813/2016

Helsingfors den 15 september 2016

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om yrkeshögskolor

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om yrkeshögskolor (1129/2014) 6 b, 6 c och 12—14 §, av dem 6 b och 6 c § sådana de lyder i förordning 1438/2014, som följer:

6 b §
Avtal om specialiseringsutbildningar

För att ett sådant avtal som avses i 11 a § 3 mom. i yrkeshögskolelagen ska uppkomma ska avtalsparterna utgöra en majoritet av de yrkeshögskolor som ger yrkespedagogisk lärarutbildning eller sådan undervisning som leder till yrkeshögskoleexamen med därtill förenad examensbenämning inom det område inom vilket specialiseringsutbildningen ordnas. De parter som företräder arbetslivet och det sätt på vilket de har deltagit i avtalsförfarandet ska antecknas i avtalet.

I ett avtal om specialiseringsutbildning ska avtalas åtminstone om specialiseringsutbildningens benämning, omfattning, mål och målgrupp samt det sätt på vilket en studerande ska påvisa sin sakkunskap.

En yrkeshögskola kan ansluta sig till ett avtal om specialiseringsutbildning också efter att avtalet har ingåtts. De ursprungliga avtalsparterna är skyldiga att som avtalsparter godkänna alla de yrkeshögskolor som ger yrkespedagogisk lärarutbildning ellerundervisning som leder till yrkeshögskoleexamen med därtill förenad examensbenämning inom det område inom vilket specialiseringsutbildningen ordnas. Parterna ansluter sig till avtalet genom att underteckna det ursprungliga avtalsdokumentet.

6 c §
Anordnande av specialiseringsutbildningar

Specialiseringsutbildning kan ordnas av de yrkeshögskolor som i enlighet med examina och examensbenämningarna i sina tillstånd ger yrkespedagogisk lärarutbildning eller sådan undervisning som leder till yrkeshögskoleexamen inom det område inom vilket specialiseringsutbildningen ordnas. Ordnandet av specialiseringsutbildning förutsätter att yrkeshögskolan i fråga är part i ett avtal enligt 11 a § 3 mom. i yrkeshögskolelagen.

12 §
Den interna fördelningen av finansieringsgrunderna

Av den basfinansiering som avses i 43 § 3 mom. i yrkeshögskolelagen bestäms 94 procent på basis av verksamhetens kvalitet, genomslagskraft och omfattning och 6 procent på basis av övriga utbildningspolitiska och forsknings- och utvecklingspolitiska mål.

Den andel av finansieringen som bestäms på basis av verksamhetens kvalitet, genomslagskraft och omfattning är indelad i en finansieringsandel som bestäms på basis av utbildningen och omfattar 79 procent av hela basfinansieringen samt en finansieringsandel som bestäms på basis av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamheten och omfattar 15 procent av hela basfinansieringen.

Den andel av finansieringen som bestäms på basis av övriga utbildningspolitiska samt forsknings- och utvecklingspolitiska mål är indelad i en strategibaserad finansieringsandel som omfattar 5 procent av hela basfinansieringen och en områdesspecifik finansieringsandel som omfattar 1 procent av hela basfinansieringen.

13 §
Finansieringsgrunderna för utbildningen samt för forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamheten

Den finansieringsandel som bestäms på basis av utbildningen grundar sig på avlagda yrkeshögskoleexamina, avlagda studiepoäng och avlagda yrkespedagogiska lärarutbildningsstudier, studeranderespons, internationell studeranderörlighet och antalet sysselsatta utexaminerade från yrkeshögskolan.

Den finansieringsandel som bestäms på basis av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet grundar sig på publikationer, avlagda högre yrkeshögskoleexamina, personalens internationella rörlighet och extern finansiering av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamheten.

14 §
Finansieringsgrunderna för strategibaserad och områdesspecifik finansiering

Den strategibaserade finansieringsandelen grundar sig på nationella högskole- och forskningspolitiska mål och på de centrala strategiska beslut som yrkeshögskolorna fattat i fråga om dessa mål i syfte att stödja och förnya respektive yrkeshögskolas uppgift, profil och styrkor. Vid fördelning av finansieringsandelen beaktas hur övergången till arbetslivet görs snabbare, utvecklingen av forsknings-, lärande- och innovationsverksamhetsmiljöer, hur kompetensen utnyttjas, vilket samhälleligt genomslag yrkeshögskolans verksamhet har, skapandet av regionala och områdesspecifika kompetenskluster enligt respektive yrkeshögskolas profil samt hur strukturerna och verksamhetssätten förnyas. Avtal om den strategibaserade finansieringsandelen ingås mellan undervisnings- och kulturministeriet och yrkeshögskolorna.

Den områdesspecifika finansieringsandelen grundar sig på utbildningens specialbehov och gäller följande examina och examensbenämningar som fogas till dessa:

1) yrkeshögskoleexamen inom det humanistiska området:

a) tolk (YH),

b) samhällspedagog (YH),

2) yrkeshögskoleexamen inom kultur:

a) konservator (YH),

b) bildkonstnär (YH),

c) musikpedagog (YH),

d) musiker (YH),

e) danslärare (YH),

3) yrkeshögskoleexamen i sjöfart:

a) sjökapten (YH),

b) ingenjör (YH),

4) högre yrkeshögskoleexamen inom det humanistiska området:

a) tolk (högre YH),

b) samhällspedagog (högre YH),

5) högre yrkeshögskoleexamen inom kultur:

a) konservator (högre YH),

b) bildkonstnär (högre YH),

c) musikpedagog (högre YH),

d) musiker (högre YH),

e) danslärare (högre YH),

6) högre yrkeshögskoleexamen i sjöfart:

a) sjökapten (högre YH),

b) ingenjör (högre YH),

7) högre yrkeshögskoleexamen inom teknik:

a) ingenjör (högre YH), brand- och räddningsbranschen.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

Helsingfors den 15 september 2016

Undervisnings- och kulturminister
Sanni Grahn-Laasonen

Regeringsråd
Immo Aakkula

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.