878/2016

Helsingfors den 20 oktober 2016

Inrikesministeriets förordning om utbildning och utbildning i användning av maktmedelsredskap för väktare och ordningsvakter samt utbildning för ansvariga föreståndare hos innehavare av näringstillstånd för säkerhetsbranschen

I enlighet med inrikesministeriets beslut föreskrivs med stöd av 111 § 2 mom. i lagen om privata säkerhetstjänster (1085/2015):

1 §
Utbildning för tillfälliga väktare

Den utbildning för tillfälliga väktare som avses i 12 § 1 mom. i lagen om privata säkerhetstjänster (1085/2015) ska omfatta minst 40 lektioner.

I utbildningen ska åtminstone ingå undervisningsämnen som gäller lagstiftning om säkerhetsbranschen, bevakning, väktarens verksamhet och befogenheter, polisverksamhet och väktaruppgifter i anslutning till den, förebyggande och väktarverksamhet vid olyckor, säkerhet i arbetet, livräddande första hjälpen och legitima grunder samt användning av maktmedel.

De undervisningsämnen som ingår i utbildningen ska innehålla helheter som är väsentliga med tanke på tillfälliga väktares arbete.

2 §
Grundutbildning för väktare

Den grundutbildning för väktare som avses i 10 § 1 mom. 2 punkten i lagen om privata säkerhetstjänster ska omfatta minst 120 lektioner. Den utbildning för tillfälliga väktare som avses i 1 § är en del av grundutbildningen för väktare.

I utbildningen för väktare får endast delta en person som med godkänt resultat har avlagt det prov som hör till utbildningen för tillfälliga väktare.

I den del av utbildningen för väktare som inte hör till utbildningen för tillfälliga väktare ska åtminstone ingå undervisningsämnen som gäller lagstiftning om säkerhetsbranschen och väktarens befogenheter och skyldigheter, väktarens agerande och situationshantering, säkerhetsteknik, brand- och räddningsverksamhet, maktmedelsredskap och användning av dem samt första hjälpen.

De undervisningsämnen som ingår i grundutbildningen ska innehålla helheter som är väsentliga med tanke på väktares arbete.

3 §
Prov som hör till grundutbildningen för tillfälliga väktare och väktare

I slutet av utbildningen för tillfälliga väktare och grundutbildningen för väktare ska avläggas ett prov som får avläggas endast av den som har deltagit i utbildningen i fråga. Provet ska avläggas inom sex månader från det att den utbildning som föregår provet har inletts.

För att bli godkänd i det prov som hör till utbildningen för tillfälliga väktare och grundutbildningen för väktare ska den som utbildas uppnå minst 60 procent av maximipoängen i provet.

Det prov som avses i 1 mom. kan med anledning av underkänd prestation avläggas på nytt högst tre gånger utan att den utbildning som avses i 1 eller 2 § genomgås på nytt. Provet kan tas om tidigast dagen efter den underkända prestationen.

4 §
Utbildning för väktare i användning av maktmedelsredskap

Utbildningen för väktare i användning av maktmedelsredskap består av grunderna i användning av fysiska maktmedel och utbildning i att använda gasspray, teleskopbatong och pistol, miniatyrpistol, revolver och miniatyrrevolver. I grunderna i användning av fysiska maktmedel ingår utbildning i att använda en högst 70 centimeter lång batong och handbojor. Grunderna i användning av fysiska maktmedel ska genomgås med godkänt resultat innan utbildningarna i användning av gasspray, teleskopbatong, pistol, miniatyrpistol, revolver och miniatyrrevolver inleds. Grunderna i användning av fysiska maktmedel och utbildningen i användning av gasspray och teleskopbatong kan avläggas som en del av den grundutbildning för väktare som avses i 10 § i lagen om privata säkerhetstjänster.

Den del som gäller grunderna i användning av fysiska maktmedel ska bestå av minst 6 lektioner. Utbildningen i användning av teleskopbatong eller gasspray ska bestå av minst 5 lektioner. Utbildningen i användning av pistol, miniatyrpistol, revolver och miniatyrrevolver ska bestå av minst 24 lektioner.

I grunderna i användning av fysiska maktmedel ska ingå undervisningsämnen som behandlar lagstiftning som gäller väktarens befogenheter, legitima grunder och användning av maktmedel.

De undervisningsämnen som ingår i utbildningen ska innehålla helheter som är väsentliga med tanke på väktares lagenliga användning av maktmedel.

