1173/2016

Helsingfors den 16 december 2016

Lag om ändring av lagen om Räddningsinstitutet

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om Räddningsinstitutet (607/2006) 16 § 2 mom. och 25 § 2 mom. samt

ändras 12, 24, 30, 31 och 35 § som följer:

12 §
Utbildning som leder till yrkeshögskoleexamen

Polisyrkeshögskolan har examinationsrätt för yrkeshögskoleexamen för räddningsbranschen. De studerande är studerande vid Polisyrkeshögskolan. Räddningsinstitutet utarbetar tillsammans med Polisyrkeshögskolan kriterier för valet av studerande samt en läroplan. Räddningsinstitutet ordnar undervisning enligt läroplanen på det sätt som Räddningsinstitutet och Polisyrkeshögskolan sinsemellan avtalat om.

På sådana studerande för yrkeshögskoleexamen för räddningsbranschen som deltar i undervisning som hör till examen vid Räddningsinstitutet tillämpas bestämmelserna i 15 §, 23 § 1 mom., 24 § 3 mom., 26 §, 30 § 2 och 5 mom. samt 33 och 34 §.

24 §
Drogtestning

En studerande vid Räddningsinstitutet är skyldig att på förordnande av institutet genomgå ett drogtest som utförs av en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården och av laboratoriepersonal, om det finns grundad anledning att misstänka att studeranden uppträder påverkad av berusningsmedel i de praktiska arbetsuppgifter som övas vid institutet eller i den praktik som sker på en arbetsplats. En yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården får skriftligen lämna institutet slutsatserna av drogtestet. De uppgifter som erhållits genom drogtestet är sådana uppgifter om hälsotillståndet som avses i 25 §.

Räddningsinstitutet svarar för kostnaderna för den i 1 mom. avsedda drogtestningen.

För att upprätthålla utbildningssäkerheten kan Räddningsinstitutet ställa som villkor för deltagande i sådan utbildning om avses i 12 § att en studerande deltar i ett test som utförs av Räddningsinstitutets personal eller av en legitimerad yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården i syfte att konstatera om den studerande har intagit alkohol eller något annat berusningsmedel, om det finns grundad anledning att misstänka att den studerande deltar i utbildningen i påverkat tillstånd eller om det är fråga om utbildning där deltagande i påverkat tillstånd skulle medföra särskild fara för liv eller hälsa. Den som hör till Räddningsinstitutets personal kan hindra en studerande från att delta i undervisningen, om testet visar att den studerande är påverkad av alkohol eller något annat berusningsmedel eller om den studerande vägrar delta i testet.

30 §
Disciplinstraff

En studerande inom den yrkesinriktade grundutbildningen vid Räddningsinstitutet som har handlat i strid med bestämmelserna i Räddningsinstitutets ordningsstadga, gjort sig skyldig till fusk i studierna, vägrat genomgå ett drogtest enligt 24 § eller lämnat ett prov som utvisar missbruk av berusningsmedel, kan, beroende på hur allvarlig förseelsen är, straffas antingen med en skriftlig varning eller med avstängning för viss tid, högst ett år.

Om en studerande har brutit mot ordningsstadgans bestämmelser om institutets internat, kan han eller hon straffas med en skriftlig varning. Om en studerande allvarligt eller efter en skriftlig varning upprepade gånger bryter mot ordningsstadgans bestämmelser om institutets internat, kan det bestämmas att han eller hon för viss tid eller helt och hållet förlorar sin rätt att bo på internatet.

Räddningsinstitutets rektor fattar beslut om att tilldela en studerande inom den yrkesinriktade grundutbildningen en varning, och rättelse- och disciplinnämnden fattar beslut om avstängning för viss tid. Beslut om förlust av rätten att bo på Räddningsinstitutets internat fattas av institutets rättelse- och disciplinnämnd. Bestämmelser om tilldelande av skriftlig varning eller avstängning i fråga om yrkeshögskolestuderande finns i 40 § i lagen om Polisyrkeshögskolan (1164/2013).

För en studerande som deltar i utbildning enligt 13 § kan studierna på kursen avbrytas i de fall som avses i 1 mom. i denna paragraf. Beslut om avbrytande av studierna fattas av Räddningsinstitutets rektor.

I ett beslut om förlust av rätten att bo på internatet får även en studerande för yrkeshögskoleexamen för räddningsbranschen söka ändring genom besvär på det sätt som föreskrivs i 38 §.

31 §
Förfarandet i disciplinärenden och ärenden som gäller studierätt

Innan det fattas beslut om disciplinstraff samt förlust eller avbrytande av studierätten ska den sak, gärning eller försummelse som beslutet grundar sig på specificeras, studeranden höras och behövlig utredning skaffas.

Ett beslut som avses i 1 mom. får verkställas omedelbart trots att ändring har sökts, om inte Räddningsinstitutet eller förvaltningsdomstolen bestämmer något annat. Om ett beslut om avstängning för viss tid eller förlust eller avbrytande av studierätten upphävs har studeranden rätt att fortsätta studierna vid en motsvarande senare utbildning, om han eller hon inte har möjlighet att fortsätta den utbildning som avstängningen eller förlusten eller avbrytandet av studierätten gällde. När utbildningen fortsätts beslutar Räddningsinstitutet om hur de studier som studeranden redan genomfört kan tillgodoräknas. Den tid under vilken studierna är avbrutna ingår inte i studiernas maximitid.

35 §
Finansiering av yrkeshögskoleutbildningen

Inrikesministeriet beslutar om användningen av anslagen för yrkeshögskoleutbildningen för räddningsbranschen efter att ha hört Räddningsinstitutet, Polisstyrelsen och Polisyrkeshögskolan.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

En studerande som vid ikraftträdandet av denna lag studerar inom sådan utbildning för räddningsväsendets befäl som leder till yrkeshögskoleexamen har rätt att fortsätta sina studier och avlägga yrkeshögskoleexamen i teknik med examensbenämningen ingenjör (YH) vid yrkeshögskolan Savonia-ammattikorkeakoulu i enlighet med de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna lag till utgången av juli 2023.

Det avtal som före ikraftträdandet av denna lag ingåtts mellan Savonia-ammattikorkeakoulu och Räddningsinstitutet med stöd av 12 § upphör att gälla vid ikraftträdandet av denna lag. Avtalet tillämpas dock på de studerande som slutför utbildningen för räddningsväsendets befäl som studerande vid Savonia-ammattikorkeakoulu.

RP 157/2016
FvUB 18/2016
RSv 142/2016

Helsingfors den 16 december 2016

Republikens President
Sauli Niinistö

Inrikesminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.