1079/2016

Helsingfors den 9 december 2016

Lag om ändring av lagen om el- och naturgasnätsavgifter

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om el- och naturgasnätsavgifter (950/2012) 2 § 1, 2 och 4 punkten samt 5 och 6 § som följer:

2 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) distributionsnät ett elnät som har en nominell spänning som understiger 110 kilovolt,

2) högspänningsdistributionsnät ett lokalt eller regionalt elnät eller en lokal eller regional elledning för nominell spänning om 110 kilovolt som inte är en anslutningsledning och som inte överskrider riksgränsen,


4) stamnätsinnehavare med systemansvar en stamnätsinnehavare som förordnats till systemansvarig enligt elmarknadslagen (588/2013),


5 §
Elnätsavgift

Elnätsavgiften för en innehavare av distributionsnät och en innehavare av högspänningsdistributionsnät är 1,3 promille av försäljningsintäkterna av nätverksamheten under den senast avslutade räkenskapsperioden, dock minst 6 000 euro.

Elnätsavgiften för en stamnätsinnehavare med systemansvar är 600 000 euro. Någon elnätsavgift enligt 1 mom. tas inte ut hos en stamnätsinnehavare med systemansvar.

6 §
Naturgasnätsavgift

Naturgasnätsavgiften för en innehavare av distributionsnät för naturgas är 1,3 promille av försäljningsintäkterna av nätverksamheten under den senast avslutade räkenskapsperioden, dock minst 6 000 euro.

Naturgasnätsavgiften för en överföringsnätsinnehavare med systemansvar är 170 000 euro. Någon naturgasnätsavgift enligt 1 mom. tas inte ut hos en överföringsnätsinnehavare med systemansvar.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

RP 148/2016
EkUB 22/2016
RSv 134/2016

Helsingfors den 9 december 2016

Republikens President
Sauli Niinistö

Justitie- och arbetsminister
Jari Lindström

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.