972/2016

Helsingfors den 18 november 2016

Lag om ändring av 19 och 19 a § i upphovsrättslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i upphovsrättslagen (404/1961) 19 § 4 mom. och 19 a §, sådana de lyder, 19 § 4 mom. i lag 763/2013 och 19 a § i lagarna 1228/2006 och 607/2015, som följer:

19 §
Spridning av exemplar av verk och rätt till ersättning för utlåning

Upphovsmannen till ett verk har rätt till ersättning för utlåning av exemplar av verket till allmänheten, med undantag för alster av byggnadskonst, konsthantverk och konstindustri. Rätt till ersättning saknas dock, om utlåningen äger rum vid andra bibliotek än allmänna bibliotek eller högskolebibliotek. Om inte ersättning bevisligen yrkas inom tre år från utgången av det kalenderår då rätten till ersättning uppkommit, förfaller rätten till ersättning. Bestämmelserna i 41 § tillämpas på den rätt som avses i detta moment. En rättshandling genom vilken en upphovsman överlåter sin rätt till ersättning enligt detta moment är ogiltig.


19 a §
Organisation som administrerar ersättningar för utlåning

Ersättning för utlåning enligt 19 § 4 mom. betalas genom förmedling av en av undervisnings- och kulturministeriet godkänd organisation som företräder ett flertal upphovsmän till från allmänna bibliotek och högskolebibliotek utlånade verk. Om representativitet inte kan uppnås för upphovsmännen på något annat sätt, kan flera organisationer godkännas för uppgiften i fråga.

Undervisnings- och kulturministeriet godkänner på ansökan en eller flera organisationer för viss tid, högst fem år. Varje organisation som godkänns ska vara solvent och ha beredskap och förmåga att sköta de uppgifter som beslutet om godkännande avser. Organisationen ska årligen lämna undervisnings- och kulturministeriet en utredning om de åtgärder den vidtagit med stöd av beslutet om godkännande. Organisationen eller organisationerna tillsammans ska företräda en betydande del av de upphovsmän till verk inom olika områden vars verk lånas från allmänna bibliotek och högskolebibliotek. Beslutet om godkännande kan även förenas med villkor som allmänt styr organisationens praktiska verksamhet.

Undervisnings- och kulturministeriets beslut ska även om det överklagas iakttas till dess ärendet avgjorts genom ett lagakraftvunnet beslut. Godkännandet kan återkallas om organisationen genom att bryta mot beslutet om godkännande och villkoren i beslutet gör sig skyldig till allvarliga eller väsentliga förseelser eller försummelser, och om de anmärkningar och varningar som getts organisationen inte lett till att bristerna i verksamheten blivit avhjälpta.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

Ersättning för utlåning från högskolebibliotek kan betalas endast för utlåning som äger rum efter lagens ikraftträdande.

RP 102/2016
KuUB 10/2016
RSv 121/2016
Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/115/EG (32006L0115); EUT L 376, 27.12.2006, s. 28

Helsingfors den 18 november 2016

Republikens President
Sauli Niinistö

Undervisnings- och kulturminister
Sanni Grahn-Laasonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.