1187/2016

Helsingfors den 16 december 2016

Lag om ändring av lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen (1266/1996) 27 § 3 och 4 mom., 28 och 29 §, 30 § 1 mom. och 31 §,

av dem 27 § 4 mom. sådant det lyder i lag 183/2010, 28 § sådan den lyder i lag 765/1999, 29 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 738/2008 och 30 § 1 mom. sådant det lyder i lag 738/2008, som följer:

27 §

Vad som föreskrivs i denna paragraf gäller inte 19, 89 och 90 § i punktskattelagen (182/2010).

Med avvikelse från 1 och 2 mom. kan accispliktiga produkter som inte har frisläppts för konsumtion i Finland flyttas mellan landskapet Åland och det övriga Finland i enlighet med vad som i punktskattelagen föreskrivs om flyttningar som i sin helhet sker inom Finlands territorium.

28 §

Vad som i 19 § och 89 § 1 mom. i punktskattelagen bestäms om fartyg eller luftfartyg i yrkesmässig internationell trafik tillämpas också då det är fråga om

1) fartyg eller luftfartyg i yrkesmässig trafik mellan landskapet Åland och ett land utanför gemenskapen eller en annan medlemsstat än Finland,

2) luftfartyg i yrkesmässig trafik mellan landskapet Åland och det övriga Finland, eller

3) fartyg eller luftfartyg i yrkesmässig trafik mellan Finland och ett land utanför gemenskapen eller en annan medlemsstat så att transporten innefattar ett uppehåll i landskapet Åland.

Vid tillämpning av 89 § 2 mom. i punktskattelagen anses produkterna ha blivit sålda till en passagerare som reser utanför gemenskapen också då de säljs till en passagerare som reser från landskapet Åland till en annan del av Finland, till en annan medlemsstat eller utanför gemenskapen, eller från en annan del av Finland till landskapet.

29 §

Trots bestämmelserna i 28 § är tobaksprodukter och alkoholdrycker som säljs till passagerare på fartyg eller luftfartyg för att medföras som resgods per passagerare och resa accisfria i högst de mängder som nämns i 85 och 86 § i punktskattelagen, då det är fråga om

1) ett fartyg i yrkesmässig trafik mellan landskapet Åland och Sverige, Norge eller Danmark, eller

2) ett fartyg i yrkesmässig trafik mellan Finland och Sverige, Norge eller Danmark så att transporten innefattar ett uppehåll i landskapet Åland.

30 §

Trots bestämmelserna i 28 § är försäljning av tobaksprodukter och alkoholdrycker ombord på fartyg och luftfartyg enligt 28 § till den som reser från landskapet Åland till andra delar av landet eller från andra delar av landet till landskapet accisfri endast då det är fråga om försäljning till sådana passagerare som har en resebiljett eller något annat motsvarande dokument för transporten i fråga och i högst de mängder som anges i 85 och 86 § i punktskattelagen. Accisfri är försäljning av högst 2 liter öl per passagerare.


31 §

Vad som föreskrivs i 13 § 1 mom. i punktskattelagen tillämpas också då accispliktiga produkter har anskaffats accisfritt med stöd av denna lag.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

RP 159/2016
FiUB 17/2016
RSv 178/2016

Helsingfors den 16 december 2016

Republikens President
Sauli Niinistö

Kommun- och reformminister
Anu Vehviläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.