1192/2016

Helsingfors den 16 december 2016

Lag om ändring av bilskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i bilskattelagen (1482/1994) 14 § 2 mom., 30 § 2 mom. samt 74 och 75 §,

av dem 14 § 2 mom. och 30 § 2 mom. sådana de lyder i lag 1324/2009,

ändras 2 § 2 mom., 11 g §, 32 § 1 mom., 34 b § 2 mom., 34 c § 4 mom., 34 e § 2 mom., 35 § 2 mom., 35 a § 1 mom., 35 b § 1 och 2 mom., 35 c § 2 mom., 36—39 §, 40 § 2 mom., 45 §, 46 § 3 mom., 50 § 1 och 3 mom., 51 § 1 och 2 mom., 52 § 1 mom., mellanrubriken före 54 § och 54 §, 55 §, 63 § 2 och 3 mom., 67 § 1 och 4 mom., 69 § 1—3 och 5 och 6 mom., 70 §, 71 § 2 mom. samt 73, 78—80, 84 och 88 §,

av dem 2 § 2 mom., 32 § 1 mom., 34 b § 2 mom., 39 §, 40 § 2 mom., 50 § 1 och 3 mom., 51 § 1 och 2 mom., 52 § 1 mom., 67 § 1 och 4 mom., 69 § 2 och 5 mom. samt 73, 78 och 84 § sådana de lyder i lag 971/2012, 11 g § sådan den lyder i lagarna 266/2003 och 1450/2006, 34 c § 4 mom. och 35 c § 2 mom. sådana de lyder i lag 1073/2014, 34 e § 2 mom. och 37 § sådana de lyder i lag 561/2016, 35 § 2 mom. sådant det lyder i lag 1316/2011, 35 a § 1 mom. sådant det lyder i lag 688/2008, 35 b § 1 och 2 mom., 46 § 3 mom., 63 § 2 mom. och 88 § sådana de lyder i lag 5/2009, 54 § sådan den lyder i lagarna 1324/2009, 971/2012 och 384/2014, 55 § sådan den lyder i lagarna 971/2012 och 384/2014, 63 § 3 mom. sådant det lyder i lag 306/2016, 69 § 1 mom. sådant det lyder i lag 267/2008, 69 § 3 mom. sådant det lyder i lag 384/2014, 69 § 6 mom., 70 § och 71 § 2 mom. sådana de lyder i lag 943/2015, 79 § sådan den lyder i lagarna 413/1997 och 1324/2009 samt 80 § sådan den lyder i lag 413/1997, samt

fogas till lagen en ny mellanrubrik före 55 § och till lagen nya 70 a och 87 a § som följer:

2 §

Om en fysisk person som är stadigvarande bosatt i en annan stat än Finland temporärt till landet för in ett fordon som är registrerat i en annan stat än Finland och använder det enbart för sina egna behov under en sammanhängande eller inte sammanhängande tid av högst sex månader inom loppet av en tolvmånadersperiod eller under en sådan längre tid som Skatteförvaltningen bestämmer med stöd av 32 §, betraktas detta dock inte som skattepliktig användning av fordon, förutsatt att användningen inte har samband med att fordonet köps till Finland.


11 g §

Importören eller tillverkaren av en ny fordonsmodell som kommer ut på marknaden och vilka säljer modellen affärsmässigt ska, innan de avger en skattedeklaration, till Skatteförvaltningen uppge det pris till vilket fordonsmodellen allmänt utbjuds till försäljning i Finland samt lämna de övriga uppgifter som Skatteförvaltningen bestämmer. Modellens pris uppges enligt den handelsposition enligt vilken fordonet specificeras och allmänt marknadsförs. Priset bör gälla vid den tidpunkt då den nya modellen första gången anmäls till beskattning.

Skatteförvaltningen fastställer beskattningsvärdena på nya fordon utifrån anmälningarna och för statistik över dem. Skatteförvaltningen får meddela närmare föreskrifter om anmälan om handelsposition och innehållet i anmälan samt om publicering av statistik över beskattningsvärdena.

Vad som bestäms i 1 mom. gäller även anmälan om prisändringar. Utifrån dessa uppgifter fastställer Skatteförvaltningen ändringar i statistiken över beskattningsvärdena. Ändringarna träder i kraft den dag de publiceras.

