876/2016

Helsingfors den 20 oktober 2016

Inrikesministeriets förordning om utbildning för utbildare i användning av maktmedel, skytteinstruktörsutbildning och utbildning för utbildare av ordningsvakter

I enlighet med inrikesministeriets beslut föreskrivs med stöd av 111 § 2 mom. 2 och 3 punkten i lagen om privata säkerhetstjänster (1085/2015):

1 §
Utbildning för utbildare i användning av maktmedel

Polisyrkeshögskolan ordnar den utbildning för utbildare i användning av maktmedel som avses i 54 § 1 mom. i lagen om privata säkerhetstjänster (1085/2015).

Utbildningen för utbildare i användning av maktmedel ska bestå av minst 56 undervisningstimmar.

Till utbildningen kan antas en sökande som

1) har fyllt 18 men inte 68 år, och

2) är känd för redbarhet och tillförlitlighet och till sina personliga egenskaper är lämplig som utbildare i användning av maktmedel.

I utbildningen ska åtminstone ingå undervisningsämnen som gäller lagstiftning om säkerhetsbranschen, bevakningsrörelse och ordningsvaktsverksamhet, en väktares och ordningsvakts verksamhet och befogenheter, legitima grunder, användning av maktmedel och maktmedelsredskap samt utbildningsförmåga.

De undervisningsämnen som ingår i utbildningen ska innehålla helheter som är väsentliga med tanke på utbildning i användning av maktmedelsredskap för väktare och ordningsvakter.

2 §
Repetitionsutbildning för utbildare i användning av maktmedel

Polisyrkeshögskolan ordnar den repetitionsutbildning som avses i 54 § 3 mom. i lagen om privata säkerhetstjänster.

Repetitionsutbildningen för utbildare i användning av maktmedel ska bestå av minst 24 undervisningstimmar.

Till utbildningen kan antas en sökande som

1) uppfyller de villkor som anges i 1 § 3 mom. 1 och 2 punkten, och

2) på ett godkänt sätt har genomfört den utbildning som avses i 1 § eller någon annan tidigare utbildning som motsvarar den.

I repetitionsutbildningen ska ingå samma undervisningsämnen som i utbildningen för utbildare i användning av maktmedel.

3 §
Skytteinstruktörsutbildning

Polisyrkeshögskolan ordnar den skytteinstruktörsutbildning som avses i 56 § 1 mom. i lagen om privata säkerhetstjänster.

Skytteinstruktörsutbildningen ska bestå av minst 80 undervisningstimmar.

Till utbildningen kan antas en sökande som

1) har fyllt 18 men inte 68 år,

2) är känd för redbarhet och tillförlitlighet och till sina personliga egenskaper är lämplig som skytteinstruktör, och

3) på ett godkänt sätt har genomfört utbildningen för utbildare i användning av maktmedel eller någon annan tidigare utbildning som motsvarar den.

I utbildningen ska åtminstone ingå undervisningsämnen som gäller lagstiftning om säkerhetsbranschen, bevakningsrörelse, en väktares verksamhet och befogenheter, legitima grunder, användning av maktmedel och skjutvapen samt utbildningsförmåga.

De undervisningsämnen som ingår i utbildningen ska innehålla helheter som är väsentliga med tanke på utbildning för väktare i skicklighet i hanteringen av skjutvapen och skjutskicklighet.

4 §
Repetitionsutbildning för skytteinstruktörer

Polisyrkeshögskolan ordnar den repetitionsutbildning för skytteinstruktörer som avses i 56 § 3 mom. i lagen om privata säkerhetstjänster.

Repetitionsutbildningen för skytteinstruktörer ska bestå av minst 32 undervisningstimmar.

Till utbildningen kan antas en sökande som

1) uppfyller de villkor som anges i 3 § 3 mom., och

2) på ett godkänt sätt har genomfört den utbildning som avses i 3 § eller någon annan tidigare utbildning som motsvarar den.

I repetitionsutbildningen ska ingå samma undervisningsämnen som i skytteinstruktörsutbildningen.

