1074/2016

Helsingfors den 9 december 2016

Lag om ändring av lagen om en marknadsordning för jordbruksprodukter

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om en marknadsordning för jordbruksprodukter (999/2012) 3 § 15 punkten, sådan den lyder i lag 1194/2013,

ändras 2 §, 3 § 4 och 34 punkten, 8 § 1 mom., rubriken för 3 a kap., rubriken för 12 a § och 12 a § 1 mom., 12 b §, 30 § 4 mom., 31 och 32 §, 51 § 3 mom., 53 §, 56 § 2 mom. 5 punkten och 85 a §,

av dem 2 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 1359/2014, 1363/2014, 313/2016 och 329/2016, 3 § 4 punkten, rubriken för 3 a kap., rubriken för 12 a § och 12 a § 1 mom., 51 § 3 mom., 56 § 2 mom. 5 punkten och 85 a § sådana de lyder i lag 1194/2013, 3 § 34 punkten sådan den lyder i lag 1363/2014, 12 b § sådan den lyder i lagarna 1194/2013 och 329/2016 samt 53 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1194/2013, samt

fogas till 12 c § ett nytt 2 mom., i stället för det 2 mom. som upphävts genom lag 329/2016, och till lagen en ny 12 h § som följer:

2 §
Förhållande till annan lagstiftning

Utöver vad som föreskrivs i denna lag föreskrivs det i

1) lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001) om det nationella stöd till sektorn för biodlingsprodukter och det stöd till sockerbetsodlare samt det nationella stöd till vissa sektorer i Finland som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007, nedan marknadsordningsförordningen,

2) lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar (986/2011) om verkställighet av det stöd för produktion och saluföring av renar och renprodukter som avses i marknadsordningsförordningen,

3) tullagen (304/2016) om uppbörd av de importtullar och tilläggsimporttullar som avses i marknadsordningsförordningen,

4) lagen om Europeiska unionens direktstöd till jordbruket (193/2013) om stöd till jordbrukare vid störningar på marknaden.

Bestämmelser om godtagbarheten för avtal, beslut och förfaranden som producent- och branschorganisationer som godkänts med stöd av denna lag ingår, fattar eller iakttar och om bedömningen av godtagbarheten samt om behöriga myndigheter i dessa frågor finns i marknadsordningsförordningen och i konkurrenslagen (948/2011).

3 §
Definitioner

I denna lag avses med


4) EU:s lagstiftning om import av hampaprodukter bestämmelserna i artikel 189 i marknadsordningsförordningen, i artikel 64 i den horisontella förordningen samt artikel 9 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1237 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller reglerna för tillämpning av systemet med import- och exportlicenser, om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller reglerna om frisläppande och förverkande av de säkerheter som ställs för import- och exportlicenser, om ändring av kommissionens förordningar (EG) nr 2535/2001, (EG) nr 1342/2003, (EG) nr 2336/2003, (EG) nr 951/2006, (EG) nr 341/2007 och (EG) nr 382/2008 och om upphävande av kommissionens förordningar (EG) nr 2390/98, (EG) nr 1345/2005, (EG) nr 376/2008 och (EG) nr 507/2008 och bestämmelserna som gäller import av hampaprodukter i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1239 om regler för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller systemet med import- och exportlicenser,


34) EU:s interventionslagstiftning bestämmelserna i del II avdelning I kapitel I avsnitt 1—4 i marknadsordningsförordningen, bestämmelserna i artiklarna 7, 8, 58—60, 62, 64 och 66 i den horisontella förordningen samt bestämmelserna i EU:s lagstiftning om genomförande av dem samt de bestämmelser i EU:s lagstiftning om offentlig och privat lagring av jordbruksprodukter som antagits med stöd av den gamla marknadsordningsförordningen,


8 §
Betalning av produkter och ersättande av kostnader som hänför sig till interventionslagring

Bestämmelser om rätten för interventionssäljare av spannmålsprodukter att erbjuda produkter till ett interventionslager för att övertas på lagringsplatsen utan transport och om myndighetens skyldighet att i detta fall dra av kostnaderna för transport och utlagring från produktpriset finns i EU:s interventionslagstiftning. Landsbygdsverket beslutar om kostnadsavdraget.


3 a kap.

