786/2016

Helsingfors den 9 september 2016

Lag om ändring av fastighetsskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i fastighetsskattelagen (654/1992) 27 §, sådan den lyder i lag 245/2008,

ändras 21 § 4 mom., 26, 28, 31 och 33 § samt 36 § 1 mom.,

av dem 21 § 4 mom. och 28 § sådana de lyder i lag 527/2010, 26 § sådan den lyder i lagarna 541/1996, 527/2010 och 885/2012 och 36 § 1 mom. sådant det lyder i lag 1560/1995, samt

fogas till lagen en ny 23 §, i stället för den 23 § som upphävts genom lag 1348/1999, och till 25 §, sådan den lyder i lag 253/2012, ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 och 3 mom. blir 3 och 4 mom., som följer:

21 §
Förhandsavgörande

Ett ärende som gäller förhandsavgörande ska behandlas skyndsamt i Skatteförvaltningen.

23 §
Skatteår

Skatteåret är det kalenderår för vilket fastighetsskatt ska betalas.

25 §
Skatteförhöjning, rättelse av beskattningen och följdändring

Vid beräkning av tidsfristerna för ändring av beskattningen avses med skatteår det skatteår som anges i 23 §.


26 §
Ändringssökande

Den skattskyldige eller någon annan som är ansvarig för skatten, den som ansöker om förhandsavgörande samt Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt eller den kommun där fastigheten är belägen får söka ändring i beskattningen eller ett förhandsavgörande på det sätt som föreskrivs i lagen om beskattningsförfarande.

Vid beräkning av tidsfristerna för ändringssökande avses med skatteår det skatteår som anges i 23 §.

Ett beslut med anledning av en begäran om omprövning och ett förhandsavgörande får överklagas genom besvär hos den förvaltningsdomstol till vars domkrets den skattskyldiges hemkommun hör. Om personer på vilka inkomstskattelagens (1535/1992) bestämmelser om makar tillämpas har sin hemkommun inom domkretsen för olika förvaltningsdomstolar, ska ändring i skatterättelsenämndens beslut sökas hos den förvaltningsdomstol till vars domkrets hemkommunen för den äldre personen hör. Är personerna lika gamla, är förvaltningsdomstolen för den vars personbeteckning har ett lägre individuellt nummer behörig förvaltningsdomstol. Kan nämnda grunder inte tillämpas, ska besvären anföras hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

28 §
Skatteuppbörd

Uppbörd, indrivning och återbäring av fastighetsskatt verkställs enligt bestämmelserna i lagen om skatteuppbörd (769/2016).

31 §
Redovisning till skattetagarna

Fastighetsskatten redovisas till kommunerna på det sätt som föreskrivs i lagen om skatteredovisning (532/1998).

33 §
Preskription av skatt

På preskription av fastighetsskatt tillämpas lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007), med undantag av dess bestämmelser om grundbesvär.

36 §
Ansvar för skatt

I fråga om skatteansvaret gäller i tillämpliga delar lagen om beskattningsförfarande och lagen om skatteuppbörd.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

Lagen tillämpas första gången vid den fastighetsbeskattning som verkställs för skatteåret 2017 och vid ändringssökande som gäller den.

Vid den fastighetsbeskattning som verkställs för ett skatteår som gått ut före lagens ikraftträdande och vid ändringssökande som gäller den samt vid sökande av ändring i andra beslut som Skatteförvaltningen meddelat före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Vid sökande av ändring i beslut av Skatteförvaltningen som meddelats efter ikraftträdandet och som gäller ett skatteår som gått ut före ikraftträdandet samt i andra beslut som Skatteförvaltningen meddelat efter ikraftträdandet av denna lag tillämpas bestämmelserna i denna lag.

RP 29/2016
FiUB 9/2016
RSv 104/2016

Helsingfors den 9 september 2016

Republikens President
Sauli Niinistö

Utrikeshandels- och utvecklingsminister
Kai Mykkänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.