1207/2016

Helsingfors den 15 december 2016

Statsrådets förordning om statsunderstöd för främjande av säkerhetsverksamhet för vägtrafik

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i statsunderstödslagen (688/2011):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning innehåller närmare bestämmelser om grunderna för beviljande av statsunderstöd för främjande av säkerhetsverksamhet för vägtrafik enligt statsbudgeten.

Bestämmelser om statsunderstöd finns dessutom i statsunderstödslagen (688/2001).

2 §
Allmänna förutsättningar för beviljande av statsunderstöd

Statsunderstöd kan beviljas för

1) allmän säkerhetsverksamhet för vägtrafik,

2) utvecklingsprojekt och försök i fråga om säkerhet i vägtrafik samt säkerhetsunder-sökningar inom vägtrafik.

Statsunderstöd enligt 1 och 2 punkten kan även riktas till säkerhetsverksamhet för terrängtrafik.

Beslut om beviljande av statsunderstöd fattas av Trafiksäkerhetsverket.

Överdirektören för Trafiksäkerhetsverket utser i verkets arbetsordning en tjänsteman som svarar för oberoendet i beredningen av de statsunderstöd som ska beviljas för de undersökningar av olyckor i väg- och terrängtrafiken som avses i 3 § 1 mom. 2 punkten.

3 §
Beviljande av statsunderstöd för allmän säkerhetsverksamhet för vägtrafik

Statsunderstöd kan beviljas som ett allmänt understöd för skötseln av i lag föreskrivna uppgifter för främjande av säkerhet i vägtrafik. Statsunderstöd kan beviljas om sökandens verksamhet

1) är riksomfattande och bedrivs utan vinstsyfte samt gäller alla grupper av vägtrafikanter och alla åldersgrupper och syftar till att påverka människors trafikbeteende, eller

2) omfattar undersökningar av olyckor i väg- och terrängtrafiken samt förandet av olycksdataregistret, statistikföringen, rapporteringen och samarbetet i samband med undersökningarna.

Statsunderstöd kan dessutom beviljas som ett allmänt understöd till Ålands landskaps-regering för kostnader som föranleds av främjande av säkerhet i vägtrafik.

En förutsättning för beviljande av statsunderstöd för den verksamhet som avses i 1 och 2 mom. är att det för verksamheten har gjorts upp en årlig verksamhetsplan, en dispositionsplan för medlen samt en plan på medellång sikt. I den årliga verksamhetsplanen ska det åtminstone ingå

1) en redogörelse för verksamhetens mål,

2) uppgift om vilka åtgärder som ska vidtas för att uppnå målen,

3) en bedömning av verksamhetens konsekvenser,

4) en kommunikationsplan.

I dispositionsplanen för medlen ska det anges hur medlen ska användas för den i 1 och 2 mom. avsedda verksamheten och för ordnande av den. Planen på medellångsikt ska innehålla en redogörelse för verksamhetens mål och prioriteringar under de närmaste åren samt uppgift om de viktigaste utvecklingsåtgärderna inom verksamheten.

Statsunderstöd kan beviljas till högst 100 procent av de godtagbara kostnaderna. Som godtagbara kostnader betraktas de nettokostnader som föranleds av verksamheten och av ordnande och upprätthållande av den.

4 §
Statsunderstöd för utvecklingsprojekt och försök i fråga om säkerhet i vägtrafik och för säkerhetsundersökningar inom vägtrafik

Statsunderstöd kan beviljas som projektunderstöd för

1) sådana främst regionala och lokala utvecklingsprojekt och försök i fråga om säkerhet i vägtrafik som främjar uppnåendet av de trafikpolitiska målen för vägtrafiksäkerheten,

2) säkerhetsundersökningar inom vägtrafik.

En förutsättning för beviljande av statsunderstöd för ett i 1 mom. 1 punkten avsett ändamål är att det har gjorts upp en projektplan för projektet eller försöket och att planen åtminstone innehåller

1) en redogörelse för projektets mål och en bedömning av hur projektet främjar uppnåendet av de trafikpolitiska målen för vägtrafiksäkerheten,

2) en redogörelse för vilka resurser och åtgärder som krävs för att uppnå målen,

3) en bedömning av åtgärdernas konsekvenser,

4) en projekttidtabell,

5) en kommunikationsplan för projektet.

En förutsättning för beviljande av statsunderstöd för i 1 mom. 2 punkten avsedda ändamål är att det har gjorts upp en undersökningsplan med uppgift om åtminstone

1) innehållet i och målen för undersökningen samt hur undersökningen främjar de riksomfattande målen för säkerhet i vägtrafik,

2) tidtabellen för och resurseringen och organiseringen av undersökningen,

3) rapporteringen av undersökningen och kommunikationsplanen för undersökningen.

Statsunderstöd kan beviljas till högst 75 procent av de godtagbara kostnaderna. Som godtagbara kostnader betraktas

1) kostnader för planering, projektledning och genomförande av utvecklingsprojekt och försök enligt 1 mom. 1 punkten, minskat med inkomsterna av projektet som innebär finansieringen av Europeiska unionen eller av något annat ursprung och eventuella försäljnings-, hyres- eller andra inkomster av projektet,

2) kostnader för undersökningar inom undersökningsprojekt enligt 1 mom. 2 punkten, minskat med inkomsterna av projektet som innebär finansieringen av Europeiska unionen eller av något annat ursprung och eventuella försäljnings-, hyres- eller andra inkomster av projektet.

Som ett projektunderstöd kan statsunderstöd beviljas till en kommun, samkommun eller någon annan sammanslutning som bedriver verksamhet utan vinstsyfte. Statsunderstöd kan dock inte beviljas till sådana instanser som har beviljats allmänt understöd enligt 3 §.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

Helsingfors den 15 december 2016

Kommunikationsminister
Anne Berner

Lagstiftningsdirektör
Silja Ruokola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.