1209/2016

Helsingfors den 7 december 2016

Undervisnings- och kulturministeriets förordning om avgifter för prestationer av Institutet för de inhemska språken

I enlighet med undervisnings- och kulturministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan paragrafen lyder i lag 348/1994:

1 §
Avgiftsfria offentligrättsliga prestationer

Avgiftsfria offentligrättsliga prestationer av Institutet för de inhemska språken är

1) utlåtanden av språknämnderna,

2) utlåtanden och utredningar som gäller språkvård och namnvård, om de främjar det allmänna språkbruket och om syftet inte är att uppnå företagsekonomisk vinst med den produkt som utlåtandena och utredningarna gäller,

3) språkrådgivning, för vilken arbetsinsatsen är liten,

4) användning av elektroniska publikationer i institutets nättjänst,

5) användning av material via nätet och i arkiv,

6) användning av bibliotekets samlingar.

2 §
Prestationer som prissätts på företagsekonomiska grunder

Prestationer som Institutet för de inhemska språken prissätter på företagsekonomiska grunder är sådana tjänster som institutet tillhandahåller för statliga och kommunala myndigheter samt andra företag, organisationer och enskilda personer på dessas begäran. Sådana tjänster är

1) utbildning, konsultation och beställda undersökningar,

2) granskning av språkdräkt och namn i publikationer,

3) andra utlåtanden och utredningar än sådana som avses i 1 §,

4) informationssökning och annan informationstjänst,

5) överlåtelse av material i kopierad form,

6) licensiering av digitala verk till kommersiella aktörer

7) upplåtande av lokaler till utomstående,

8) andra motsvarande tjänster.

Institutet för de inhemska språken beslutar om de avgifter som tas ut för framtagande av uppgifter enligt 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) samt för utlämnande av kopior eller utskrifter enligt 3 mom. i samma paragraf, med iakttagande av vad som föreskrivs i nämnda paragraf.

3 §
Övriga prestationer

Tryckta publikationer är sådana prestationer enligt 7 § 2 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) för vilka det tas ut en avgift som motsvarar publicerings- och distributionskostnaderna.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

Helsingfors den 7 december 2016

Undervisnings- och kulturminister
Sanni Grahn-Laasonen

Överinspektör
Anne Luoto-Halvari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.