5 §
Repetitionsutbildning för väktare i användning av maktmedelsredskap

Den repetitionsutbildning för väktare i användning av maktmedelsredskap som avses i 18 § 3 mom. i lagen om privata säkerhetstjänster består av repetition av de grunder i användning av fysiska maktmedel samt den utbildning i användning av gasspray och teleskopbatong som avses i 4 §. Som fullgörande av repetitionsutbildningen i användning av maktmedelsredskap betraktas även fullgörande av den repetitionsutbildning för ordningsvakter i användning av maktmedelsredskap som avses i 11 §.

Repetitionsutbildningen i användning av maktmedelsredskap ska bestå av minst 8 lektioner.

I repetitionsutbildningen ska ingå samma undervisningsämnen som i utbildningen för väktare i användning av maktmedelsredskap.

6 §
Visande av skicklighet i hanteringen av skjutvapen och skjutskicklighet

Det visande av skicklighet i hanteringen av skjutvapen och skjutskicklighet som avses i 19 § 2 mom. i lagen om privata säkerhetstjänster sker genom ett fristående prov.

Det fristående provet ska avläggas under ledning av en godkänd skytteinstruktör.

7 §
Grundutbildning för ordningsvakter

Den grundutbildning för ordningsvakter som avses i 35 § 1 mom. 3 punkten i lagen om privata säkerhetstjänster ska omfatta minst 40 lektioner.

I utbildningen ska åtminstone ingå undervisningsämnen som gäller lagstiftning om säkerhetsbranschen, ordningsövervakningsuppgifter och ordningsvaktens tjänstgöringsområden, ordningsvaktens agerande, befogenheter och skyldigheter, polisverksamhet och ordningsvaktsuppgifter i anslutning till den, förebyggande och ordningsvaktens agerande vid olyckor, säkerhet i arbetet, livräddande första hjälpen, legitima grunder samt användning av maktmedel.

De undervisningsämnen som ingår i utbildningen ska innehålla helheter som är väsentliga med tanke på ordningsvakters arbete.

8 §
Repetitionsutbildning för ordningsvakter

Den repetitionsutbildning för ordningsvakter som avses i 35 § 1 mom. 4 punkten i lagen om privata säkerhetstjänster ska omfatta minst 8 lektioner. Repetitionsutbildningen ska vara genomförd inom en månad efter att den inletts.

I repetitionsutbildningen ska ingå samma undervisningsämnen som i grundutbildningen för ordningsvakter.

9 §
Prov eller fristående prov som ingår i grundutbildningen för ordningsvakter

Fullgörande av grundutbildningen för ordningsvakter kräver ett godkänt avläggande av det prov som ingår i utbildningsmaterialet eller ett sådant fristående prov som används i den yrkesinriktade grund- eller tilläggsutbildningen. I provet får endast den som har deltagit i utbildningen i fråga delta.

Provet kan med anledning av underkänd prestation avläggas på nytt högst tre gånger utan att den grundutbildning som avses i 7 § genomgås på nytt. Provet kan tas om tidigast dagen efter den underkända prestationen. Provet ska avläggas inom sex månader från det att grundutbildningen inleddes.

10 §
Utbildning för ordningsvakter i användning av maktmedelsredskap

Utbildningen för ordningsvakter i användning av maktmedelsredskap består av grunderna i användning av fysiska maktmedel och utbildning i användning av gasspray och teleskopbatong. I grunderna i användning av fysiska maktmedel ingår utbildning i att använda en högst 70 centimeter lång batong och handbojor. Grunderna i användning av fysiska maktmedel ska genomgås med godkänt resultat innan utbildningarna i användning av gasspray och teleskopbatong inleds.

Grunderna i användning av fysiska maktmedel kan avläggas som en del av den utbildning för väktare som avses i 10 § i lagen om privata säkerhetstjänster eller den utbildning för ordningsvakter som avses i 35 § i den lagen. Utbildningen i användning av gasspray och teleskopbatong kan avläggas som en del av den utbildning för väktare som avses i 10 § i lagen om privata säkerhetstjänster.

Den del som gäller grunderna i användning av fysiska maktmedel ska bestå av minst 6 lektioner. Utbildningen i användning av teleskopbatong eller gasspray ska bestå av minst 5 lektioner.

I grunderna i användning av fysiska maktmedel ska ingå undervisningsämnen som behandlar lagstiftning som gäller ordningsvaktens befogenheter, legitima grunder och användning av maktmedel.

De undervisningsämnen som ingår i utbildningen ska innehålla helheter som är väsentliga med tanke på ordningsvakters lagenliga användning av maktmedel.

