1053/2016

Helsingfors den 9 december 2016

Lag om ändring av lagen om statsbudgeten

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om statsbudgeten (423/1988) 12 a § 2 mom., sådant det lyder i lag 1096/2009,

ändras rubriken för 2 kap., 21 § 1 mom. och 21 a §, sådana de lyder, rubriken för 2 kap. i lag 1096/2009 samt 21 § 1 mom. och 21 a § i lag 1216/2003, samt

fogas till lagen en ny 12 b § som följer:

2 kap.

Statens ekonomiförvaltningsorganisation och skötseln av ekonomiförvaltningsuppgifter

12 b §
Skötseln av vissa ekonomiförvaltningsuppgifter

Bokföringsenheterna ansvarar för sin betalningsrörelse och bokföring och sitt bokslut samt upprättar ämbetsverkens eller inrättningarnas verksamhetsberättelser enligt 21 §. Statskontoret bestämmer dock om betalningsrörelse- och bokföringsuppgifter och om annan uppföljning enligt 16 § i anknytning till dessa samt om uppgifter för upprättande av bokslut, som ska skötas centraliserat och för vilka det ämbetsverk eller den inrättning som sköter de centraliserade ekonomiförvaltningsuppgifterna ska ansvara.

Statskontoret bestämmer de uppgifter i fråga om ämbetsverkens eller inrättningarnas löneräkning som sköts centraliserat och för vilka det ämbetsverk eller den inrättning som sköter de centraliserade ekonomiförvaltningsuppgifterna ansvarar. Statskontoret kan bestämma att det ämbetsverk eller den inrättning som sköter de centraliserade ekonomiförvaltningsuppgifterna ska ansvara för sådana granskningsåtgärder i fråga om godkännande av de ersättningar på grund av resa som enligt ett tjänste- eller arbetskollektivavtal ska betalas till personer i anställning hos staten eller till någon annan person, vilka inte omfattar den prövningsrätt som hör till arbetsgivaren.

Från ansvarsfördelningen enligt 1 och 2 mom. kan avvikelser av något särskilt skäl i anknytning till verksamheten vid bokföringsenheten och med tillstånd av Statskontoret göras för högst fem år i sänder på ansökan av bokföringsenheten, om det krävs för att sköta uppgiften på ett ändamålsenligt sätt. För de uppgifter som specificerats i tillståndet ansvarar bokföringsenheten. Innan beslut fattas ska Statskontoret höra det ämbetsverk eller den inrättning som ansvarar för skötseln av de centraliserade ekonomiförvaltningsuppgifterna och vid behov även det ministerium som styr bokföringsenheten samt finansministeriet.

Det ämbetsverk eller den inrättning som ansvarar för de centraliserade ekonomiförvaltningsuppgifterna har oberoende av sekretessbestämmelserna rätt att av ämbetsverk, inrättningar och andra organ som hör till bokföringsenheterna få för skötseln av sina uppgifter nödvändiga handlingar som med stöd av lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) hör till skyddsnivå fyra och sådana handlingar som hör till skyddsnivå tre, med undantag av handlingar som är sekretessbelagda med stöd av 24 § 1 mom. 2 och 7—10 punkten i den lagen. Om det ämbetsverk eller den inrättning som ansvarar för de centraliserade ekonomiförvaltningsuppgifterna inte enligt detta moment har rätt att få nödvändiga uppgifter för skötseln av de uppgifter som bestämts med stöd av 1 och 2 mom., ska bokföringsenheten ansvara för denna uppgift i stället för det ämbetsverk eller den inrättning som ansvarar för de centraliserade ekonomiförvaltningsuppgifterna, om inte ämbetsverket eller inrättningen och bokföringsenheten har överenskommit något annat om skötseln av ekonomiförvaltningsuppgiften.

Bokföringsenheten har oberoende av sekretessbestämmelserna rätt att av det ämbetsverk eller den inrättning som ansvarar för de centraliserade ekonomiförvaltningsuppgifterna få de handlingar och uppgifter som är nödvändiga för att sköta bokföringsenhetens ekonomiförvaltningsuppgifter.

De handlingar och uppgifter som avses i 4 och 5 mom. kan även ges via en teknisk anslutning eller på något annat sätt i elektronisk form enligt vad som överenskommits mellan det ämbetsverk eller den inrättning som hör till bokföringsenheten samt det ämbetsverk eller den inrättning som ansvarar för de centraliserade ekonomiförvaltningsuppgifterna.

21 §
Ämbetsverkens och inrättningarnas bokslut och verksamhetsberättelser

Den verksamhetsberättelse som utarbetas för fullgörandet av ämbetsverkets och inrättningens bokslut och resultatansvar ska innehålla riktiga och tillräckliga uppgifter om hur budgeten har följts och om ämbetsverkets och inrättningens intäkter och kostnader, ekonomiska ställning och resultatet av verksamheten (rättvisande bild).


21 a §
Tillämpning av lagen på fonder utanför statsbudgeten

På betalningsrörelse och bokföring och annan uppföljning i anknytning till dessa samt på bokslut, verksamhetsberättelser, redovisning, löneräkning och granskning av ersättningar för resekostnader hos statliga fonder utanför budgeten tillämpas vad som bestäms i denna lag och bestäms eller föreskrivs med stöd av den, om inte annat föreskrivs någon annanstans i lag.


Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2017.

På försvarsmakten tillämpas fram till den 31 december 2018 de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna lag.

När centraliserade ekonomiförvaltningsuppgifter på basis av föreskrifter av Statskontoret som meddelats med stöd av 12 b § 1 och 2 mom. i denna lag överförs till det ämbetsverk eller den inrättning som ansvarar för uppgifterna, ska vid förflyttningen av anställda i tjänsteförhållande tillämpas 2 kap. i statstjänstemannalagen (750/1994).

De anställda i arbetsavtalsförhållande som övergår med uppgifterna på grund av den föreskrift som avses ovan i 3 mom. övergår till tjänsteförhållande vid det ämbetsverk eller den inrättning som ansvarar för de centraliserade ekonomiförvaltningsuppgifterna. En person som är anställd i arbetsavtalsförhållande för viss tid övergår till tjänsteförhållande vid ämbetsverket eller inrättningen för den tid personens anställningsförhållande för viss tid varar.

En person som är anställd i arbetsavtalsförhållande kan förflyttas utan hans eller hennes samtycke, om personen förflyttas inom eller till den pendlingsregion som avses i 1 kap. 9 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002).

Vid fastställandet av de förmåner som gäller i anställningsförhållandet anses anställningsförhållandet för den personal som övergår ha fortgått oavbrutet hos staten.

RP 165/2016
FiUB 19/2016
RSv 173/2016

Helsingfors den 9 december 2016

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Petteri Orpo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.