32 §

På ansökan kan Skatteförvaltningen på de villkor som den bestämmer förlänga den tid för tillfällig användning som anges i 2 § 2 mom. med högst ett år. Ansökan om förlängning ska göras innan tiden löper ut.


34 b §

Innan ett fordon första gången tas i användning i trafik i Finland på det sätt som avses i 1 mom. ska anmälan om detta göras till Skatteförvaltningen. Anmälan ska åtminstone innehålla uppgifter om den person som använder fordonet, arbetsgivaren och den plats utanför Finland där arbetet utförs. Skatteförvaltningen får meddela närmare föreskrifter om innehållet i anmälan. En anmälan om fordonets användning försedd med Skatteförvaltningen mottagningsbevis ska finnas med i fordonet när det är i trafik.

34 c §

Skatteförvaltningen beviljar på ansökan tillstånd till skattefri användning av ett fordon för en period av 12 månader. I tillståndet fastställs villkoren för vilken typ av användning av ett fordon som anses vara tillfälligt skattefri på det sätt som bestäms i denna paragraf. Skatteförvaltningen får meddela närmare föreskrifter om utredningar som krävs till stöd för ansökan samt om ansökningsförfarandet. Tillståndet som berättigar till skattefri användning av ett fordon ska medföras när fordonet används i trafik. Om användningen av fordonet inte längre uppfyller villkoren för skattefrihet, ska detta anmälas till Skatteförvaltningen, som kan återkalla tillståndet. Vid försummelse av anmälan verkställs efterbeskattning enligt vad som bestäms i 57 §.

34 e §

Om ett tidsbundet hyresavtal som utgjort grund för utbetald förskottsåterbäring ändras, ska mottagaren av förskottsåterbäringen anmäla ändringen hos skattemyndigheten. Skatteförvaltningen får meddela närmare föreskrifter om ansökningsförfarandet för återbäring vid utförsel och förskottsåterbäring, om de uppgifter som ska lämnas i ansökan och de handlingar som ska lämnas i samband med ansökan samt om tidpunkten för, innehållet i och förfaringssättet för anmälan om ändring av hyresavtal.


35 §

I andra fall än sådana som avses i 2 § 2 mom. ska temporär införsel och tillfällig användning omedelbart anmälas till Skatteförvaltningen. I fråga om användning enligt 1 mom. 2, 8 och 9 punkten i denna paragraf görs ingen anmälan. I de fall som avses i 5 punkten ska anmälan göras bara vid utförseln av fordonet och då till tullmyndigheten på gränsövergångsstället, och i de fall som avses i 7 punkten anmäls bara det första ibruktagandet av fordonet. Skatteförvaltningen kan uppställa andra villkor och begränsningar för användning som avses i 1 mom. eller i enskilda fall av särskilda skäl ge rätt även till annan tillfällig skattefri användning än sådan som avses i denna paragraf.

35 a §

Fordon som avses bli registrerade i Finland får användas i högst tre månader utan att skatt betalas, förutsatt att en anmälan om ibruktagande för fordonet har lämnats in till Skatteförvaltningen innan fordonet börjar användas i Finland. Den av Skatteförvaltningen bestyrkta anmälan om ibruktagande ska finnas med i fordonet då det används.


35 b §

Ett företag som importerar, tillverkar eller säljer fordon får i sin affärsverksamhet tillfälligt använda ett fordon avsett för försäljning i Finland skattefritt under högst nio månaders tid för kortvarig, högst tre dygn per kund varande provkörning eller förevisning av fordonet i försäljningssyfte, förutsatt att anmälan om fordonet före dess användning i Finland har gjorts till Skatteförvaltningen på det sätt Skatteförvaltningen föreskriver. En av Skatteförvaltningen fastställd anmälan ska medföras i fordonet när det används, om inte Skatteförvaltningen bestämmer något annat.

Fordonets användning ska bokföras så att det av bokföringen framgår att de förutsättningar som enligt 1 mom. gäller för tillfällig skattefri användning föreligger. Skatteförvaltningen får meddela närmare föreskrifter om det sätt på vilket bokföringsskyldigheten ska fullgöras.


