919/2016

Helsingfors den 11 november 2016

Lag om ändring av 34 a kap. i strafflagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i strafflagen (39/1889) 34 a kap. 5 § 2 mom., sådant det lyder i lag 1068/2014, samt

fogas till 34 a kap. en ny 5 b § som följer:

34 a kap.

Om terroristbrott

5 §
Finansiering av terrorism

För finansiering av terrorism döms även den som direkt eller indirekt tillhandahåller eller samlar in tillgångar för att finansiera eller med vetskap om att de ska användas till att finansiera brott som avses i 1–4, 4 a–4 c eller 5 b §.


5 b §
Resa i syfte att begå ett terroristbrott

En finsk medborgare eller en person som med stöd av 1 kap. 6 § 3 mom. jämställs med en finsk medborgare, eller en person som reser från finskt territorium, som reser till en sådan stat där han eller hon inte är medborgare eller varaktigt bosatt i avsikt att där begå ett i 1–4, 4 a–4 c, 5 eller 5 a § i detta kapitel avsett brott ska, om inte gärningen är straffbar enligt någon av de nämnda paragraferna, för resa i syfte att begå ett terroristbrott dömas till böter eller fängelse i högst två år.

Försök är straffbart.


Denna lag träder i kraft den 1 december 2016.

RP 93/2016
LaUB 10/2016
RSv 123/2016

Helsingfors den 11 november 2016

Republikens President
Sauli Niinistö

Justitie- och arbetsminister
Jari Lindström

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.