877/2016

Helsingfors den 20 oktober 2016

Inrikesministeriets förordning om säkerhetsvisitation och hållande i förvar som utförs av ordningsvakt

I enlighet med inrikesministeriets beslut föreskrivs med stöd av 111 § 2 mom. 6 och 7 punkten i lagen om privata säkerhetstjänster (1085/2015):

1 §
Säkerhetsvisitation som utförs av ordningsvakt

Visitation som utförs för att omhänderta sådana förbjudna föremål och ämnen som avses i 46 § i lagen om privata säkerhetstjänster (1085/2015) ska utföras finkänsligt och med iakttagande av principen om minsta olägenhet samt på ett sätt som inte är sedlighetssårande.

Den ordningsvakt som utför visitationen ska vara av samma kön som den visiterade om den visiterade måste avklädas mer än bara ytterkläderna för visitationen. Visitationen ska då utföras i ett avskilt rum i närvaro av ett vittne som är av samma kön som den visiterade.

2 §
Förvaring och återlämnande av föremål och ämnen som omhändertagits

I fråga om föremål och ämnen som omhändertagits i samband med en visitation som utförts av en ordningsvakt ska antecknas innehavarens namn, platsen och tidpunkten för omhändertagandet, omhändertagarens namn samt föremålets eller ämnets art och antal eller mängd eller andra identifieringsuppgifter.

De föremål och ämnen som omhändertagits i samband med en visitation ska förvaras i ett låst eller ständigt övervakat utrymme. Det ska tas väl hand om de föremål och ämnen som förvaras.

De föremål och ämnen som omhändertagits i samband med en visitation ska efter att tillställningen är slut, då tagandet i förvar upphör eller då den visiterade avlägsnar sig från platsen återlämnas till den person de tagits från. De föremål och ämnen som inte kan återlämnas ska utan dröjsmål lämnas till polisinrättningen på den ort där de omhändertagits. Vid återlämnandet av omhändertagna föremål och ämnen ska antecknas mottagarens namn, platsen och tidpunkten för återlämnandet, återlämnarens namn samt föremålets eller ämnets art och antal eller mängd eller andra identifieringsuppgifter.

3 §
Hållande i förvar av gripna personer samt förvaringslokaler

Polisen ska godkänna de lokaler som är avsedda för förvaring av gripna innan lokalerna tas i bruk.

Det ska finnas tillräckligt med förvaringslokaler och de ska vara sådana att den frihetsberövade inte kan utsätta sig själv eller andra för skada eller fara. Dessutom ska lokalerna vara trygga med tanke på förvaringssäkerheten och ordningen i förvaringslokalen samt sådana att de frihetsberövade kan övervakas lätt och säkert. Förvaringslokalen ska vara ständigt övervakad.

Innan den gripne tas i förvar ska en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården konstatera att den gripne inte har någon skada eller sjukdom som kan äventyra hans eller hennes hälsotillstånd under förvaringen.

4 §
Registrering av tagande i förvar

Den ordningsvakt som svarar för att den gripne hålls i förvar ska i samband med tagandet i förvar upprätta och underteckna en anmälan om förvar om varje person som tagits i förvar. Av anmälan ska framgå

1) personuppgifter eller kännetecken för den som tagits i förvar,

2) grunden för gripandet samt vem som gjort gripandet,

3) begynnelsetidpunkten och grunden för tagandet i förvar,

4) hälsotillståndet hos den som tagits i förvar vid tidpunkten för tagandet i förvar samt konstaterade skador eller sjukdomar,

5) tidpunkten då tagandet i förvar upphört och grunden för upphörandet samt personuppgifter för den som beslutat att tagandet i förvar upphör, samt

6) namnet på, samt tjänsteställning och kontaktuppgifter för den polis som gett sitt samtycke till tagandet i förvar.

I anmälan kan utöver uppgifter som gäller den som tagits i förvar också inkluderas andra uppgifter som anses relevanta i ärendet eller för utredningen av det.

Anmälan om förvar ska på begäran genast lämnas till polisen. Anmälan ska dock utan dröjsmål efter att tillställningen är slut lämnas till polisinrättningen på den ort där tillställningen ordnades. Anmälan om förvar som gäller en person som gripits ombord på ett fartyg ska lämnas till polisinrättningen i anlöpshamnen.

5 §
Egendomsförteckning

Till anmälan om förvar ska fogas en förteckning över egendom som fråntagits den som tagits i förvar. Den som tagits i förvar och ordningsvakten ska underteckna egendomsförteckningen. Om den som tagits i förvar inte undertecknar egendomsförteckningen, ska två ordningsvakter intyga förteckningens riktighet med sina underskrifter. I egendomsförteckningen ska noggrant antecknas egendomens art och mängd. Den egendom som överlämnats ska antecknas i egendomsförteckningen. Även andra anteckningar om egendomen får göras. En kopia av egendomsförteckningen ska lämnas till den som tagits i förvar om han eller hon så begär.

När den som tagits i förvar friges från förvaringslokalen ska den egendom som omhändertagits återlämnas, om det inte enligt lag finns något hinder för att återlämna egendomen. Den som tagits i förvar ska underteckna egendomsförteckningen efter att ha fått tillbaka sin egendom. Om den som tagits i förvar inte undertecknar egendomsförteckningen, ska två ordningsvakter med sina underskrifter intyga riktigheten av arten och mängden återlämnad egendom.

Egendomsförteckningen ska som bilaga till anmälan om förvar lämnas till polisen enligt vad som föreskrivs i 4 § 3 mom.

6 §
Återlämnande av egendom

Egendom som till följd av en visitation som utförts av en ordningsvakt inte har återlämnats, utan har blivit kvar på platsen för visitationen eller i förvaringslokalen, ska utan dröjsmål lämnas till polisinrättningen på den ort där personen tagits i förvar. Egendomen ska finnas antecknad i en egendomsförteckning enligt 5 §. Till denna del ska två ordningsvakter med sina underskrifter intyga att egendomsförteckningen är korrekt.

7 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

Helsingfors den 20 oktober 2016

Inrikesminister
Paula Risikko

Överinspektör
Sini Lahdenperä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.