788/2016

Helsingfors den 9 september 2016

Lag om ändring av 8 och 43 § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (360/1968) 8 § 1 mom. 19 punkten och 43 § 6 mom.,

sådana de lyder, 8 § 1 mom. 19 punkten i lag 490/2012 och 43 § 6 mom. i lag 879/2012, samt

fogas till 8 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat i lagarna 1001/1997, 661/1989, 1539/1992, 321/1997, 511/1998, 717/2004, 1077/2008, 471/2009, 938/2010, 490/2012, 645/2014, 1087/2014 och 1405/2014, en ny 20 punkt som följer:

8 §

Ovan i 7 § avsedda avdragbara utgifter äro bland andra:


19) rundradioskatt för samfund som ska betalas med stöd av lagen om rundradioskatt (484/2012),

20) apoteksskatt som ska betalas med stöd av lagen om apoteksskatt (770/2016) samt apoteksavgift som ska betalas med stöd av Landskapslagen om apoteksavgift i landskapet Åland (1947:6).


43 §

Bestämmelser om överklagande av ett beslut som avses i 5 mom. finns i lagen om beskattningsförfarande.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

Vid sökande av ändring i beslut av Skatteförvaltningen som meddelats före lagens ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 29/2016
FiUB 9/2016
RSv 104/2016

Helsingfors den 9 september 2016

Republikens President
Sauli Niinistö

Utrikeshandels- och utvecklingsminister
Kai Mykkänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.