911/2016

Helsingfors den 4 november 2016

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om användningsavgifter för riksomfattande informationssystemtjänster inom hälso- och sjukvården

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan paragrafen lyder i lag 348/1994, 14 § i lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården (159/2007), sådan paragrafen lyder i lag 255/2015 och 22 § sådan paragrafen lyder i lag 250/2014 och 25 § i lagen om elektroniska recept (61/2007), sådan paragrafen lyder i lag 251/2014:

1 §
Grunderna för användningsavgiften

Kostnaderna för förvaltande av patientens informationshanteringstjänst och den riksomfattande arkiveringstjänsten enligt lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården (159/2007) och kostnaderna för certifikattjänsterna i anslutning till dem finansieras med hjälp av avgifter som tas ut hos de tillhandahållare av hälso- och sjukvårdstjänster som använder sig av tjänsterna. Avgifterna tas ut enligt sjukvårdsdistrikt hos samkommunen för sjukvårdsdistriktet med stöd av 25 § 2 mom. i ovannämnda lag i fråga om de avgifter som hänför sig till den kommunala social- och hälsovården samt hos den privata hälso- och sjukvården.

För lagring av elektroniska recept och expedieringsuppgifterna om dem, för certifiering samt för användning av uppgifterna i receptcentret, receptarkivet och läkemedelsdatabasen tas det ut en avgift som motsvarar kostnaderna för serviceproduktionen. Kostnaderna för förvaltandet av receptcentret, receptarkivet och läkemedelsdatabasen enligt lagen om elektroniska recept (61/2007) och kostnaderna för certifikattjänsterna i anslutning till dem täcks med avgifter som med stöd av 28 § 2 mom. i ovannämnda lag tas ut hos apoteken, den kommunala hälso- och sjukvården enligt sjukvårdsdistrikt hos samkommunen för sjukvårdsdistriktet och den privata hälso- och sjukvården.

Enligt 14 § 1 mom. i lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården (159/2007) har Folkpensionsanstalten genomfört en tjänst med hjälp av vilken de riksomfattande informationssystemtjänsterna kan användas via internet och med mobila apparater med hjälp av telekommunikationsnät. För utnyttjandet av den här Kelain-tjänsten till lagring av elektroniska recept tas avgifter ut hos den offentliga och privata hälso- och sjukvården samt de självständiga yrkesutövare som utnyttjar den.

2 §
Användningsavgiftens belopp

Beloppet av de avgifter som tas ut ska motsvara beloppet av de faktiska kostnaderna för tillhandahållandet av tjänsterna. Avgiften ska trygga likviditeten för Folkpensionsanstaltens servicefond.

Den avgift som tas ut hos apoteken är 0,045 euro för varje elektroniskt recept som apoteket eller dess filialapotek expedierar.

Den avgift som tas ut hos tillhandahållarna av kommunala hälso- och sjukvårdstjänster är 1,908 euro per invånare i kommunen. I fråga om sådana verksamhetsenheter för hälso- och sjukvård som staten är huvudman för är årsavgiften sammanlagt 50 000 euro. Social- och hälsovårdsministeriet svarar för att statens årsavgift betalas.

Den avgift som tas ut hos tillhandahållaren av privata hälso- och sjukvårdstjänster för varje elektroniskt recept som tillhandahållaren skriver är 0,331 euro.

Då läkare skriver ett elektroniskt recept med stöd av rätten att utöva yrke utan förtjänstsyfte tas ingen avgift ut för utnyttjandet av Kelain-tjänsten. Då läkare skriver ett elektroniskt recept som självständig yrkesutövare eller inom en organisation inom hälso- och sjukvården tas en användarspecifik avgift på 120 euro per månad ut för utnyttjandet av Kelain-tjänsten. Som grund för faktureringen är de hela månader under faktureringsperioden under vilka tjänsten använts.

Användningsavgifter som 2016 tagits ut till ett för stort eller för litet belopp beaktas i samband med beredningen av 2018 års avgiftsförordning.

3 §
Avgifternas förfallodag

De avgifter som fastställs enligt 1 § ska betalas som följer:

1) Hos apoteken tas avgifterna ut två gånger per år. Grunden för den avgift som förfaller till betalning i september 2017 är de elektroniska recept som apoteken expedierat mellan den 1 januari och den 30 juni under betalningsåret. Grunden för den avgift som förfaller till betalning i februari 2018 är de elektroniska recept som apoteken expedierat mellan den 1 juli och den 31 december 2017.

2) Hos den kommunala hälso- och sjukvården tas avgiften ut i två jämnstora poster före utgången av mars och december. Avgiften grundar sig på invånarantalet i medlemskommunerna i samkommunen vid utgången av året före det år som föregår fastställandet av avgifterna enligt vad som föreskrivs i lagen om statsandel för kommunal basservice (1704/2009).

3) Avgiften för de hälso- och sjukvårdsinrättningar som staten är huvudman för betalas av social- och hälsovårdsministeriet i en enda post före utgången av juni.

4) Hos den privata hälso- och sjukvården tas avgifterna ut två gånger om året. Grunden för den avgift som förfaller till betalning i augusti 2017 är de elektroniska recept som gjorts upp mellan den 1 januari och den 30 juni under betalningsåret. För den avgift som förfaller till betalning i februari 2018 är grunden de elektroniska recept som gjorts upp mellan den 1 juli och den 31 december 2017.

5) De avgifter som faktureras på grund av antalet månader under vilka Kelain-tjänsten, som avses ovan i 2 § 5 mom., använts tas ut enligt den faktureringstidtabell som avses i punkterna 2, 3 eller 4.

4 §
Administration

Folkpensionsanstalten fastställer och tar ut de avgifter som föreskrivs i 2 §. Avgifter som understiger 50 euro kan Folkpensionsanstalten ta ut i samband med en senare avgiftspost.

Betalningsandelen för tillhandahållarna av kommunala hälso- och sjukvårdstjänster tas ut hos samkommunerna för ett sjukvårdsdistrikt. Samkommunen för ett sjukvårdsdistrikt kan fakturera sina medlemskommuner det belopp som samkommunen har betalat till Folkpensionsanstalten för deras räkning.

Betalningsandelen för tillhandahållarna av privata hälso- och sjukvårdstjänster tas ut hos de tillhandahållare av privata hälso- och sjukvårdstjänster som har anslutit sig till receptcentralen.

Vid uttag av avgifter ska kostnaderna för indrivning beaktas, liksom sannolikheten att indrivningen kan genomföras. Folkpensionsanstalten kan vid behov och med beaktande av betalningsmottagarnas intresse som helhet frångå indrivningen av en avgift. Detta kan vara påkallat om avgiften är liten, om det inte är möjligt att driva in avgiften i samband med en senare avgiftspost eller om det av någon annan orsak inte är sannolikt att man lyckas driva in avgiften.

Folkpensionsanstalten och Befolkningsregistercentralen ska årligen tillställa social- och hälsovårdsministeriet en utredning om kostnaderna för föregående år och de faktorer som inverkat på kostnaderna samt en uppskattning av de totala kostnader som utgör grunden för användningsavgifterna för nästa år.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017 och gäller till och med den 31 december 2017. Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 4 november 2016

Familje- och omsorgsminister
Juha Rehula

Jurist
Marja Penttilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.