35 c §

En anmälan om tillfällig användning ska lämnas in till Skatteförvaltningen innan fordonet börjar användas i Finland. Den av Skatteförvaltningen bestyrkta anmälan ska medföras när fordonet används.

36 §

Ett fordon ska föras ur landet, flyttas till ett ställe som Skatteförvaltningen bestämmer, förstöras under en myndighets tillsyn eller överlåtas till staten utan kostnader för denna, senast när förutsättningarna för tillfällig skattefri användning har upphört eller när den utsatta tiden har löpt ut. Annars ska skatt betalas för fordonet. Om ett fordon som avses i 35 § 1 mom. 7 punkten används på något annat sätt än vad som anges i det lagrummet, kan dock fordonet inte utan att skatt har betalts föras ut ur landet, överföras till ett ställe som Skatteförvaltningen bestämmer, förstöras eller överlåtas till staten.

Vad 1 mom. föreskriver tillämpas även om en person som avses i 2 § 2 mom. ska anses som stadigvarande bosatt i Finland enligt denna lag. I detta fall eller om den tidsgräns som föreskrivs i 2 § 2 mom. annars överskrids, kan Skatteförvaltningen utsätta en tidsfrist om högst en månad för utförsel av fordonet samt vid behov bestämma om användningen av fordonet och andra villkor under denna tid. Tidsfristen kan beviljas bara om det kan anses bero på misstag eller övermäktigt hinder att fordonet använts längre tid än vad bestämmelser tillåter.

37 §

Innan ett fordon registreras i Finland eller tas i bruk här, ska den skattskyldige göra en anmälan hos Skatteförvaltningen (bilskattedeklaration). För bestämmande av fordonets beskattningsvärde ska det i anmälan ingå uppgifter om fordonets utrustning, identifieringsuppgifter om fordonet samt uppgifter om annat sådant som inverkar på beskattningen. Skatteförvaltningen får meddela närmare föreskrifter om hur deklarationerna ska lämnas in och om deklarationsförfarandet i övrigt.

38 §

Sedan den skattskyldige avgett bilskattedeklaration verkställer Skatteförvaltningen beskattning så som föreskrivs nedan och utfärdar i andra fall än sådana som avses i 40 § tillstånd för den som för registret att registrera fordonet.

39 §

Skatteförvaltningen kan som registrerat ombud godkänna en sådan importör eller i Finland verksam tillverkare av fordon som utövar regelbunden affärsverksamhet. Den som utses till registrerat ombud ska vara tillförlitlig och sakkunnig samt kunna göra de anmälningar som avses i denna lag i maskinläsbar form. Skatteförvaltningen meddelar närmare föreskrifter om anmälningar i maskinläsbar form. Ett registrerat ombud ska ställa sådan säkerhet som Skatteförvaltningen fordrar.

Om ett ombud inte längre kan anses uppfylla de villkor som gäller enligt 1 mom., kan Skatteförvaltningen återkalla registreringen. Skatteförvaltningen får återkalla en registrering tillfälligt, för högst 30 dagar, utan att höra det registrerade ombudet, om denne underlåtit att betala skatt eller att deklarera.

Tullen ska på begäran ge Skatteförvaltningen ett utlåtande om den sökandes i 1 mom. avsedda tillförlitlighet.

40 §

Ett registrerat ombud anmäler fordon för beskattning för en period vars längd Skatteförvaltningen bestämmer. Skatteförvaltningen bestämmer även den tidpunkt när bilskattedeklarationen ska avges.


45 §

Skattemyndigheten har för verkställande av beskattning och för tillsynen över denna rätt att få tillgång till de uppgifter som finns i registret. Tullen, polisen, den som utför registreringen och besiktningsförrättaren har rätt att få tillgång till de uppgifter som finns i registret för anmälan till skattemyndigheten.

46 §

Har anmälningsskyldigheten enligt denna paragraf försummats, ska Tullen eller polisen hindra att fordonet används till dess att skyldigheten har fullgjorts eller skatten debiterats.

50 §

Skatteförvaltningen kan av särskilda skäl på ansökan och på de villkor den bestämmer nedsätta eller helt avlyfta sådana bilskatter, förseningsräntor, skattetillägg, dröjsmålsräntor, restavgifter samt räntor med anledning av uppskov som betalats eller ska betalas. Trafiksäkerhetsverket avgör ansökan om verket ska påföra eller har påfört skatten.


