777/2016

Rättelser till förordningen.

Helsingfors den 9 september 2016

Lag om ändring av lagen om källskatt på ränteinkomst

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om källskatt på ränteinkomst (1341/1990) 9, 15 och 18 §, sådana de lyder, 9 § i lag 512/2010, 15 § i lag 1393/1991 samt 18 § i lagarna 1571/1995 och 1350/1999, samt

ändras 4 och 7 §, 8 a § 5 mom., 11—13 §, rubriken för 14 § och 14 § 2 mom. samt 16 och 17 §,

sådana de lyder, 4 § delvis ändrad i lagarna 1550/1992 och 1743/2009, 7 §, 8 a § 5 mom., 11—13 och 17 § i lag 512/2010, rubriken för 14 § och 14 § 2 mom. samt 16 § i lag 610/2009, samt

fogas till lagen en ny 1 a §, till 8 a §, sådan den lyder i lagarna 539/1996 och 512/2010, ett nytt 6 mom. och till 14 §, sådan den lyder i lag 610/2009, ett nytt 3 mom. som följer:

1 a §
Tillämpning av andra lagar

Bestämmelser om det beskattningsförfarande och ändringssökande som ska tillämpas på räntebetalare enligt denna lag finns i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ (768/2016).

Bestämmelser om uppbörd av skatt enligt denna lag finns i lagen om skatteuppbörd (769/2016).

4 §
Undantag som gäller skatteplikt

Källskatt på ränteinkomst ska inte betalas

1) för sådan i lagen om skattelättnader för depositioner och obligationer (726/1988) nämnd ränta på deposition eller obligationslån som är skattefri eller för sådan ränta enligt 1 § 2 mom. i den lagen som ska betraktas som en skattskyldigs skattepliktiga inkomst,

2) för avkastning som ska anses som ränta eller för annan gottgörelse som betalas i samband med överföring av en deposition eller överlåtelse av ett masskuldebrev,

3) för ränta på en deposition och ett masskuldebrevslån i vilka spararens medel är placerade genom ett långsiktigt sparavtal enligt 54 d § i inkomstskattelagen.

7 §
Den månad till vilken skatten hänförs

Källskatten på ränteinkomst hänförs till den kalendermånad under vilken skatten har tagits ut.

8 a §
Förhandsavgörande av Skatteförvaltningen

Ett ärende som gäller förhandsavgörande ska behandlas skyndsamt i Skatteförvaltningen.

Ett beslut med anledning av besvär över ett förhandsavgörande tillämpas från den tidpunkt då den som är skyldig att ta ut källskatt har delgivits beslutet.

11 §
Räntetagares deklarationsskyldighet

Deklarationsskyldigheten enligt lagen om beskattningsförfarande (1558/1995) gäller inte ränteinkomst för vilken källskatt ska betalas enligt denna lag och inte det kapital på vilket räntan betalas.

12 §
Källskatt som påförs räntetagaren

Har källskatt på ränteinkomst inte uppburits för sådan ränteinkomst enligt 3 § som den som är skyldig att betala källskatten har erhållit, ska Skatteförvaltningen påföra räntetagaren källskatten och i det sammanhanget påföra skattetillägg och skatteförhöjning med iakttagande av lagen om beskattningsförfarande. Tidsfristerna räknas från utgången av det kalenderår under vilket skatten borde ha tagits ut.

13 §
Källskatt som påförs räntetagaren i samband med rättelse av beskattningen

Har ränteinkomst som avses i 3 § felaktigt blivit beskattad som skattepliktig inkomst vid inkomstbeskattningen för den som är skyldig att betala källskatt på ränteinkomst, ska Skatteförvaltningen, i samband med rättelse av beskattningen enligt lagen om beskattningsförfarande, bestämma att källskatten påförs den som är skyldig att betala skatten. Därvid påförs inte skattetillägg och skatteförhöjning.

14 §
Korrigering av källskatt som tagits ut felaktigt

Har räntebetalaren tagit ut källskatt till ett för högt belopp, kan den skatt som tagits ut till för högt belopp dras av från källskatt som ska deklareras för samma kalenderår.

16 §
Påföljderna av dröjsmål med källskatt

På källskatt som avses i denna lag och som påförts räntetagaren tillämpas lagen om skattetillägg och förseningsränta (1556/1995).

17 §
Sökande av ändring

Den som ansöker om förhandsavgörande och Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt får söka ändring i ett beslut som gäller en räntebetalare på det sätt som föreskrivs i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ.

En räntetagare, den som ansöker om förhandsavgörande och Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt får söka ändring i ett beslut som gäller räntetagaren på det sätt som föreskrivs i lagen om beskattningsförfarande.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

Lagen tillämpas första gången på beskattningsförfarandet och ändringssökandet som gäller en skatteperiod som börjar den dag då lagen träder i kraft eller därefter och skatteåret 2017.

På beskattningsförfarandet och ändringssökandet för en skatteperiod eller ett skatteår som har gått ut före lagens ikraftträdande samt vid sökande av ändring i andra beslut som Skatteförvaltningen meddelat före ikraftträdandet tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Vid sökande av ändring i beslut av Skatteförvaltningen som meddelats efter ikraftträdandet och som gäller en skatteperiod eller ett skatteår som gått ut före ikraftträdandet samt i andra beslut som Skatteförvaltningen meddelat efter ikraftträdandet tillämpas bestämmelserna i denna lag.

RP 29/2016
FiUB 9/2016
RSv 104/2016

Helsingfors den 9 september 2016

Republikens President
Sauli Niinistö

Utrikeshandels- och utvecklingsminister
Kai Mykkänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.