912/2016

Rättelser till förordningen.

Helsingfors den 8 november 2016

Kommunikationsministeriets förordning om ändring av bilaga 1 i kommunikationsministeriets förordning om Trafiksäkerhetsverkets avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut

ändras i kommunikationsministeriets förordning om Trafiksäkerhetsverkets avgiftsbelagda prestationer (1585/2015) bilaga 1 som följer:


Denna förordning träder i kraft den 15 november 2016.

För prestationer som hänför sig till ärenden som anhängiggjorts före denna förordnings ikraftträdande tas avgift ut i enlighet med de bestämmelser som gällde vid anhängiggörandet.

Helsingfors den 8 november 2016

Kommunikationsminister
Anne Berner

Trafikråd
Tuomo Suvanto

BILAGA 1

2 § I FÖRORDNINGEN

OFFENTLIGRÄTTSLIGA PRESTATIONER SOM MOTSVARAR SJÄLVKOST-NADSVÄRDET
TILLSTÅND OCH ÖVERVAKNING
Sjöfart
1 Prestationer i anslutning till fartygsregistret
1.1 Beslut om registrering 210 euro
- registrering eller ändring av uppgifterna i registret
1.2 Beslut om inteckning 225 euro
- fastställande, förnyelse och dödande av inteckning
- ändring av inteckningars inbördes förmånsrätt
1.3 Fartygsregisterhandling 210 euro
- nationalitetscertifikat eller interimistiskt nationalitetsbevis
- registerutdrag
- inte i registret-intyg eller intyg över avförande ur registret
1.4 Annan fartygshandling 120 euro
- gravationsbevis
- historikdokument
- beslut om signalbokstäver
1.5 Beslut om ett fartygs nationalitet 210 euro
1.6 Tillstånd för införande av ett fartyg som är i finsk ägo i en annan stats fartygsregister 210 euro
Undantag från prestationen i punkt 1.1: fartyg och fartygsbyggen avregistreras avgiftsfritt.
5 Prestationer i anslutning till fartygsteknik, fartygscertifikat och hamnskyddsärenden
5.2 Säkerhets- eller miljöcertifikat 360 euro
- certifikat om ansvarsförsäkring (CLC-konventionen, BC-konventionen, Atenförordningen och Nairobikonventionen)
6 Åtgärdsavgifter gällande fartygsteknik, fartygscertifikat, fartygstillsyn, båtteknik och marknadstillsyn över fritidsbåtar
6.1 Besiktning och inspektion av fartyg, skeppsmätning, verifiering av företag, säkerhetsbedömning av hamnområden, tillsyn över produkter och övriga åtgärder
6.1.1 Åtgärd under tjänstetid, avgift/arbetstimme 350 euro
6.1.2 Åtgärd under annan tid, avgift/arbetstimme 530 euro
6.1.3 Tilläggsavgift för en åtgärd (utöver åtgärdsavgiften), påskyndad behandling (högst 7 dagar före planerad åtgärd) på begäran av sökanden, avgift/åtgärd 1 100 euro

Förkortningar som används i avgiftstabellen

SJÖFART

Atenförordningen Europaparlamentets och rådets förordning om transportörens skadeståndsansvar i samband med olyckor vid passagerarbefordran
Atenkonventionen internationella konventionen om befordran till sjöss av passagerare och deras resgods
Nairobikonventionen internationella konventionen om avlägsnande av vrak

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.