5 §
Utbildning för utbildare av ordningsvakter

Polisyrkeshögskolan ordnar den grundkurs för utbildare av ordningsvakter som avses i 58 § 1 mom. i lagen om privata säkerhetstjänster.

Grundkursen för utbildare av ordningsvakter ska bestå av minst 40 undervisningstimmar.

Till grundkursen kan antas en sökande som

1) har fyllt 18 år,

2) är känd för redbarhet och tillförlitlighet och till sina personliga egenskaper är lämplig som utbildare av ordningsvakter, och

3) på ett godkänt sätt har genomfört grundutbildningen för ordningsvakter eller någon annan tidigare utbildning som motsvarar den.

I utbildningen ska åtminstone ingå undervisningsämnen som gäller lagstiftning om säkerhetsbranschen, ordningsövervakningsuppgifter och en ordningsvakts tjänstgöringsområden, en ordningsvakts verksamhet, befogenheter och skyldigheter, polisverksamhet och de ordningsvakters uppgifter som hänför sig till det, förebyggande åtgärder och ordningsvaktens verksamhet i en olycks- och skadesituation, arbetarskydd, legitima grunder, användning av maktmedel samt utbildningsförmåga.

De undervisningsämnen som ingår i utbildningen ska innehålla helheter som är väsentliga med tanke på utbildning i ordningsövervakningsuppgifter.

6 §
Repetitionsutbildning för utbildare av ordningsvakter

Polisyrkeshögskolan ordnar den repetitionskurs för utbildare av ordningsvakter som avses i 58 § 3 mom. i lagen om privata säkerhetstjänster.

Repetitionsutbildningen för utbildare av ordningsvakter ska bestå av minst 16 undervisningstimmar.

Till repetitionskursen kan antas en sökande som

1) uppfyller de villkor som anges i 5 § 3 mom., och

2) på ett godkänt sätt har genomfört den utbildning som avses i 5 § eller någon annan tidigare utbildning som motsvarar den.

I repetitionskursen ska ingå samma undervisningsämnen som i grundkursen för utbildare av ordningsvakter.

7 §
Undervisningsplaner

Polisyrkeshögskolan fastställer undervisningsplanerna för utbildningen för utbildare i användning av maktmedel, skytteinstruktörsutbildningen, utbildningen för utbildare av ordningsvakter och repetitionsutbildningen för utbildare. I dessa planer anges utbildningens innehåll, de prestationer som krävs och eventuella ersättande prestationer.

8 §
Ansökan och antagning till utbildningen

Ansökan till utbildningen för utbildare i användning av maktmedel, repetitionsutbildningen för utbildare i användning av maktmedel, skytteinstruktörsutbildningen, repetitionsutbildningen för skytteinstruktörer, utbildningen för utbildare av ordningsvakter och repetitionsutbildningen för utbildare av ordningsvakter görs på ett sätt som har fastställts av Polisyrkeshögskolan. Till ansökan ska fogas samtycke till en begränsad säkerhetsutredning.

Polisyrkeshögskolan väljer ut deltagarna i utbildningen.

9 §
Avgifter för utbildningen

I fråga om avgifter för utbildningen tillämpas lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).

10 §
Intyg över genomförd utbildning

Polisyrkeshögskolan utfärdar ett intyg till den som på ett godkänt sätt har genomfört utbildningen för utbildare i användning av maktmedel, repetitionsutbildningen för utbildare i användning av maktmedel, skytteinstruktörsutbildningen, repetitionsutbildningen för skytteinstruktörer, grundkursen för utbildare av ordningsvakter eller repetitionsutbildningen för utbildare av ordningsvakter.

11 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

En sådan utbildning enligt tidigare bestämmelser som motsvarar den utbildning som avses ovan i 1, 3 eller 5 § betraktas som en sådan utbildning som avses i 54 § 1 mom., 56 § 1 mom. och 58 § 1 mom. i lagen om privata säkerhetstjänster.

Helsingfors den 20 oktober 2016

Inrikesminister
Paula Risikko

Överinspektör
Sini Lahdenperä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.