Producentorganisationer och branschorganisationer

12 a §
Gemensamma bestämmelser om godkännande av producent- och branschorganisationer

Landsbygdsverket beslutar på ansökan om godkännande av producentorganisationer och branschorganisationer som avses i detta kapitel.


12 b §
Allmänna förutsättningar för godkännande av en producentorganisation

Som producentorganisation kan godkännas en sådan registrerad sammanslutning inom en produktsektor enligt artikel 1.2 i marknadsordningsförordningen som uppfyller de krav på en producentorganisations medlemmar, beslutsfattande, skyldighet att lämna information, bokföring, verksamhet och övriga förutsättningar för godkännande som anges i EU:s marknadsordningslagstiftning och i detta kapitel och

1) vars delägare eller medlemmar som producerar produkter inom den verksamhet som godkännandet gäller (producentmedlem) är tillräckligt många för att de mål som har satts för verksamheten ska kunna uppfyllas effektivt, eller

2) som saluför produktion till ett värde eller en volym som är tillräcklig med tanke på produkterna inom den verksamhet som godkännandet gäller och med tanke på antalet producentmedlemmar samt för att de mål som har satts för verksamheten ska kunna uppfyllas effektivt.

Genom förordning av statsrådet får inom de gränser som anges i EU:s lagstiftning närmare bestämmelser utfärdas om kraven i fråga om antalet producentmedlemmar, värdet på och volymen av den saluförda produktionen samt övriga förutsättningar för godkännande.

En producentorganisation får lägga ut funktioner på entreprenad under de förutsättningar som anges i EU:s marknadsordningslagstiftning. Genom förordning av statsrådet får närmare bestämmelser utfärdas om utläggning på entreprenad.

12 c §
Särskilda förutsättningar för godkännande av en producentorganisation inom sektorn för frukt och grönsaker

En producentorganisation inom sektorn för frukt och grönsaker som ansöker om stöd till producentorganisationer ska med avvikelse från vad som föreskrivs i 12 b § 1 mom. uppfylla kraven enligt 1 och 2 punkten i det momentet.

12 h §
Allmänna förutsättningar för godkännande av en branschorganisation

Som branschorganisation godkänns en registrerad sammanslutning som uppfyller de krav avseende förutsättningarna för godkännande som anges i EU:s marknadsordningslagstiftning och i detta kapitel.

I marknadsordningsförordningen finns bestämmelser om de förutsättningar för godkännande som gäller inrättande av en branschorganisation, dess mål och verksamhet samt om de aktörer som ska vara representerade i branschorganisationen. Genom förordning av statsrådet får inom de gränser som anges i EU:s lagstiftning närmare bestämmelser utfärdas om kraven i fråga om dessa omständigheter.

30 §
Krav på privat lagring

Den som ansöker om stöd för privat lagring får flytta de produkter stödet avser till ett annat lager bara med tillstånd av Landsbygdsverket. Beviljande av tillstånd förutsätter att omlokaliseringen behövs för att trygga lämpliga förvaringsförhållanden för produkterna eller av någon annan exceptionell och oförutsebar anledning. Bestämmelser om skyldigheten för de som ansöker om stöd för privat lagring att in- och utlagra produkterna inom utsatt tid och om övriga skyldigheter för dem i samband med lagring finns i EU:s interventionslagstiftning.

31 §
Anmälan och dokumentering av uppgifter om privat lagring

De som får stöd för privat lagring ska dokumentera och anmäla till Landsbygdsverket de uppgifter som behövs för att säkerställa att lagringskraven uppfylls. Närmare bestämmelser om kraven på dokumentering och anmälan av uppgifter om lagring av produkter får utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet inom de gränser som anges i EU:s lagstiftning. Bestämmelser om skyldigheten för de som ansöker om stöd att anmäla uppgifter om inlagring av produkter, lager som används, lagringsförfaranden och utlagring finns dessutom i EU:s interventionslagstiftning.

Bestämmelser om tiderna för anmälningar som förutsätts i fråga om mottagare av stöd för privat lagring finns i EU:s interventionslagstiftning. Sådana bestämmelser om tiderna för anmälningar som tillåts enligt EU:s interventionslagstiftning får utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet, om det behövs för att säkerställa planeringen och genomförandet av produktkontroller.

