1160/2016

Helsingfors den 16 december 2016

Lag om ändring av 2 § i lagen om Migrationsverket

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om Migrationsverket (156/1995) 2 §, sådan den lyder i lag 747/2011, som följer:

2 §
Uppgifter

Migrationsverket ska handlägga och avgöra de ärenden angående utlänningar och finskt medborgarskap som anges som dess uppgifter i lag eller genom förordning av statsrådet.

Migrationsverket ska svara för

1) styrningen, planeringen och övervakningen av den praktiska verksamheten vid mottagande av personer som söker internationellt skydd och mottagande av personer som får tillfälligt skydd,

2) styrningen och övervakningen av förvarsenheternas praktiska verksamhet,

3) driften av de statliga förläggningarna och flyktingslussarna samt statens förvarsenheter,

4) styrningen av verkställigheten av hjälp till offer för människohandel.

Migrationsverket ska föra utlänningsregistret, registret över mottagna klienter och företrädarregistret. Migrationsverket ska tillhandahålla ministerierna och övriga myndigheter samt internationella organisationer information som gäller frågor inom dess verksamhetsområde.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

Personalen vid de statliga förläggningarna övergår till anställning hos Migrationsverket när denna lag träder i kraft. Bestämmelser om ställningen för personal i tjänsteförhållande finns i 2 kap. i statstjänstemannalagen (750/1994).

Personal anställd vid de statliga förläggningarna i arbetsavtalsförhållande som gäller tills vidare övergår till tjänster hos Migrationsverket när denna lag träder i kraft. Personer i arbetsavtalsförhållande för viss tid övergår till tjänsteförhållande för viss tid hos Migrationsverket för den tid som anställningsförhållandet varar.

En person i arbetsavtalsförhållande får överföras utan eget samtycke om överföringen sker inom eller till personens pendlingsregion. Med pendlingsregion avses ett område enligt 1 kap. 9 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002).

De ärenden som är anhängiga hos de statliga förläggningarna vid ikraftträdandet av denna lag och förläggningarnas gällande åtaganden och avtal samt de rättigheter och skyldigheter som följer av dem överförs till Migrationsverket.

RP 131/2016
FvUB 21/2016
RSv 177/2016

Helsingfors den 16 december 2016

Republikens President
Sauli Niinistö

Inrikesminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.