987/2016

Helsingfors den 18 november 2016

Lag om ändring av 17 kap. 29 och 44 § i rättegångsbalken

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i rättegångsbalken 17 kap. 29 § 3 mom. 2 punkten och 44 § 2 mom. 3 punkten underpunkt c, sådana de lyder i lag 732/2015, som följer:

17 kap.

Om bevisning

29 §

Vad som bestäms i 2 mom. ska i ett brottmål också tillämpas


2) på den för vilken utfärdats ett bötesföreläggande, strafföreläggande eller ordningsbotsföreläggande för en gärning som avses i 1 punkten,


44 §

Försäkran avges inte


3) i ett brottmål


c) av den för vilken utfärdats ett bötesföreläggande, strafföreläggande eller ordningsbotsföreläggande för en gärning som avses i underpunkt b,Denna lag träder i kraft samma dag som lagen om föreläggande av böter och ordningsbot (754/2010).

RP 115/2016
LaUB 12/2016
RSv 129/2016

Helsingfors den 18 november 2016

Republikens President
Sauli Niinistö

Justitie- och arbetsminister
Jari Lindström

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.