32 §
Avtal om privat lagring

Bestämmelser om skyldigheten att fastställa ett avtal om privat lagring mellan den myndighet som beviljar stödet och den som ansöker om stöd finns i EU:s interventionslagstiftning. Avtalet upprättas av Landsbygdsverket. Landsbygdsverket ska säkerställa att avtalet innehåller de krav på privat lagring som anges i EU:s interventionslagstiftning och i denna lag.

51 §
Kontroller och inspektioner som hänför sig till lagring

Inspektioner av lokaler för privat lagring och kontroll av lagringsförhållandena och lagringsförfarandena vid dem samt kontroll av att de lagrade produkternas kvantitet, kvalitet, förpackningssätt och förpackningsmärkningar är förenliga med kraven utförs av Tullen på det sätt som förutsätts i EU:s interventionslagstiftning.


53 §
Kontroll av produkter som in- eller utlagras

Vid inlagring i interventionslager och lokaler som används för privat lagring kontrollerar Landsbygdsverket på det sätt som avses i EU:s interventionslagstiftning att nötkött som ska urbenas uppfyller kraven på kvantitet, kvalitet, förpackningssätt och förpackningsmärkningar. Närings-, trafik- och miljöcentralen kontrollerar på motsvarande sätt spannmålsprodukter och Tullen övriga produkter. Livsmedelssäkerhetsverket utför emellertid provtagning på smör och mjölkpulver avsett för inlagring i interventionslager och undersöker proverna samt undersöker prover som tagits på spannmålsprodukter avsedda för inlagring i interventionslager.

Före inlagringen kontrollerar närings-, trafik- och miljöcentralen utöver det som föreskrivs i 1 mom. organoleptiskt kvaliteten på enskilda lass av spannmålsprodukter avsedda att inlagras i interventionslager (preliminär kvalitetskontroll i fråga om spannmålsprodukter), om det behövs för att säkerställa att partier som tydligt avviker från kvalitetskraven åtskiljs.

Vid utlagring från lokaler som används för privat lagring kontrollerar Tullen på det sätt som avses i EU:s interventionslagstiftning att produkternas kvantitet, kvalitet, förpackningssätt och förpackningsmärkningar uppfyller kraven. Vid utlagring från interventionslager kontrollerar Landsbygdsverket nötkött som ska urbenas, närings-, trafik- och miljöcentralen spannmålsprodukter och Tullen övriga produkter med avseende på kraven på kvantitet, kvalitet, förpackningssätt och förpackningsmärkningar, om det behövs för att säkerställa att produkterna är förenliga med kraven.

De myndigheter som anges i denna paragraf har rätt att vid in- och utlagring av produkter få tillträde till lokaler som används till lagring och lastning av produkter och att kontrollera produkterna samt att granska leverantörernas dokument över produkterna och lagerhållarens dokument och bokföring över produkterna i den omfattning som behövs för att säkerställa att produkterna är förenliga med kraven och att de uppgifter som lämnats är korrekta. Om spannmålsprodukter erbjuds för interventionslagring på lagringsplatsen eller om det finns skäl att misstänka att de erbjudna spannmålsprodukterna inte finns på den anmälda lagringsplatsen, har myndigheten dessutom rätt att innan produkterna inlagras i interventionslager få tillträde till de lokaler som används för lagringen och att kontrollera produkterna och granska de dokument och bokföring över produkterna som lagerhållaren och den som har lämnat ett erbjudande eller anbud innehar. Inspektion får dock inte utföras i utrymmen som används för boende av permanent natur.

56 §
Kontroll och inspektion av godkända aktörer och aktörer som ger prisrapporter

Landsbygdsverket kontrollerar


5) att förutsättningarna för godkännande uppfylls i fråga om producent- och branschorganisationer som ansöker om godkännande och godkända producent- och branschorganisationer och att deras verksamhet är förenlig med kraven.


85 a §
Administrativa tvångsmedel som anknyter till producent- och branschorganisationer

Om en producent- eller branschorganisation inte lämnar de uppgifter som krävs i EU:s marknadsordningslagstiftning eller i denna lag inom utsatt tid, kan Landsbygdsverket förelägga organisationen att inom utsatt tid lämna de uppgifter som saknas. Landsbygdsverket kan förena ett föreläggande att lämna uppgifter med vite. Bestämmelser om vite finns i viteslagen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

RP 144/2016
JsUB 14/2016
RSv 145/2016

Helsingfors den 9 december 2016

Republikens President
Sauli Niinistö

Justitie- och arbetsminister
Jari Lindström

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.