873/2016

Helsingfors den 20 oktober 2016

Statsrådets förordning om delegationen för säkerhetsbranschen

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 111 § 1 mom. i lagen om privata säkerhetstjänster (1085/2015):

1 §
Delegationens sammansättning

Delegationen för säkerhetsbranschen består av en ordförande och en vice ordförande samt högst 19 andra medlemmar som Polisstyrelsen utser för tre år i sänder. För varje medlem, med undantag för ordföranden och vice ordföranden, utses en personlig ersättare.

Delegationens ordförande och vice ordförande ska vara tjänstemän inom polisförvaltningen.

Delegationen kan anställa sekreterare med uppgiften som bisyssla, höra sakkunniga samt inhämta utlåtanden och utredningar.

2 §
Behandling av ärenden

Delegationen sammanträder på kallelse av ordföranden eller, om ordföranden är förhindrad, av viceordföranden eller när minst hälften av de övriga medlemmarna har begärt det för behandlingen av ett visst ärende.

Delegationen är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden samt minst hälften av medlemmarna är närvarande.

Majoritetens åsikt gäller som delegationens beslut. Om rösterna faller lika, gäller som beslut den åsikt som ordföranden omfattar.

3 §
Sektioner

Delegationen kan för beredning av ärendena tillsätta sektioner för viss tid. Även sakkunniga som inte hör till delegationen kan vara medlemmar i sektionerna. Den som är ordförande för en sektion måste vara medlem i delegationen.

Vid behandlingen av ärenden i sektionerna iakttas vad som i 2 § föreskrivs om behandlingen av ärenden i delegationen.

4 §
Protokoll

Vid delegationens och dess sektioners sammanträden ska föras protokoll, i vilket antecknas åtminstone de närvarande, de ärenden som behandlats och de beslut som fattats. Delegationens eller sektionens ordförande undertecknar protokollet som kontrasignerats av delegationens eller sektionens sekreterare.

5 §
Arvoden och ersättningar

Till delegationens och dess sektioners medlemmar betalas inte mötesarvode. I fråga om resekostnadsersättningar för delegationens och dess sektioners medlemmar tillämpas statens resereglemente.

Delegationens ordförande eller, om ordföranden är förhindrad, vice ordförande godkänner ersättningarna för betalning.

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

Mandatperioden för medlemmarna och ersättarna i den delegation för säkerhetsbranschen som har tillsatts enligt de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna förordning fortsätter i tre år efter förordnandet från Polisstyrelsen.

Helsingfors den 20 oktober 2016

Inrikesminister
Paula Risikko

Överinspektör
Sini Lahdenperä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.