1075/2016

Helsingfors den 9 december 2016

Lag om ändring av lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk (612/2006) 10 §, 29 § 1 och 2 mom., 42 § 4 och 5 mom. och 43 § 4 mom.,

av dem 10 § 1 punkten sådan den lyder i lag 1293/2007, den finska språkdräkten i 10 § 2 punkten, 29 § 1 mom. samt 42 § 4 och 5 mom. sådana de lyder i lag 1282/2006, 29 § 2 mom. sådant det lyder i lag 999/2008 och 43 § 4 mom. sådant det lyder i lag 1787/2009, som följer:

10 §
Pensioner som förhindrar avträdelsestöd

Rätt till avträdelsestöd har inte en avträdare som vid avträdelsen får

1) sjukpension som beviljats tills vidare eller förtida ålderspension enligt folkpensionslagen (568/2007) eller lagen om införande av folkpensionslagen (569/2007), eller

2) full invalidpension som beviljats tills vidare, deltidspension eller partiell förtida ålderspension enligt lagen om pension för lantbruksföretagare.

29 §
Fastställande av grundbeloppet

Avträdelsestödets grundbelopp är lika stort som den invalidpension som enligt lagen om pension för lantbruksföretagare skulle ha beviljats lantbruksföretagaren, om han eller hon när avträdelsen skedde hade haft rätt till full invalidpension. På grundbeloppet tillämpas bestämmelserna i lagen om pension för lantbruksföretagare i den lydelse de hade när lagen om ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare (75/2016) och lagen om införande av lagen om ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare (77/2016) trädde i kraft. Livslängdskoefficienten enligt 78 § i lagen om pension för lantbruksföretagare samt lönekoefficienten enligt 84 § i den lagen fastställs dock enligt de bestämmelser om fastställande av lönekoefficient och livslängdskoefficient som finns i lagen om pension för arbetstagare och som gällde vid avträdelsetidpunkten.

När storleken på grundbeloppet fastställs ska dock inte beaktas rätten till pension på basis av de förmåner som räknas upp i 74 § i lagen om pension för arbetstagare och inte heller en förmån enligt lagen om pensionsersättning som skall betalas av statens medel för tiden för vård av barn under tre år eller för tiden för studier (644/2003). De inkomster som ligger till grund för ovannämnda förmåner eller de kalkylerade inkomster som avses i 76 § 4 mom. i lagen om pension för arbetstagare beaktas inte som inkomst som ligger till grund för pension för återstående tid. Då grundbeloppets storlek fastställs ska inte heller sådan rätt till pension beaktas som grundar sig på stipendiatarbete enligt 10 a § i lagen om pension för lantbruksföretagare, på lantbruksföretagarens arbetsavtals- eller tjänsteförhållande eller på annan företagarverksamhet än den som avses i lagen om pension för lantbruksföretagare.


42 §
Ändring av avträdelsestödets grundbelopp till ålderspension

Pensionsanstalten kan på ansökan bevilja den som får ålderspension enligt 1 mom. sådan ålderspension som intjänats i ett arbetsavtals- eller tjänsteförhållande eller annan företagarverksamhet än en sådan som avses i lagen om pension för lantbruksföretagare, så som föreskrivs om beviljande av ålderspension i de arbetspensionslagar som nämns i 3 § i lagen om pension för arbetstagare.

Om avträdaren inte upphört med andra förvärvsarbeten eller minskat dem så att avträdelsestödets grundbelopp har börjat betalas ut, kan utbetalningsstarten för i 1 mom. avsedd ålderspension enligt lagen om pension för lantbruksföretagare skjutas upp på ansökan av avträdaren, om ansökan görs innan avträdaren fyller 63 år. Ålderspension enligt lagen om pension för lantbruksföretagare beviljas då på särskild ansökan. Ålderspension enligt lagen om pension för lantbruksföretagare fastställs enligt 1 och 2 mom. tidigast från ingången av månaden efter den då ansökan om ålderspension gjordes. I fråga om andra arbetspensioner enligt 3 § i lagen om pension för arbetstagare iakttas 4 mom.

43 §
När betalningen av avträdelsestödets kompletteringsdel upphör

Om mottagaren av avträdelsestöd beviljas annan än i 2 mom. avsedd full invalidpension, arbetslivspension, ålderspension eller förtida ålderspension enligt de arbetspensionslagar som nämns i 3 § i lagen om pension för arbetstagare eller i lagar om införande av dem, dras avträdelsestödets kompletteringsdel in. Vad som föreskrivs ovan tillämpas också på motsvarande pensioner enligt de lagar eller den pensionsstadga som avses i 8 § 4 mom. i lagen om pension för arbetstagare (395/1961), nedan 1961 års lag om pension för arbetstagare.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

Lagens 10 § samt 29 § 1 och 2 mom. tillämpas på avträdelser som skett efter lagens ikraftträdande. På avträdelser som skett innan denna lag trädde i kraft tillämpas 10 § och 29 § 1 och 2 mom. i den lydelse de hade vid lagens ikraftträdande.

Lagens 42 § 4 och 5 mom. tillämpas på avträdelser som har skett den 1 januari 2007 eller därefter och där pensionsfallet för ålderspension enligt de arbetspensionslagar som nämns i 3 § i lagen om pension för arbetstagare infaller den 1 januari 2017 eller därefter. På avträdelser som skett den 1 januari 2007 eller därefter och där pensionsfallet för ålderspension enligt de arbetspensionslagar som nämns i 3 § i lagen om pension för arbetstagare infaller före den 1 januari 2017 tillämpas 42 § 4 och 5 mom. i den lydelse de hade vid lagens ikraftträdande.

Lagens 43 § 4 mom. tillämpas på avträdelser som skett den 1 januari 2007 eller därefter.

RP 194/2016
JsUB 15/2016
RSv 174/2016

Helsingfors den 9 december 2016

Republikens President
Sauli Niinistö

Justitie- och arbetsminister
Jari Lindström

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.