1204/2016

Helsingfors den 1 december 2016

Skatteförvaltningens beslut om uppgifter som ska lämnas på i en annan medlemsstat etablerad näringsidkares elektroniska ansökan om återbäring av mervärdesskatt och korrigeringsanmälan om relationstal

Skatteförvaltningen har med stöd av 156 c § 3 mom. och 156 d § 2 mom. i mervärdeskattelagen (1501/1993), sådana de lyder i lag 1359/2009, bestämt:

1 §

Den sökande ska i sin ansökan uppge:

1) sitt namn, sin adress och e-postadress, sitt mervärdesskattenummer eller skatteregisternummer i hemlandet;

2) med NACE-koder en beskrivning av den affärsverksamhet som de i ansökan avsedda varorna och tjänsterna har förvärvats för;

3) sina bankkontouppgifter, inklusive IBAN- och BIC-koderna;

4) den tidsperiod som ansökan gäller; och

5) de uppgifter enligt 2 mom. som avser den faktura eller det importdokument som återbäring ansöks för.

Följande uppgifter ska uppges om fakturan eller importdokumentet:

1) fakturans eller importdokumentets datum och nummer;

2) säljarens namn och adress;

3) skattegrunden i euro;

4) det betalade mervärdesskattebeloppet i euro;

5) andel som berättigar till avdrag i procent med två decimaler;

6) belopp som ansöks som återbäring i euro;

7) säljarens mervärdesskattenummer i fakturan med Finlands prefix FI; och

8) de förvärvade varornas och tjänsternas art antecknade med koderna som nämns i bilaga III i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 79/2012.

2 §

I korrigeringsanmälan om relationstalet ska den sökande lämna följande uppgifter:

1) sitt namn, sin adress och e-postadress, sitt mervärdesskattenummer eller skatteregisternummer i hemlandet;

2) den period som justeringen gäller; och

3) det justerade relationstalets värde i procent med två decimaler.

3 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2017.

Genom detta beslut upphävs Skatteförvaltningens beslut om uppgifter som skall lämnas i en annan medlemsstat etablerad näringsidkares elektroniska ansökan om återbäring av mervärdesskatt och korrigeringsanmälan samt om handlingar som skall fogas till ansökan (1852/2009).

Helsingfors den 1 december 2016

Generaldirektör
Pekka Ruuhonen

Ledande skattesakkunnig
Päivi Taipalus

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.