1154/2016

Helsingfors den 16 december 2016

Lag om ändring av lagen om vissa programbaserade ersättningar till jordbrukare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om vissa programbaserade ersättningar till jordbrukare (1360/2014) 2 § 8 punkten, 6 § 2 mom. och 10 § som följer:

2 §
Definitioner

I denna lag avses med


8) gårdsbruksenhet ett jordbruksföretag enligt artikel 4.1 b i förordningen om direktstöd,


6 §
Kompensationsersättning

Kompensationsersättningen kan höjas, om djurtätheten på gårdsbruksenheten är i genomsnitt minst 0,35 djurenheter per ersättningsberättigande åkerhektar. De djur som beaktas vid beräkningen av djurtätheten ska innehas av mottagaren av ersättningen.


10 §
Ersättning för jordbruksrådgivning

Ersättning för jordbruksrådgivning kan beviljas för jordbruksrådgivning enligt artikel 15 i landsbygdsförordningen och artikel 12 i den horisontella förordningen.

Rådgivning kan ges om tvärvillkor, krav som gäller förgröningsstöd, begränsning av och anpassning till klimatförändringar, biologisk mångfald, vattenvård och markskydd, innovationer, miljöersättningen, bevarande av jordbruksmark, ekologisk produktion, växtskydd och integrerad bekämpning, produktionsdjurens välbefinnande och hälsa, modernisering av gårdsbruksenheten och förbättrad konkurrenskraft samt effektiviserad energianvändning, förnybar energi och andra faktorer i anslutning till miljöeffektivitet.

Ersättningen betalas till en rådgivare som är godkänd i enlighet med 45 § i lagen om verkställighet av jordbruksstöd (192/2013) eller, om rådgivaren är anställd hos någon, till rådgivarens arbetsgivare.

Närmare bestämmelser om villkoren för beviljande av ersättning för jordbruksrådgivning, ersättningsbelopp, rådgivningens innehåll, finansieringen och grunderna för bestämmande av ersättningen får utfärdas genom förordning av statsrådet.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

RP 193/2016
JsUB 17/2016
RSv 196/2016

Helsingfors den 16 december 2016

Republikens President
Sauli Niinistö

Jordbruks- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.