1184/2016

Helsingfors den 16 december 2016

Lag om ändring av lagen om accis på vissa dryckesförpackningar

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om accis på vissa dryckesförpackningar (1037/2004) 1 § 3 mom. samt 2, 7 och 8 §,

av dem 2 och 7 § sådana de lyder i lag 968/2012 samt den svenska språkdräkten i 8 § 2 mom. sådan den lyder i lag 1129/2010, som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas inte på dryckesförpackningar, om drycker som avses i den till lagen fogade accistabellen har producerats av en tillverkare som i rättsligt och ekonomiskt hänseende är oberoende av andra tillverkare i samma bransch och som under ett kalenderår till konsumtion överlåter dryckesförpackningar innehållande drycker till en mängd av högst 50 000 liter. Tillförlitlig utredning om tillverkarens oberoende ställning och produktionsmängder under ett kalenderår ska på uppmaning tillställas Skatteförvaltningen.


2 §
Behörig myndighet

På de behöriga myndigheterna tillämpas 4 § i punktskattelagen.

7 §
Godkännande av anteckning i producentregistret

Den som i en skattedeklaration enligt punktskattelagen anmäler att dryckesförpackningar ingår i ett fungerande retursystem ska visa att den som är ansvarig för retursystemet för dryckesförpackningar har godkänts av Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland för anteckning i producentregistret på det sätt som anges i 103 § i avfallslagen eller att dryckesförpackningarna har godkänts för anteckning i motsvarande register enligt lagstiftningen i landskapet Åland. Miljömyndigheterna ska omedelbart underrätta Skatteförvaltningen om ändringar i registret. Om producentregisteruppgifter föranleder ändringar i beskattningen av en accisskyldig, tillämpas ändringarna vid påförandet av accis för den följande kalendermånaden efter tillställandet av uppgifterna.

8 §
Utväxling av upplysningar mellan myndigheter

Den behöriga myndigheten har rätt att av miljömyndigheter med ett i miljölagstiftningen föreskrivet övervakningsuppdrag i anknytning till dryckesförpackningar eller retursystem för dryckesförpackningar få uppgifter som behövs för beskattning enligt denna lag och för övervakningen av den.

Den behöriga myndigheten får trots bestämmelserna om tystnadsplikt i punktskattelagen lämna uppgifter och handlingar enligt denna lag till en i 1 mom. avsedd miljömyndighet.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

RP 159/2016
FiUB 17/2016
RSv 178/2016

Helsingfors den 16 december 2016

Republikens President
Sauli Niinistö

Kommun- och reformminister
Anu Vehviläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.