1076/2016

Helsingfors den 9 december 2016

Lag om ändring av 23 § i lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare (1293/1994) 23 § 2 mom., sådant det lyder i lag 613/2006, som följer:

23 §

Om mottagaren av avträdelsestöd beviljas full invalidpension, arbetslivspension, ålderspension eller förtida ålderspension enligt de arbetspensionslagar som nämns i 3 § i lagen om pension för arbetstagare eller i lagar om införande av dem, dras avträdelsestödets kompletteringsdel in. Vad som föreskrivs ovan tillämpas också på motsvarande pensioner enligt de lagar eller den pensionsstadga som avses i 8 § 4 mom. i 1961 års lag om pension för arbetstagare (395/1961).Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

Denna lag tillämpas på avträdelser som skett den 1 januari 2002 eller därefter men senast den 31 december 2006.

RP 194/2016
JsUB 15/2016
RSv 174/2016

Helsingfors den 9 december 2016

Republikens President
Sauli Niinistö

Justitie- och arbetsminister
Jari Lindström

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.