1102/2016

Helsingfors den 9 december 2016

Lag om ändring av 22 och 23 § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994) 22 § 3 mom. och 23 § 2 mom. som följer:

22 §
Rätt att ställa diagnos och ordinera läkemedel

Genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet får närmare bestämmelser utfärdas om rätten för legitimerade läkare, legitimerade tandläkare samt för den som bedriver studier för läkar- eller tandläkaryrket som avses i 2 § 3 mom. och i bestämmelser som utfärdats med stöd av det momentet att ordinera läkemedel, om de tillvägagångssätt som ska följas vid ordination av läkemedel och om giltighetstiden för läkemedelsordinationen.

23 §
Rättsmedicinska intyg och utlåtanden

Social- och hälsovårdsministeriet får genom förordning utfärda närmare bestämmelser om vad en legitimerad läkare och tandläkare ska beakta vid utfärdandet av intyg och utlåtanden samt även annars vid utövandet av sitt yrke.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

RP 184/2016
ShUB 30/2016
RSv 187/2016

Helsingfors den 9 december 2016

Republikens President
Sauli Niinistö

Social- och hälsovårdsminister
Pirkko Mattila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.