Skatteförvaltningen kan av särskilda skäl på ansökan och på de villkor som finansministeriet bestämmer bevilja uppskov med betalningen av skatten. Trafiksäkerhetsverket avgör en ansökan som gäller skatt som verket har debiterat. Finansministeriet kan överta avgörandet av ett uppskovsärende. Ministeriet bestämmer då uppskovsvillkoren i sitt beslut med anledning av ansökan.


51 §

När vid första registreringen av en bil som ägare eller innehavare har registrerats en invalid, vars varaktiga invaliditetsgrad är minst 80 procent på grund av rörelse- eller synskada och i vars personliga bruk bilen kommer, eller en invalid, vars varaktiga invaliditetsgrad är minst 60 procent och för vilken anskaffningen av en bil fyller ett väsentligt behov för att han eller hon ska kunna sköta sin tjänst, sitt arbete eller sina yrkesutbildningsstudier, ska Skatteförvaltningen på ansökan och på de villkor som den ställer bestämma att skatten ska återbetalas av statens medel, dock högst 3 770 euro. Om sökanden genom anteckning i körkortet eller på något annat sätt tillförlitligt styrker att han eller hon bör använda bil med automatväxel, återbetalas i skatt, under ovannämnda förutsättningar, högst 4 980 euro. Om bilen har varit i innehavarens bruk, återbetalas skatten först sedan denne har blivit registrerad som bilens ägare. Ansökan kan göras innan sökanden blivit registrerad som bilens ägare, men den ska göras inom sex månader från det sökanden antecknades i registret som bilens ägare, annars förverkas rätten till återbäring.

När vid första registreringen av en bil som ägare eller innehavare har registrerats en invalid, vars rörelseförmåga på grund av att han eller hon saknar det ena eller båda benen eller på grund av deras bristande funktion är så nedsatt att hans eller hennes varaktiga invaliditetsgrad är minst 40 procent, ska Skatteförvaltningen på ansökan och på de villkor som föreskrivs i 1 mom. bestämma att 60 procent av skatten ska återbetalas av statens medel, dock högst 2 460 euro. Återbäring beviljas endast för en bil vars anskaffning fyller ett väsentligt behov för invaliden för att han eller hon ska kunna sköta sin tjänst, sitt arbete eller sina yrkesutbildningsstudier. Ansökan kan göras innan sökanden har blivit registrerad som bilens ägare, men den ska göras senast inom den tid som nämns i 1 mom.


52 §

Om användningen av ett fordon har förbjudits med stöd av denna lag, kan skattemyndigheten, på ansökan och på de villkor som den bestämmer, av särskilda skäl för en bestämd tid eller helt och hållet återkalla användningsförbudet. Ansökan kan göras av fordonets ägare eller innehavare.


Skattemyndigheter och övriga tillsynsmyndigheter
54 §

Med skattemyndigheter avses i denna lag Skatteförvaltningen och Trafiksäkerhetsverket.

Skatteförvaltningen ansvarar för verkställandet av bilbeskattningen, skatteuppbörden, skattekontrollen och övriga myndighetsuppgifter enligt denna lag, om inte något annat föreskrivs i denna lag.

Trafiksäkerhetsverket ansvarar för uppgifterna enligt 2 mom. i de fall som avses i 3, 14 och 30 § samt 8 kap.

Utöver skattemyndigheterna övervakar Tullen och polisen att de skyldigheter som bestämts och föreskrivits för att säkerställa att bilbeskattningen är korrekt iakttas.

Bevakning av statens rätt
55 §

Vid den beskattning som ankommer på Skatteförvaltningen bevakas statens rätt av Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt. Vid den bilbeskattning som ankommer på Trafiksäkerhetsverket bevakas statens rätt av Trafiksäkerhetsverkets skatteombud.

Den statliga rättsbevakaren hörs och delges beslut så att rättsbevakaren ges tillfälle att ta del av beslutet och av de handlingar som ligger till grund för beslutet.

