1037/2016

Helsingfors den 2 december 2016

Inrikesministeriets förordning om inrikesministeriets avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med inrikesministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan paragrafen lyder i lag 348/1994, och 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), sådan paragrafen lyder i lag 495/2005:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om avgifterna för inrikesministeriets prestationer till den del som det inte föreskrivits om dem i ministeriets övriga förordningar som utfärdats med stöd av lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).

2 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Sådana avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer enligt 6 § 2 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten för vilka det tas ut en fast avgift som motsvarar självkostnadsvärdet är

1) beslut om dispens för en tjänst eller en uppgift inom räddningsväsendet, och

2) ministeriets beslut om dispens från de behörighetsvillkor som genom förordning bestäms för en tjänst.

Avgiftens belopp för ett beslut om dispens är 260 euro. Avgift tas ut även då ansökan om dispens avslås.

3 §
Övriga avgiftsbelagda prestationer

Prestationer enligt 7 § i lagen om grunderna för avgifter till staten som inrikesministeriet prissätter på företagsekonomiska grunder är

1) av ministeriet utfärdade kopior, utskrifter, protokollsutdrag och andra avskrifter samt sändande av dem, med undantag för avgiftsfria prestationer enligt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet och sådana kopior och utskrifter som avses i 2 mom.,

2) användning av utrustning som är i ministeriets besittning,

3) sakkunnigtjänster i samband med utbildning, föreläsningar, forskning, utredning eller någon annan uppgift på basis av ett uppdrag, med undantag för sådana tjänster där skötseln av uppgifterna stöder ministeriets avgiftsfria verksamhet,

4) andra prestationer som baserar sig på eller kan jämställas med ett uppdrag och som hör till inrikesministeriets verksamhetsområde.

Inrikesministeriet beslutar om avgifter som tas ut för framtagande av uppgifter enligt 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) samt för utlämnande av kopior och utskrifter enligt 34 § 3 mom. i samma lag med beaktande av vad som föreskrivs i 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017 och gäller till utgången av 2018. Förordningen tillämpas på prestationer som beställts efter förordningens ikraftträdande.

Helsingfors den 2 december 2016

Inrikesminister
Paula Risikko

Ekonomi- och planeringsdirektör
Kati Korpi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.