1066/2016

Rättelser till förordningen.

Helsingfors den 8 december 2016

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om grundstöd, förgröningsstöd och stöd till unga jordbrukare

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om grundstöd, förgröningsstöd och stöd till unga jordbrukare (234/2015) 9 §, 17 § 1 mom. och 19 §, sådana de lyder, 9 § och 17 § 1 mom. i förordning 455/2016 och 19 § i förordningarna 130/2016 och 455/2016, som följer:

9 §
Värdet på stödrättigheter

Utifrån stödrättigheterna kan det årligen beviljas regionalt enhetligt stöd som uppgår till högst följande belopp enligt stödområde och per stödberättigande hektar:

2015 2016 2017 2018 2019
stödområde euro
AB 118,05 122,30 123,60 123,70 125,70
C 101,53 110,84 110,50 110,60 111,30
17 §
Belopp av förgröningsstöd per hektar

Åren 2015 och 2016 beviljas förgröningsstöd till följande belopp enligt stödområde och per hektar:

2015 2016
stödområde euro
AB 75,54 74,70
C 65,11 65,20

19 §
Belopp av stöd till unga jordbrukare

Maximibeloppet av stödet till unga jordbrukare är två procent av det årliga nationella tak som anges i bilaga II till stödförordningen.

Stöd till unga jordbrukare beviljas åren 2015 och 2016 till följande belopp per hektar med beaktande av det nationella tak som anges i bilaga II till stödförordningen:

vuosi euroa
2015 50,78
2016 51,00

Denna förordning träder i kraft den 13 december 2016.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 (32013R1307); EUT L 347, 20.12.2013, s. 608
Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 639/2014 (32014R0639); EUT L 181, 20.6.2014, s. 1

Helsingfors den 8 december 2016

Jordbruks- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Äldre regeringssekreterare
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.