63 §

Om skatten inte har betalats på förfallodagen, får ett fordon inte användas i trafik (användningsförbud). Fordonet får inte heller användas i trafik i sådana fall då det övergått till en annan ägare eller innehavare än den skattskyldige eller den som ansvarar för skatten. Skattemyndigheten kan begära handräckning av Tullen och polisen för hindrande av att fordonet används. Användningen av fordonet ska tillåtas när den skattskyldige eller någon annan än den skattskyldige betalat skatten. Användningen är förbjuden trots att skatten inte längre kan indrivas på grund av att föreskrivna tidsfrister löpt ut.

Vid behov kan det bestämmas att skattemyndigheten, Tullen eller polisen ska omhänderta fordonet till dess att beskattningen har verkställts och den debiterade skatten har betalats eller den tidsfrist som avses i 36 § 2 mom. har löpt ut. Ett fordon som omhändertagits kan antingen säljas på auktion eller förstöras. Bilskatten betalas till staten sedan auktionskostnaderna betalats. Fordonet kan registreras först när bilskatten är helt betald. Den som köper ett fordon på auktion betraktas inte som en sådan förvärvare som avses i 4 § 3 mom.

67 §

Om saken är av synnerlig vikt för sökanden kan Skatteförvaltningen eller Trafiksäkerhetsverket på ansökan meddela förhandsavgörande om hur denna lag ska tillämpas vid beskattningen av sökandens fordon. Förhandsavgörande ges dock inte i fråga om beskattningsvärdet.


Ärenden som gäller förhandsavgörande ska i Skatteförvaltningen, Trafiksäkerhetsverket, förvaltningsdomstolen och högsta förvaltningsdomstolen behandlas skyndsamt. I ett beslut genom vilket det bestämts att förhandsavgörande inte meddelas får ändring inte sökas genom besvär.

69 §

Ändring i ett beslut som meddelats med stöd av denna lag får sökas genom en skriftlig begäran om omprövning hos den myndighet som fattat beslutet, om ärendet inte har avgjorts genom ett beslut med anledning av besvär. Begäran om omprövning får dock inte framställas om det är fråga om ett beslut som gäller lättnad eller uppskov med betalningen, ett beslut som avses i 52 § eller ett förhandsavgörande.

Rätt att på statens vägnar söka ändring i ett beslut har en sådan statlig rättsbevakare som avses i 55 §.

Tiden för framställande av begäran om omprövning är tre år från ingången av kalenderåret efter det år då skatten fastställdes eller återbars, dock alltid minst 60 dagar från delfåendet av beslutet. I andra ärenden är tiden 60 dagar från delfåendet av beslutet. För den statliga rättsbevakaren är tiden för framställande av begäran om omprövning 60 dagar från det att beslutet fattades.


En begäran om omprövning ska behandlas utan ogrundat dröjsmål.

Bilskatten ska betalas inom föreskriven tid även om ändring har sökts.

70 §

Beslut som fattats med anledning av en begäran om omprövning och ett förhandsavgörande får överklagas genom besvär hos den förvaltningsdomstol inom vars domkrets den skattskyldiges eller någon annan till ändringssökande berättigad parts hemkommun eller sammanslutnings hemort fanns då skattemyndigheten fattade beslutet. Om det i fråga om den skatt som fastställs för ett fordon finns flera skattskyldiga eller om det med stöd av vad som anförts ovan inte finns någon behörig förvaltningsdomstol, ska besvär anföras hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Besvärsrätt på statens vägnar har en sådan statlig rättsbevakare som avses i 55 §.

Besvärstiden i fråga om beslut som fattats med anledning av en begäran om omprövning är tre år från ingången av kalenderåret efter det år då skatten fastställdes eller återbars, dock alltid minst 60 dagar från delfåendet av omprövningsbeslutet. När besvär anförs över andra ärenden är besvärstiden 60 dagar från delfåendet av omprövningsbeslutet. För den statliga rättsbevakaren är besvärstiden 60 dagar från det att beslutet fattades. Besvärstiden i fråga om ett förhandsavgörande är dock 30 dagar från delfåendet av beslutet eller från det att beslutet fattades.

Vad som i lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007) föreskrivs om grundbesvär tillämpas inte på ärenden som avses i denna lag.

