1202/2016

Helsingfors den 15 december 2016

Arbets- och näringsministeriets förordning om Geologiska forskningscentralens avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med arbets- och näringsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan paragrafen lyder i lag 348/1994:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs det om Geologiska forskningscentralens avgiftsbelagda prestationer och om grunderna för avgifterna.

2 §
Avgiftsbelagda prestationer som prissätts på företagsekonomiska grunder

I 7 § i lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda prestationer som prissätts på företagsekonomiska grunder är

1) undersökningar, utredningar, specificerade begäranden om material och andra motsvarande tjänster som baserar sig på beställning eller uppdrag samt sakkunnig-, utbildnings-, laboratorie- och mätningstjänster på begäran av kunden,

2) trycksaker samt tryckta publikationer, produkter som prissatts inom elektroniska tjänster och andra elektroniska dataprodukter,

3) användning av lokaler och apparatur som är i Geologiska forskningscentralen besittning samt ämbetsverks- och kontorstjänster för utomstående, samt

4) övriga tjänster som utförs på beställning eller uppdrag och övriga prestationer.

3 §
Avgiftsfria prestationer

Ingen avgift tas ut för

1) öppna webbtjänster och dataprodukter som distribueras via dem,

2) dataprodukter som tillhandahålls med fria återanvändningsrättigheter,

3) rätten att använda information för skötseln av myndighetsuppgifter som beviljas statliga myndigheter eller organisationer med offentlig allmännyttig uppgift.

4 §
Övriga avgiftsbelagda prestationer

Om avgifter som tas ut för framtagande av uppgifter enligt 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) samt för utlämnande av kopia eller utskrift enligt 3 mom. i nämnda paragraf beslutar Geologiska forskningscentralen med iakttagande av vad som föreskrivs i paragrafen i fråga.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017 och gäller till och med den 31 december 2019.

För prestationer som hänför sig till ärenden som är anhängiga hos Geologiska forskningscentralen vid denna förordnings ikraftträdande tas avgift ut i enlighet med de avgifter som gällde vid anhängiggörandet.

Helsingfors den 15 december 2016

Näringsminister
Olli Rehn

Konsultativ tjänsteman
Anne Rothovius

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.