1122/2016

Helsingfors den 7 december 2016

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om de arvoden som ökar pensionen för kommunalveterinärer

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 85 § 5 mom. i pensionslagen för den offentliga sektorn (81/2016):

1 §
Fastställande av det arvode som beaktas som pensionsgrundande arbetsinkomst för kommunalveterinärer

För fastställande av de arvoden enligt 85 § 5 mom. i pensionslagen för den offentliga sektorn (81/2016) som ökar pensionen för kommunalveterinärer ska innehavaren av en kommunalveterinärstjänst lämna behövliga uppgifter om arvodenas sammanlagda belopp till kommunen på det sätt som kommunen bestämmer.

Den slutlön som avses i 85 § 5 mom. i pensionslagen för den offentliga sektorn fås genom att den lägsta grundlönen adderas med ett arbetserfarenhetstillägg som bestäms enligt den uppgiftsrelaterade lönen för en legitimerad kommunalveterinär, ett årstillägg på 83,59 euro samt ett eventuellt personligt tillägg.

2 §
Tidpunkten för fastställandet och ändring av arvodet för kommunalveterinärer

Kommunen ska fastställa det belopp som avses i 85 § 5 mom. i pensionslagen för den offentliga sektorn för varje kalenderår före utgången av föregående år. Om arvodena som ökar pensionen för innehavaren av en kommunalveterinärstjänst förändras väsentligt, kan kommunen före utgången av april justera det belopp som den fastställt före utgången av föregående år.

Om det vid de tidpunkter som avses i 1 mom. inte finns någon innehavare av kommunalveterinärstjänsten eller om tjänsten inrättas efter de avsedda tidpunkterna, ska kommunen fastställa beloppet genom en uppskattning av beloppet av de arvoden som ökar pensionen och inflyter vid skötseln av tjänsten.

3 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

Helsingfors den 7 december 2016

Social- och hälsovårdsminister
Pirkko Mattila

Regeringsråd
Erik Strömberg

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.