785/2016

Helsingfors den 9 september 2016

Lag om ändring av lagen om överlåtelseskatt

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om överlåtelseskatt (931/1996) 47—49 §, sådana de lyder, 47 § i lag 876/2012 samt 48 och 49 § i lag 526/2010,

ändras 9 § 1 mom., 31 § 2 mom., 33 och 34 §, 39 § 5 mom., 40 § 3 mom., 43 § 2 mom. samt 46, 50 och 56 §,

av dem 33 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 526/2010, 34 §, 39 § 5 mom. samt 50 och 56 § sådana de lyder i lag 526/2010 och 46 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 244/2008, och

fogas till lagen nya 32 a, 33 a—33 e och 34 a §, till 44 §, sådan den lyder i lag 526/2010, ett nytt 2 mom. samt till lagen en ny 52 §, i stället för den 52 § som upphävts genom lag 876/2012, som följer:

9 §
Ansvar för skatt på tidigare överlåtelser

Har en fastighet överlåtits flera gånger innan lagfart eller inskrivning söks, ska förvärvaren betala skatt och dröjsmålsförhöjning också för tidigare överlåtelser som har skett under den treårsperiod som närmast föregått ansökan. Har fastigheten sålts på exekutiv auktion, ska skatt dock inte betalas för de tidigare överlåtelserna.


31 §
Redovisnings- och anmälningsplikt för den som är skyldig att bära upp skatten

Den som enligt 16 § 2 mom. är skyldig att bära upp skatt ska inom två månader från överlåtelsen betala vad han uppburit och lämna in anmälan enligt 30 §.


32 a §
Skatteår

Skatteåret är det kalenderår under vilket äganderätten till fastigheten eller värdepapperet har överlåtits eller skattskyldigheten annars inträtt.

Om förvärvaren i enlighet med villkoren för överlåtelsen ska betala tilläggsvederlag, är skatteåret för tilläggsvederlaget det kalenderår under vilket skyldigheten att betala tilläggsvederlaget har inträtt.

Med avvikelse från 1 mom. är skatteåret vid en överlåtelse enligt 21 § 2 mom. det kalenderår då skatten ska betalas.

33 §
Påförande av skatt och rättelse till nackdel för den som är ansvarig för skatten

Om skatt har deklarerats till för litet belopp eller om skatt av någon annan orsak har påförts till för litet belopp eller återburits till för högt belopp, påför Skatteförvaltningen skatt eller rättar beslutet om skatt till nackdel för den som är ansvarig för skatten. När skatten påförs eller beslutet rättas ska den som är ansvarig för skatten också påföras skattetillägg och skatteförhöjning enligt lagen om skattetillägg och förseningsränta.

Vid påförande och rättelse av skatten iakttas vad som föreskrivs i 40 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ (768/2016).

Skattetillägg kan lämnas ouppburet om försummelsen kan anses ha haft en godtagbar orsak.

33 a §
Påförande av skatt och rättelse till fördel för den som är ansvarig för skatten

Om skatt felaktigt har påförts till för högt belopp eller det i beskattningen finns andra fel som är till nackdel för den som är ansvarig för skatten, påför Skatteförvaltningen skatten eller rättar beslutet till fördel för den som är ansvarig för skatten.

Om Skatteförvaltningen i ett ärende som hänför sig till dess kontrollverksamhet med stöd av 33 c—33 e § upptäcker ett fel som är till nackdel för den som är ansvarig för skatten, ska Skatteförvaltningen påföra skatten eller rätta beslutet till fördel för den som är ansvarig för skatten.

Skatt påförs inte och ett beslut rättas inte, om ärendet har avgjorts genom ett beslut med anledning av besvär.

33 b §
Tidsfristen för påförande och rättelse av skatt

Skatt ska påföras eller beslut rättas inom tre år efter skatteårets utgång.

33 c §
Fortsatt tidsfrist för påförande och rättelse av skatt

Skatteförvaltningen kan låta tidsfristen enligt 33 b § för påförande eller rättelse av skatt till nackdel för den som är ansvarig för skatten omfatta ytterligare ett år på det sätt som föreskrivs i 45 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ.

33 d §
Förlängd tidsfrist för påförande och rättelse av skatt

Skatt kan påföras eller rättas oberoende av tidsfristen enligt 33 b § inom sex år från ingången av det år som följer på skatteårets utgång på det sätt som föreskrivs i 46 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ.

Vad som föreskrivs i 1 mom. tillämpas också till den del som påförandet eller rättelsen av skatten baserar sig på

1) bestämmande av vederlag enligt 20 § 1 mom. när det är fråga om ett finansieringsarrangemang som hänför sig till

a) ett företagsarrangemang mellan parterna i överlåtelsen, eller

b) överlåtelse av aktier i ett ömsesidigt fastighetsaktiebolag eller i ett i 20 § 3 mom. 2 eller 3 punkten avsett aktiebolag,

2) skyldigheten enligt 16 § 2 mom. att ta ut skatt eller skyldigheten enligt 31 § att redovisa skatt,

3) överlåtelse av värdepapper enligt 18 § 2 mom. och förvärvaren är allmänt skattskyldig i Finland.

