903/2016

Helsingfors den 1 november 2016

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om djursjukdomskrav för vissa djur, embryon och könsceller vid förflyttning mellan medlemsstater i Europeiska unionen

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

fogas till jord- och skogsbruksministeriets förordning om djursjukdomskrav för vissa djur, embryon och könsceller vid förflyttning mellan medlemsstater i Europeiska unionen (1035/2013) en ny 6 a § som följer:

6 a §
Särskilda krav på hjortdjur som förflyttas mellan Norge, Sverige och Finland

Inom kategorin hjortdjur är det endast sådana slaktrenar som avses i artikel 2 d och artiklarna 3.2 och 3.3 i kommissionens genomförandebeslut om vissa skyddsåtgärder med avseende på chronic wasting disease (EU) 2016/1918, nedan genomförandebeslutet, som får förflyttas från Norge och Sverige till Finland, förutsatt att de biprodukter som uppkommer vid slakten antingen hanteras vid en bearbetningsanläggning som godkänts i enlighet med artikel 24 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om upphävande av förordning (EG) nr 1774/2002, eller bortskaffas genom förbränning i enlighet med artikel 12 i samma förordning.

Sådana förflyttningar av hjortdjur från Norge via finskt territorium till andra delar av Norge som avses i artikel 2 f i genomförandebeslutet är dock tillåtna.

Från det område i Finland som nämns i bilagan till genomförandebeslutet får hjortdjur inte förflyttas någon annanstans, med undantag för sådana förflyttningar som avses i artiklarna 3.3 och 3.4 i genomförandebeslutet.

På de förflyttningar som avses i 1 och 2 mom. tillämpas dessutom bestämmelserna i 5 §.


Denna förordning träder i kraft den 7 november 2016.

Helsingfors den 1 november 2016

Jordbruks- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Veterinäröverinspektör
Seppo Kuosmanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.