70 a §

Förvaltningsdomstolen ska ge en sådan statlig rättsbevakare som avses i 55 § tillfälle att avge bemötande på den skattskyldiges besvär och den skattskyldige tillfälle att avge bemötande på den statliga rättsbevakarens besvär samt vid behov ge den ändringssökande tillfälle att avge genmäle.

Utöver vad som i 34 § 2 mom. i förvaltningsprocesslagen (586/1996) föreskrivs om avgörande av ett ärende utan att en part hörs, får förvaltningsdomstolen avgöra besvären utan att höra den statliga rättsbevakaren, om skattebeloppet med anledning av den skattskyldiges yrkande kan ändras med högst 6 000 euro och om ärendet inte lämnar rum för tolkning och inte är oklart.

71 §

Besvär ska anföras inom 60 dagar från delfåendet av förvaltningsdomstolens beslut, dock så att i fråga om förvaltningsdomstolens beslut som gäller ett förhandsavgörande är besvärstiden 30 dagar från delfåendet av beslutet. Besvärsrätt på statens vägnar har den som enligt 55 § bevakar statens rätt.

73 §

Om bilskatt har avlyfts eller nedsatts genom förvaltningsdomstolens beslut, ska skattemyndigheten, oberoende av att ändring söks, betala den överbetalda skatten till den skattskyldige.

Om högsta förvaltningsdomstolen med anledning av besvär som anförts av en sådan statlig rättsbevakare som avses i 55 § har ändrat förvaltningsdomstolens beslut, ska en kopia av högsta förvaltningsdomstolens beslut sändas till skattemyndigheten, som utan dröjsmål ska debitera den skattskyldige det överbetalda beloppet.

78 §

Om en sådan statlig rättsbevakare som avses i 55 § anser att den skattskyldige bör påföras skatt, ska skattemyndigheten på begäran av denne fatta beslut i ärendet.

79 §

Den som utför registrering av fordon, besiktningsförrättaren, Tullen och polisen ska, om det i registret eller i användning upptäcks ett fordon för vilket skatt uppenbarligen inte har betalats eller som i fråga om konstruktion, användningssyfte eller äganderätt har ändrats så att skatt eventuellt ska betalas för fordonet, anmäla detta till skattemyndigheten.

Polisen och Tullen kan i sådana fall som avses i 1 mom. genast hindra att fordonet används och omhänderta registreringsskyltarna och registreringsintyget. Skattemyndigheten ska underrättas om att användningen hindrats.

80 §

Skattemyndigheten, Tullen och polisen har rätt att granska ett fordon eller förordna att fordon ska uppvisas för granskning hos besiktningsförrättaren, varvid den sistnämnda ska lämna begärda uppgifter till skattemyndigheterna. Skattemyndigheterna, Tullen och polisen har också rätt att granska lokaliteter där fordon innehas eller hanteras samt rätt att hejda ett fordon för att granska det.

84 §

Den som inte enligt detta kapitel har lämnat uppgifter eller visat upp material kan av skattemyndigheten vid vite åläggas att fullgöra sin skyldighet.

87 a §

Tullen har trots sekretessbestämmelserna rätt att på eget initiativ lämna skattemyndigheten information om beskattningsbara fordon, iakttagelser i samband med övervakningen och om andra upplysningar som behövs för utförandet av sådana uppgifter i anslutning till bilbeskattningen som omfattas av skattemyndighetens behörighet jämte information som specificerar den skattskyldige och den skattskyldiges kontaktinformation.

Skattemyndigheten har trots sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som gäller erhållande av uppgifter rätt att av Tullen på begäran få behövlig information om beskattningsbara fordon, iakttagelser i samband med övervakningen samt om andra upplysningar som inverkar på beskattningen jämte information som specificerar den skattskyldige och den skattskyldiges kontaktinformation, för verkställandet av bilbeskattning, tillståndsprövning och skattekontroll samt för utförandet av andra sådana uppgifter i anslutning till bilbeskattningen som omfattas av skattemyndighetens behörighet.

Bestämmelser om Tullens rätt att få uppgifter ur skattemyndighetens datasystem finns i 13 i lagen om behandling av personuppgifter inom Tullen (639/2015).

Uppgifterna får lämnas med hjälp av teknisk anslutning eller på annat elektroniskt sätt.

