1113/2016

Helsingfors den 8 december 2016

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om rökrum

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om rökrum (601/2016) förordningens rubrik och

fogas till förordningen nya 4 a och 4 b § som följer:

Statsrådets förordning

om rökrum och ansökan om rökförbud i bostadssammanslutningar

4 a §
Ansökan om rökförbud i bostadssammanslutningar

Den ansökan som avses i 79 § 1 mom. i tobakslagen (549/2016) ska innehålla följande:

1) som bilaga bostadssammanslutningens beslut som utvisar bostadssammanslutningens rätt att göra ansökan,

2) en redogörelse över objektet för det ansökta rökförbudet indelat i lokaler, balkonger och utomhusområden,

3) de kontaktuppgifter till innehavarna av utrymmena och områdena i det objekt som ansökan gäller och som bostadssammanslutningen har kännedom om; dessutom ska det meddelas om sådana spärrmarkeringar som avses i 36 § i lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster (661/2009) och som bostadssammanslutningen har kännedom om,

4) en redogörelse över de förfaranden som använts vid hörandet av innehavarna av utrymmena och områdena samt de ställningstaganden för och emot som har framförts vid hörandet,

5) en byggnadsteknisk eller någon annan utredning över att det från de utrymmen och områden som avses i 2 punkten på grund av deras konstruktioner eller andra omständigheter är möjligt att tobaksrök annat än i undantagsfall sprider sig till en annan balkong, till de ställen där man vistas på ett utomhusområde som hör till en annan lägenhet eller in i en annan lägenhet.

Om en ansökan gäller meddelande av rökförbud i ett bostadsrum i en lägenhet ska det i ansökan dessutom ingå en redogörelse över att

1) spridningen av rök inte genom en reparation eller ändring av konstruktionerna skäligen kan förhindras,

2) bostadsrummets innehavare har getts möjlighet att förhindra spridningen av rök genom egna åtgärder.

Om bostadssammanslutningen får kännedom om att innehavaren av ett utrymme eller område som avses i ansökan har bytts innan kommunen har fattat beslut i saken ska bostadssammanslutningen uppdatera de uppgifter som lämnats med stöd av 1 mom. 3 punkten.

4 b §
Ansökan om återkallande av rökförbud i bostadssammanslutningar

I en ansökan om återkallande av rökförbud ska

1) specificeras det myndighetsbeslut som ansökan gäller,

2) läggas fram en byggnadsteknisk eller någon annan utredning över de förändrade omständigheter som har gjort förbudet onödigt på det sätt som avses i 79 § 3 mom. i tobakslagen.

Om sökanden är en bostadssammanslutning ska ansökan utöver de uppgifter som avses i 1 mom. dessutom innehålla de uppgifter som avses i 4 a § 1 mom. 1—3 punkten.

Om sökanden är innehavare av utrymmet eller området ska utöver de uppgifter som avses i 1 mom. ansökan dessutom innehålla de uppgifter som avses i 4 a § 1 mom. 2—3 punkten samt en redogörelse över att bostadssammanslutningen trots väsentligt förändrade omständigheter inte har ansökt om återkallande av rökförbudet.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

Helsingfors den 8 december 2016

Familje- och omsorgsminister
Juha Rehula

Jurist
Laura Terho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.