780/2016

Helsingfors den 9 september 2016

Lag om ändring av lagen om beskattning av anställda vid Nordiska Investeringsbanken, Nordiska projektexportfonden, Nordiska utvecklingsfonden och Nordiska miljöfinansieringsbolaget

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om beskattning av anställda vid Nordiska Investeringsbanken, Nordiska projektexportfonden, Nordiska utvecklingsfonden och Nordiska miljöfinansieringsbolaget (562/1976) 11 §, sådan den lyder i lag 537/2010, och

ändras 1 § 1 mom., 2 och 4—6 §, 7 § 1 mom. samt 8, 10 och 13 §,

av dem 4 § sådan den lyder i lag 1030/1978, 5 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 1030/1978 och 537/2010, 6 § sådan den lyder i lag 537/2010 samt 10 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 537/2010, och

fogas till lagen en ny 1 a § som följer:

1 §

En person som vid ingående av ett avtal om fast anställning vid Nordiska Investeringsbanken inte var bosatt i Finland på det sätt som avses i inkomstskattelagen (1535/1992), är skyldig att i stället för skatter och premier, vilka utgår enligt bestämmelserna någon annanstans i lag, erlägga skatt på löneinkomst som han eller hon uppburit för sagda anställning endast i enlighet med vad som föreskrivs i denna lag.


1 a §

Bestämmelser om det beskattningsförfarande och ändringssökande som ska tillämpas i fråga om den som är skyldig att ta ut skatt enligt denna lag finns i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ (768/2016).

Bestämmelser om uttag av skatt enligt denna lag finns i lagen om skatteuppbörd (769/2016).

2 §

Såsom i 1 § avsedd löneinkomst anses sådan lön på vilken arbetsgivaren är skyldig att verkställa förskottsinnehållning enligt lagen om förskottsuppbörd (1118/1996). Till lönen hörande naturaförmåner beräknas i enlighet med bestämmelserna i lagen om förskottsuppbörd.

4 §

Nordiska Investeringsbanken är skyldig att ta ut den slutliga löneskatten. Skatten ska uppbäras då löneskattepliktigt belopp betalas till vederbörande eller antecknas på konto honom eller henne till godo. Skatten uppbärs i fulla euro med utelämnande av överskjutande cent.

5 §

Den slutliga löneskatten hänförs till den kalendermånad under vilken skatten har tagits ut.

På förfarandet när skatten tas ut tillämpas vad som i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst (627/1978) föreskrivs om uttag av källskatt.

6 §

Har en slutlig löneskatt tagits ut felaktigt, och har Nordiska Investeringsbanken inte rättat uttaget av skatt, återbetalar Skatteförvaltningen den överbetalda skatten på den skattskyldiges ansökan. Ansökan ska göras inom tre år från utgången av det kalenderår under vilket skatten har tagits ut. På rättelse av ett beslut med anledning av ansökan tillämpas bestämmelserna i 4 kap. i lagen om beskattningsförfarande om rättelse av beskattningen till den skattskyldiges fördel och nackdel. Tidsfristerna räknas från utgången av det kalenderår under vilket skatten har tagits ut.

7 §

På yrkande av den skattskyldige ska löneinkomst, med avvikelse från vad som föreskrivs i 3 §, beskattas i den ordning som föreskrivs i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995).


8 §

En person med anställning vid Nordiska Investeringsbanken ska erlägga skatt på annan inkomst än löneinkomst som avses i 1 § enligt de bestämmelser som gäller för den. Vid verkställandet av beskattningen av sådan annan inkomst sammanräknas emellertid denna inkomst och ovan avsedda löneinkomst. Från det sålunda erhållna beloppet görs alla de avdrag som vid beskattningen allmänt görs. Såsom skatt på ovannämnd annan inkomst anses den del av den skatt som uträknas på sålunda erhållen beskattningsbar inkomst, vilken motsvarar förhållandet mellan nettobeloppet av ovannämnd annan inkomst och den skattskyldiges totalinkomst.

10 §

Den skattskyldige och Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt får, på det sätt som föreskrivs i lagen om beskattningsförfarande, söka ändring i ett sådant beslut enligt denna lag som gäller den skattskyldige.

13 §

Vad som i lagen om skatteuppbörd föreskrivs om befrielse från skatt tillämpas på skatt som avses i denna lag.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

Lagen tillämpas första gången på beskattningsförfarandet och ändringssökandet för en skatteperiod som börjar den dag då lagen träder i kraft eller därefter och skatteåret 2017.

På beskattningsförfarandet och ändringssökandet för en skatteperiod eller ett skatteår som gått ut före lagens ikraftträdande samt vid sökande av ändring i andra beslut som Skatteförvaltningen meddelat före ikraftträdandet tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Vid sökande av ändring i beslut av Skatteförvaltningen som meddelats efter ikraftträdandet och som gäller en skatteperiod eller ett skatteår som gått ut före ikraftträdandet samt i andra beslut som Skatteförvaltningen meddelat efter ikraftträdandet tillämpas bestämmelserna i denna lag.

RP 29/2016
FiUB 9/2016
RSv 104/2016

Helsingfors den 9 september 2016

Republikens President
Sauli Niinistö

Utrikeshandels- och utvecklingsminister
Kai Mykkänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.