879/2016

Helsingfors den 24 oktober 2016

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 13 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygienen i anmälda livsmedelslokaler

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygienen i anmälda livsmedelslokaler (1367/2011) 13 § 1 mom., sådant det lyder i förordning 843/2016, som följer:

13 §
Försäljning av kött- och fiskeriprodukter samt levande musslor

Kött, malet kött, köttberedningar och köttprodukter samt fiskeriprodukter och levande musslor får saluföras i färdiga förpackningar i kylda försäljningsanordningar. Om det finns tillgång till ett särskilt kylförvaringsutrymme för förvaringen av dem, får de saluföras oförpackade i separata, kylda försäljningsanordningar. Fiskeriprodukter och levande musslor ska då vara separerade genom en tillräcklig mellanvägg eller på annat sätt hållas tillräckligt åtskilda från andra produkter. Därtill får oförpackade köttprodukter och bearbetade fiskeriprodukter under företagarens överinseende saluföras på ett sådant sätt att livsmedelssäkerheten inte äventyras. Fångst- eller upptagningsdatum för färsk fisk ska anges vid leverans från ett detaljförsäljningsställe till ett annat.Denna förordning träder i kraft den 1 november 2016.

Helsingfors den 24 oktober 2016

Jordbruks- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Livsmedelssäkerhetsdirektör
Sebastian Hielm

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.