1105/2016

Helsingfors den 9 december 2016

Lag om ändring av lagen om Utbildningsfonden

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om Utbildningsfonden (1306/2002) 4 § 2 mom., 5 § 1 och 2 mom., 6 § 1 mom. samt 11 § 1 mom., av dem 4 § 2 mom. sådant det lyder i lag 1368/2003, 5 § 2 mom. sådant det lyder i lag 510/2005 samt 6 § 1 mom. och 11 § 1 mom. sådana de lyder i lag 502/2013, och

fogas till lagen en ny 5 a § som följer:

4 §
Yrkesexamensstipendium

Den som ansöker om yrkesexamensstipendium ska ges ett skriftligt beslut när stipendium beviljas, förvägras eller återkrävs. Beslutet delges genom att det sänds per post genom brev till mottagaren under den adress han eller hon har uppgett för Utbildningsfonden. Vid delgivning av beslut på elektronisk väg iakttas lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003).

5 §
Förutsättningar för beviljande av yrkesexamensstipendium

Yrkesexamensstipendium kan beviljas en i Finland bosatt person som avlagt en sådan yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen som avses i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning (631/1998).

En förutsättning för yrkesexamensstipendium är att stipendietagaren inte har fyllt 64 år och att han eller hon före examen har varit anställd i arbetsavtals- eller tjänsteförhållande i minst fem år.


5 a §
Beaktande av arbete utomlands

Till tiden i arbete enligt 5 § 3 mom. räknas också sådan tid i arbete under vilken personen i fråga har varit försäkrad i någon av Europeiska unionens medlemsstater, i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Schweiz, om personen lägger fram tillräcklig och tillförlitlig utredning om sitt arbete.

6 §
Yrkesexamensstipendiets storlek

Yrkesexamensstipendiet är 395 euro. Om sökanden inte har avlagt yrkesexamen efter grundskolestadiet, är yrkesexamensstipendiet 456 euro.


11 §
Rätt att få och lämna ut uppgifter

Fonden samt besvärsinstansen enligt denna lag har, trots sekretessbestämmelser och övriga begränsningar i rätten att få uppgifter, rätt att avgiftsfritt få följande uppgifter, om de är nödvändiga för avgörande av ett ärende som hänför sig till yrkesexamensstipendium eller i övrigt för verkställigheten av denna lag:

1) uppgifter om anställning från Pensionsskyddscentralen och pensionsanstalter,

2) uppgifter om utbildning från läroanstalten,

3) uppgifter om examen från examenskommissionen och undervisningsmyndigheterna, samt

4) uppgifter om boende i Finland från Folkpensionsanstalten.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

På dem som söker yrkesexamensstipendium och som före lagens ikraftträdande har avlagt en examen som berättigar till stipendium tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 153/2016
AjUB 6/2016
RSv 139/2016

Helsingfors den 9 december 2016

Republikens President
Sauli Niinistö

Social- och hälsovårdsminister
Pirkko Mattila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.