907/2016

Helsingfors den 3 november 2016

Statsrådets förordning om tillämpning av 1 kap. 1 och 1 a § i sjölagen

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 1 kap. 1 § 8 mom. och 1 a § 6 mom. i sjölagen (674/1994), sådana de lyder i lag 860/2016:

1 §

Ägaren till ett fartyg kan ansöka om sådant godkännande som avses i 1 kap. 1 § 2 mom. i sjölagen (674/1994). Ansökan ska göras skriftligen och undertecknas av fartygsägaren eller dennes ombud.

Till ansökan ska sådana uppgifter och handlingar fogas som behövs med avseende på 1 kap. 1 § 2 mom. i sjölagen. På Trafiksäkerhetsverkets begäran ska sökanden även lämna andra uppgifter och handlingar som behövs för behandlingen av ärendet.

2 §

Sökande kan i ett fall som avses i 1 kap. 1 § 4 mom. i sjölagen vara en sådan finsk medborgare eller en sådan finsk juridisk person som anser sig ha i 1 punkten i det nämnda momentet avsett avgörande bestämmande inflytande över fartygets drift. Om sökanden är någon annan än fartygets ägare, ska ägarens samtycke till att fartyget införs i det finska fartygsregistret fogas till ansökan.

Till ansökan, som ska göras skriftligen, fogas de uppgifter och handlingar som sökanden anser vara behövliga för utredning av grunderna för det bestämmande inflytandet, fartygets användning och övriga faktorer som sökanden vill åberopa. Sökanden ska dessutom på Trafiksäkerhetsverkets begäran ge in även alla andra uppgifter och handlingar som behövs i behandlingen av ansökan.

3 §

Trafiksäkerhetsverket kan ställa som villkor för giltigheten av ett tillstånd som avses i 1 kap. 1 § 4 mom. i sjölagen att fartygets ägare uppfyller alla de förpliktelser som ägaren har enligt finsk lagstiftning. Ett sådant villkor kan ställas även om sökanden är någon annan än fartygets ägare. Om sökanden är någon annan än fartygets ägare, ska Trafiksäkerhetsverket höra ägaren innan ett sådant villkor ställs.

Trafiksäkerhetsverket kan kräva att sökanden ställer bankgaranti eller någon annan av Trafiksäkerhetsverket godkänd säkerhet för förpliktelser som uppstår till följd av att fartyget används under finsk flagg.

4 §

Sökande kan i ett fall som avses i 1 kap. 1 a § 2 mom. i sjölagen vara fartygets finska ägare eller en sådan utlänning eller utländsk juridisk person som vill registrera fartyget i fartygsregistret i en främmande stat. Om sökanden är någon annan än fartygets ägare, ska ägarens samtycke till att fartyget införs i fartygsregistret i en främmande stat fogas till ansökan.

Bestämmelserna i 2 § 2 mom. tillämpas även på en ansökan som avses i 1 mom. i denna paragraf.

5 §

Utlåtanden om en ansökan som avses i 4 § ska begäras av de berörda myndigheterna och arbetsmarknadsorganisationerna.

6 §

Ett beslut om återkallande som avses i 1 kap. 1 a § 4 mom. i sjölagen ska innehålla bestämmelser om inom vilken tid och i vilken ordning åtgärder som föranleds av att tillståndet återkallas ska vidtas.

7 §

När ett i 1 kap. 1 a § 2 mom. i sjölagen avsett fartyg har införts i fartygsregistret i en främmande stat upphör fartyget att vara finskt.

8 §

Denna förordning träder i kraft den 15 november 2016.

Genom denna förordning upphävs förordningen om tillämpning av 1 kap. 1 § sjölagen (1304/1999).

Helsingfors den 3 november 2016

Inrikesminister
Paula Risikko

Regeringsråd
Tiina Ranne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.