937/2016

Helsingfors den 11 november 2016

Lag om ändring av lagen om fordonstrafikregistret

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om fordonstrafikregistret (541/2003) 19 § 1 mom. 3 punkten,

ändras 3 § 2 mom. 8 punkten, 5 § 1 mom. 14 punkten, 11 § 1 mom. 1, 5 och 9 punkten samt 13 och 20 §,

av dem 3 § 2 mom. 8 punkten, 5 § 1 mom. 14 punkten och 11 § 1 mom. 5 punkten sådana de lyder i lag 76/2015, 11 § 1 mom. 1 punkten sådan den lyder i lag 859/2005, 11 § 1 mom. 9 punkten sådan den lyder i lag 588/2005 och 20 § sådan den lyder i lagarna 403/2005 och 76/2015, samt

fogas till 3 § 2 mom., sådant det lyder delvis ändrat i lagarna 697/2006, 276/2007 och 76/2015, nya 9 och 10 punkter, till 5 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat i lagarna 60/2006, 697/2006, 234/2007, 276/2007, 698/2009 och 76/2015, en ny 15 punkt och till 11 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat i lagarna 588/2005, 859/2005, 1301/2009 och 76/2015, en ny 10 punkt som följer:

3 §
De registrerade

I registret får dessutom föras in uppgifter om fysiska personer som


8) har den kompetens som föreskrivs i lagen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare (273/2007) eller lagen om yrkeskompetens för taxiförare (695/2009) eller har anmält sig till utbildning eller prov som krävs för denna kompetens,

9) har befullmäktigats av den som gör registreringsanmälan,

10) har förordnats att reglera trafiken som vägtransportledare vid specialtransporter.

5 §
Andra uppgifter som registreras om fysiska personer

I fråga om fysiska personer får utöver basuppgifter registreras för registrets syfte behövliga


14) uppgifter om beviljande av parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning,

15) uppgifter om rätt att arbeta som vägtransportledare för specialtransporter, om med godkänt resultat fullgjord utbildning och avlagt prov samt om fortbildning, rättighetens giltighetstid och vägtransportledarkortet.


11 §
Rätt att få uppgifter från myndigheter

Utan hinder av vad som bestäms om hemlighållande av uppgifter har den registeransvarige rätt att få uppgifter enligt följande:

1) ur befolkningsdatasystemet uppgifter om en persons namn, personbeteckning, adress, hemkommun, födelsehemkommun, födelsestat, medborgarskap, modersmål och kontaktspråk och dödsfall samt uppgift om spärrmarkering enligt 36 § 1 mom. i lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster (661/2009),


5) från polisen

a) uppgifter om brott som har begåtts vid framförande av ett motordrivet fordon eller ett släpfordon och om påförda straff och andra påföljder för dessa brott samt uppgifter om tillgrepp av motordrivna fordon och släpfordon, om körrätt och ansökan om sådan, körkortstillstånd, undervisningstillstånd, övningstillstånd, trafiklärartillstånd, körtillstånd för taxiförare, parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning, körkort och anteckningar om yrkeskompetens för lastbils- eller bussförare i körkort, hinder för erhållande av körkortstillstånd eller körkort, körförbud och grunderna för dem, indragning av ADR-körtillstånd, administrativa påföljder i anslutning till körrätt samt körkortstillstånd och andra tillstånd samt uppgifter om överlämnande och omhändertagande av de körkort och tillstånd som avses här,

b) med samtycke av den som ansöker om körkort eller om ett tillstånd eller förarkort som nämns i denna punkt ett sådant fotografi av den sökande och en sådan bild av den sökandes namnteckning som har förts in i polisens pass- och identitetskortsregister,


9) från gränsbevakningsväsendet uppgifter om temporärt körförbud och grunderna för det samt om omhändertagande av körkort,

10) från förundersökningsmyndigheter de brottsuppgifter som behövs för lämplighetsprövning i anslutning till beviljande av undervisningstillstånd, körtillstånd för taxiförare och trafiklärartillstånd samt i anslutning till tillstånd att driva bilskola.


13 §
Allmänna förutsättningar för utlämnande av uppgifter

Den registeransvarige bestämmer om utlämnandet av uppgifter.

En uppgift får inte lämnas ut, om utlämnandet av grundad anledning kan misstänkas äventyra den registrerades integritetsskydd, den registrerades intressen eller rättigheter eller statens säkerhet. För att lämna ut uppgifter till mottagare i andra än i enskilda fall krävs Trafiksäkerhetsverkets tillstånd.

20 §
Andra begränsningar av utlämnande av uppgifter

En person har, utöver vad som föreskrivs i 30 § i personuppgiftslagen, rätt att förbjuda att hans eller hennes adressuppgifter lämnas ut.

Bestämmelser om ansökan om spärrmarkering finns i 36 § 1 mom. i lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster. När en spärrmarkering förs in i registret, utvidgas begränsningen i fråga om utlämnandet av uppgifter till att omfatta även den fysiska personens namn.

De begränsningar av utlämnande av uppgifter som avses i 1 och 2 mom. hindrar inte att uppgifter lämnas ut

1) för att användas av myndigheter, Trafikförsäkringscentralen, trafikförsäkringsbolag, besiktningsförrättare, förarexamensmottagare, avtalsregistrerare eller handläggare av kort för färdskrivare vid vägtransporter,

2) för att användas av serviceproducenter som avses i körkortslagen, lagen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare, lagen om yrkeskompetens för taxiförare eller vägtrafiklagen, eller

3) för någon annan än i 1 och 2 punkten avsedd lagstadgad användning.

När Trafiksäkerhetsverket lämnar ut i 2 mom. avsedda uppgifter som omfattas av en begränsning av utlämnande, ska mottagaren samtidigt underrättas om begränsningen samt om begränsningarna i fråga om användning av och skydd för uppgifterna.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

RP 129/2016
KoUB 21/2016
RSv 114/2016

Helsingfors den 11 november 2016

Republikens President
Sauli Niinistö

Kommunikationsminister
Anne Berner

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.