33 e §
Påförande och rättelse av skatt till följd av ett brott

Skatt kan, på det sätt som föreskrivs i 47 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ, påföras eller ett beslut rättas till nackdel för den som är ansvarig för skatten oberoende av tidsfristen enligt 33 b § inom ett år från utgången av det kalenderår under vilket åklagaren har väckt åtal i ett brottmål enligt 29 kap. 1—3 § i strafflagen (39/1889).

34 §
Tidsfristen för fattande av beslut

Skatten har påförts och rättelsen gjorts inom föreskriven tid om Skatteförvaltningens beslut har fattats innan de tidsfrister som föreskrivs i denna lag har löpt ut.

34 a §
Påförande och rättelse av skatt för dödsbon

Efter att den skattskyldige avlidit påförs dödsboet skatten eller avser en rättelse dödsboet. Skatt påförs inte om den tidsfrist som föreskrivs i 33 b § har löpt ut.

39 §
Förhandsavgörande

Ett ärende som gäller förhandsavgörande ska behandlas skyndsamt i Skatteförvaltningen.

40 §
Betalning av skatt utan grund

Ansökan ska göras inom tre år från ingången av det år som följer på skatteårets utgång. I de fall som avses i 2 mom. är tidsfristen dock tio år från ingången av det år som följer på skatteårets utgång.

43 §
Överlåtelse av fastighet eller värdepapper i samband med verksamhetsöverlåtelse

Ansökan om återbäring av skatt ska göras inom tre år från ingången av det år som följer på skatteårets utgång. Skatt återbärs dock inte till högre belopp än vad skatten på överlåtelsen skulle ha uppgått till vid betalning inom den tid som föreskrivs i 7 och 21 §.

44 §
Återbäring av skatt som har betalts på första bostad

Ansökan ska göras inom ett år från det att förutsättningarna för skattefrihet har uppfyllts.

46 §
Ändringssökande

Den skattskyldige eller någon annan som är ansvarig för skatten enligt denna lag, den som ansöker om förhandsavgörande samt Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt får söka ändring i ett beslut som gäller skyldigheten att betala skatt eller det skattebelopp som ska betalas eller i förhandsavgörandet på det sätt som föreskrivs i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ. Tidsfristen för begäran om omprövning för den skattskyldige eller någon annan som enligt denna lag är ansvarig för skatten räknas dock från ingången av det år som följer på utgången av det skatteår som avses i 32 a §.

Beslut med anledning av en begäran om omprövning och förhandsavgöranden får överklagas genom besvär hos den förvaltningsdomstol inom vars domkrets den fastighet som avses i beslutet är belägen eller inom vars område det samfund vars emitterade värdepapper beslutet gäller har sin hemort. Gäller beslutet både en fastighet och värdepapper, söks ändring hos den förvaltningsdomstol inom vars domkrets fastigheten är belägen. Kan denna grund inte användas, ska besvären anföras hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

50 §
Återbäring eller påförande av skatt med anledning av ändringssökande

Skatteförvaltningen ska på basis av ett beslut som har meddelats med anledning av besvär återbära skatten med ränta eller påföra skatt med dröjsmålspåföljder.

8 kap.

Särskilda stadganden

52 §
Följdändring

Om beloppet av den skatt som den som är ansvarig för skatten ska betala till följd av ett beslut av Skatteförvaltningen eller till följd av ändringssökande har ändrats på ett sätt som inverkar på beloppet av den skatt som någon annan som är ansvarig för skatten ska betala, påförs den sistnämnda skatten på ett sätt som motsvarar ändringen.

En följdändring kan göras också när någon annan beskattning än en sådan som avses i denna lag har ändrats på ett sätt som inverkar på det skattebelopp som ska betalas.

En följdändring kan göras fastän tidsfristen för påförande av skatt har löpt ut. En följdändring behöver inte göras, om ändringen vore oskälig av särskilda skäl.

56 §
Tillämpning av lagen om skatteuppbörd

Vid återbäring av skatt samt uppbörd, indrivning och redovisning av skatt som ska betalas till Skatteförvaltningen iakttas bestämmelserna i lagen om skatteuppbörd (769/2016), om inte något annat bestäms i denna lag eller med stöd av den.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

Lagen tillämpas första gången på beskattningsförfarandet och ändringssökandet för skatteåret 2017.

På beskattningsförfarandet och ändringssökandet för ett skatteår som gått ut före lagens ikraftträdande samt vid sökande av ändring i andra beslut som Skatteförvaltningen meddelat före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Vid sökande av ändring i beslut av Skatteförvaltningen som meddelats efter ikraftträdandet och som gäller ett skatteår som gått ut före ikraftträdandet samt i andra beslut som Skatteförvaltningen meddelat efter ikraftträdandet av denna lag tillämpas bestämmelserna i denna lag. Vid sökande av ändring i beslut av Skatteförvaltningen som gäller den ordinarie beskattningen för skatteåret 2016 eller tidigare år tillämpas dock de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 29/2016
FiUB 9/2016
RSv 104/2016

Helsingfors den 9 september 2016

Republikens President
Sauli Niinistö

Utrikeshandels- och utvecklingsminister
Kai Mykkänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.