11 §
Repetitionsutbildning för ordningsvakter i användning av maktmedelsredskap

Den repetitionsutbildning i användning av maktmedelsredskap som avses i 49 § 3 mom. i lagen om privata säkerhetstjänster består av repetition av de grunder i användning av fysiska maktmedel och den utbildning i att använda gasspray och teleskopbatong som avses i 10 §. Som fullgörande av repetitionsutbildningen i användning av maktmedelsredskap betraktas också fullgörande av den repetitionsutbildning för väktare i användning av maktmedelsredskap som avses i 5 §.

Repetitionsutbildningen i användning av maktmedelsredskap ska bestå av minst 8 lektioner.

I repetitionsutbildningen ska ingå samma undervisningsämnen som i utbildningen för ordningsvakter i användning av maktmedelsredskap.

12 §
Utbildning för ansvariga föreståndare

Den utbildning för ansvariga föreståndare som avses i 77 § 1 mom. i lagen om privata säkerhetstjänster består av specialyrkesexamen för säkerhetsvakt i enlighet med lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning.

Om innehavaren av näringstillstånd för säkerhetsbranschen endast bedriver säkerhetsskyddande verksamhet betraktas en specialyrkesexamen för låssmedsmästare, elövermontör eller övermontör inom datakommunikation som innefattar en del om säkerhetslagstiftning eller säkerhetsnormer och säkerhetsanvisningar som en sådan specialyrkesexamen som motsvarar specialyrkesexamen för säkerhetsvakt som avses i 77 § 1 mom. i lagen om privata säkerhetstjänster.

13 §
Utbildningsspråk

Utbildningen ska ges på finska eller svenska.

14 §
Intyg

Den som ordnar utbildningen ska utan dröjsmål ge ett intyg över fullgjord utbildning enligt den modell som fastställts av Polisstyrelsen till den som med godkänt resultat har fullgjort den utbildning som avses i denna förordning.

15 §
Förvaring av provsvar

Utbildare i användning av maktmedel eller den som ordnar utbildningen ska spara svarsdokumenten och provresultaten av dem som deltagit i de prov som ingår i utbildningen och responsen från utbildningen i ett år från den dag då provet avlagts. Efter det ska de förstöras.

16 §
Utbildare vid utbildningen och repetitionsutbildningen i användning av maktmedelsredskap

Den som ordnar utbildningen ska utnämna en utbildare i användning av maktmedel som godkänts av Polisstyrelsen och som svarar för att utbildningen genomförs enligt undervisningsplanen och på ett säkert sätt.

I de övningar som hör till utbildningen och det prov som mäter förmågan att använda maktmedelsredskapet ska ständigt närvara minst en av Polisstyrelsen godkänd utbildare i användning av maktmedel per tio elever.

17 §
Genomförande av utbildning för väktare och ordningsvakter

Den undervisning som ges inom utbildningen för väktare och ordningsvakter ska i regel bestå av föreläsningar och den ska omfatta praktiska övningar.

Den som utbildas får ges högst 8 lektioner undervisning per dag. Undervisningen ska ordnas mellan klockan 08.00 och 22.00. En lektion ska vara minst 45 minuter lång.

Den undervisning som ingår i minimiantalet lektioner kan inte ersättas med distansundervisning eller självstudier. För att ha fullgjort utbildningen med godkänt resultat ska den som utbildas delta i den utbildning som genomförs i enlighet med planen.

18 §
Utbildningslokaler och utrustning

De lokaler som används för utbildningen ska vara ändamålsenliga och lämpliga för säkra övningar.

Utbildaren i användning av maktmedel ska kontrollera de maktmedelsredskap som används i utbildningen.

19 §
Motsvarande utbildning

En före denna förordnings ikraftträdande fullgjord utbildning för tillfälliga väktare som uppfyller de krav som anges i inrikesministeriets förordning om utbildning för ansvariga föreståndare och väktare vid bevakningsföretag (780/2002) betraktas som en sådan utbildning som avses i 1 § och en före denna förordnings ikraftträdande fullgjord väktarutbildning som uppfyller de krav som anges i nämnda förordning betraktas som en sådan utbildning som avses i 2 §.

En utbildning som uppfyller de krav som anges i inrikesministeriets förordning om godkännande som ordningsvakt samt utbildning för ordningsvakter (209/2007) och som har fullgjorts före denna förordnings ikraftträdande betraktas som en sådan utbildning som avses i 7 §.

En tidigare utbildning som motsvarar den utbildning som avses ovan i 4 och 10 § betraktas som en sådan utbildning som avses i 18 § 2 mom. och 49 § 2 mom. i lagen om privata säkerhetstjänster.

En utbildning som avses i 10 § och som fullgjorts under ett och samma kalenderår betraktas också som en sådan utbildning som avses i 11 §.

20 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

Helsingfors den 20 oktober 2016

Inrikesminister
Paula Risikko

Överinspektör
Sini Lahdenperä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.