88 §

Skatteförvaltningen kan lämna uppgift om överföring av skattskyldighet eller om skattemyndighetens tillstånd för registrering av ett fordon även till någon annan än den skattskyldige eller den som ansvarar för skatten, om uppgiften behövs för registrering av fordonet.


1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

2. Ärenden som är anhängiga vid Tullen när denna lag träder i kraft överförs till Skatteförvaltningen för behandling och avgörande. På motsvarande sätt överförs avtal och andra förbindelser som hänför sig till de ärenden som avses i detta moment liksom andra rättigheter och skyldigheter på Skatteförvaltningen. Avtal och förbindelser överförs dock på Skatteförvaltningen endast om något annat inte följer av deras innehåll eller man inte kommer överens om något annat.

3. Med avvikelse från 2 mom. är Tullen behörig i sådana ärenden rörande skadeståndsskyldighet eller återbetalningsskyldighet som omfattas av allmänna domstolars behörighet och i förvaltningstvistemål som hänför sig till bilskattningsbeslut som Tullen fattat innan denna lag har trätt i kraft.

4. Med avvikelse från 2 mom. är Tullen behörig att föra talan vid behandlingen av sådana brottmål och skadeståndsärenden med anknytning till dem där Tullen före denna lags ikraftträdande har framställt straff- eller ersättningsyrkande under förundersökningen eller i domstol. Tullen är behörig att driva in skadestånd som vunnit laga kraft och rättegångskostnader som har dömts ut före denna lags ikraftträdande.

5. Om en ansökan enligt denna lag ska lämnas till Skatteförvaltningen inom föreskriven tid, anses den ha lämnats in inom föreskriven tid även när den har lämnats till Tullen inom föreskriven tid på dagen för lagens ikraftträdande eller därefter.

6. Beslut, tillstånd och registreringar som Tullen har meddelat och som är giltiga vid denna lags ikraftträdande förblir i kraft på de villkor som nämns i dem.

7. Skatteförvaltningen och Tullen är i enlighet med sina lagstadgade uppgifter registeransvariga för de personregister som gäller bilbeskattningen och som har tagits i bruk före denna lags ikraftträdande. Tullen ansvarar som tekniskt ansvarig för informationssystemen för registrens funktionsduglighet och informationssäkerhet.

8. Hänvisningar i andra lagar och förordningar samt statsråds- och ministeriebeslut till Tullens uppgifter som med stöd av denna lag hör till Skatteförvaltningens behörighet avser efter det att denna lag trätt i kraft en hänvisning till Skatteförvaltningens uppgifter.

9. På sökande av ändring i beslut som Tullen och Trafiksäkerhetsverket fattat före denna lags ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet, dock så att Skatteförvaltningen är behörig myndighet i de ärenden som ankommer på den med stöd av denna lag. På sökande av ändring i beslut som Skatteförvaltningen och Trafiksäkerhetsverket fattat efter lagens ikraftträdande tillämpas bestämmelserna i denna lag och besvärsskriften ska lämnas till förvaltningsdomstolen. Det som föreskrivs ovan om skattemyndighetens beslut tillämpas också på beslut med anledning av en begäran om omprövning.

10. Bestämmelserna i 70 a § i denna lag tillämpas på de besvärsärenden som anhängiggörs den dag då lagen träder i kraft eller därefter. Skattemyndigheten ska sända besvärsskrifter som inkommit till skattemyndigheten i besvärsärenden som anhängiggjorts på dagen för lagens ikraftträdande eller därefter och handlingar som gäller ärendena till förvaltningsdomstolen utan dröjsmål.

11. Om begäran om omprövning eller besvärsskriften i enlighet med anvisningarna för sökande av ändring har lämnats in till Tullen inom förskriven tid, men Skatteförvaltningen är behörig myndighet, anses den ha lämnats in inom föreskriven tid.

12. I de ärenden som gäller bevakning av statens rätt och som är anhängiga när denna lag träder i kraft och där Skatteförvaltningen är behörig myndighet efter denna lags ikraftträdande bevakas statens rätt av Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt vid Skatteförvaltningen.

RP 159/2016
FiUB 17/2016
RSv 178/2016

Helsingfors den 16 december 2016

Republikens President
Sauli Niinistö

Kommun- och reformminister
Anu Vehviläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.