973/2016

Helsingfors den 18 november 2016

Lag om ändring och temporär ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998) temporärt 3 § 1 mom. samt 9 §, 18 § 1–5 mom., 24 § 1 mom. och 24 a § 3 mom.,

av dem 3 § 1 mom. sådant det lyder i lag 1026/2010 och 18 § 1–5 mom., 24 § 1 mom. och 24 a § 3 mom. sådana de lyder i lag 1413/2015, samt

fogas till lagen en ny 21 k § som följer:

3 §
Konjunkturbuffert

För att trygga likviditeten och balansera ändringar i arbetslöshetsförsäkringspremierna till följd av prognostiserbara nationalekonomiska konjunkturfluktuationer har arbetslöshetsförsäkringsfonden en konjunkturbuffert, som utgör skillnaden mellan fondens tillgångar och skulder. Vid fastställandet av arbetslöshetsförsäkringspremierna kan prognosen om maximibeloppet för buffertens tillgångar eller skulder uppgå till högst ett belopp motsvarande utgifterna för en arbetslöshetsgrad på 7,0 procentenheter.


9 §
Arbetslöshetsförsäkringsfonden

För uttag av arbetslöshetsförsäkringspremier och ordnande av finansieringen av förmåner som finansieras med arbetslöshetsförsäkringspremier finns arbetslöshetsförsäkringsfonden.

Reglementet för arbetslöshetsförsäkringsfonden utfärdas genom förordning av statsrådet. Förvaltningsrådets medlemmar utses av statsrådet på förslag av arbetsgivarnas och arbetstagarnas mest representativa centralorganisationer. Förvaltningsrådet har minst 10 och högst 18 medlemmar. Av medlemmarna ska hälften företräda arbetsgivarna och hälften arbetstagarna. Förvaltningsrådet väljer inom sig en ordförande och en vice ordförande, av vilka den ena ska representera de medlemmar som företräder arbetsgivarna och den andra de medlemmar som företräder arbetstagarna, så att arbetsgivarnas och arbetstagarnas företrädare vartannat år har ordförandeskapet.

18 §
Arbetslöshetsförsäkringspremiernas belopp

Löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie för 2017 är 1,60 procent av lönen. Arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie är graderad enligt det lönebelopp som arbetsgivaren betalar så att premien år 2017 är 0,80 procent av lönen för ett lönebelopp upp till 2 059 500 euro och 3,30 procent för den överskjutande delen av lönen.

För 2017 är löntagares arbetslöshetspremie för delägare i företag 0,70 procent av lönen och arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie för delägare i företag 0,80 procent av lönen.

För 2017 är arbetslöshetsförsäkringspremien för statliga affärsverk 0,80 procent av det sammanlagda lönebelopp som betalas av affärsverket för affärsverksamhet för ett lönebelopp upp till 2 059 500 euro och 2,05 procent för den överskjutande delen av lönen.

För 2017 är arbetslöshetsförsäkringspremien för universitet som avses i 1 § i universitetslagen (558/2009) 0,80 procent av lönen för ett lönebelopp upp till 2 059 500 euro och 2,33 procent för den överskjutande delen av lönen.

Löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie och arbetsgivares genomsnittliga arbetslöshetsförsäkringspremie är lika stora. Ändringarna i löntagares och arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremier fördelar sig jämnt mellan arbetsgivares genomsnittliga arbetslöshetsförsäkringspremie och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie. Också självriskpremien beaktas i arbetsgivarens genomsnittliga premie. Arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie ska graderas så att premien för den del av lönebeloppet som inte överstiger 2 059 500 euro är en fjärdedel av premien för den del av lönebeloppet som överstiger 2 059 500 euro. Denna fjärdedel uttrycks i fulla hundradelar av en procentenhet avrundad till närmaste fem hundradelar.


21 k §
Beräkning av räntan vid förändringar i arbetslöshetsförsäkringspremiens belopp

Om utjämningspremiens eller den uppskattade premiens belopp ökar, beräknas för den premie som tas ut till följd av ändringen ränta enligt 21 e § 1 mom. från och med den 1 januari året efter försäkringsåret till den förfallodag som fastställts för den premie som följer av ändringen.

För den förskottsåterbäring som ska återbetalas till följd av ändringen av arbetslöshetsförsäkringspremien beräknas den ränta som avses i 21 e § 1 mom. från och med den 1 januari året efter försäkringsåret till utgången av månaden före återbetalningsmånaden för förskottsåterbäringen.

24 §
Betalningsskyldighet

En i 12 § avsedd arbetsgivare vars lönebelopp som utgör grund för arbetslöshetsförsäkringspremien under det år som föregår uppsägningsåret samt statens räkenskaps- eller affärsverk vars motsvarande lönebelopp är minst 2 059 500 euro är skyldiga att betala självriskpremie för utkomstskyddet för arbetslösa, om

1) den arbetslöshet som beror på att anställningsförhållandet har sagts upp eller arbetstagaren permitterats fortsätter så att personen i fråga blir berättigad till tilläggsdagar enligt 6 kap. 9 § 1 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa, eller

2) den rätt till arbetslöshetsdagpenning för en person som beror på att anställningsförhållandet sagts upp och som börjat efter uppnådd 60 års ålder fortsätter efter det att personen i fråga har fyllt 63 år eller han eller hon har börjat få ålderspension efter att ha fyllt 62 år och arbetslöshetsdagpenningen har fortsatt ända till övergången till ålderspension.


24 a §
Självriskpremiens belopp

Full självriskpremie är 90 procent av den förmånsutgift som avses i 1 och 2 mom. Full självriskpremie tas ut om företagets lönebelopp enligt 24 § 1 mom. är minst 32 952 000 euro. Om lönebeloppet är mindre, sjunker självriskpremien lineärt så att ingen självriskpremie tas ut om lönebeloppet är högst 2 059 500 euro.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017. Lagens 9 § träder dock i kraft först den 1 januari 2018. Lagens 3 § 1 mom. är i kraft till utgången av 2019.

De medlemmar i arbetslöshetsförsäkringsfondens förvaltningsråd som hade detta uppdrag vid denna lags ikraftträdande fortsätter till utgången av 2017.

Bestämmelsen i 18 § 5 mom. enligt vilken löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie och arbetsgivares genomsnittliga arbetslöshetsförsäkringspremie är lika stora tillämpas första gången från och med den 1 januari 2018.

RP 170/2016
ShUB 20/2016
RSv 133/2016

Helsingfors den 18 november 2016

Republikens President
Sauli Niinistö

Social- och hälsovårdsminister
Pirkko Mattila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.