776/2016

Helsingfors den 9 september 2016

Lag om ändring av inkomstskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i inkomstskattelagen (1535/1992) 1 § 2 mom., 57 § 3 mom., 122 § 6 mom. och 127 b § 1 punkten,

sådana de lyder, 1 § 2 mom. i lag 654/2015, 57 § 3 mom. och 122 § 6 mom. i lag 878/2012 samt 127 b § 1 punkten i lag 785/2012, som följer:

1 §
Inkomstskatt och skattetagare

För kapitalinkomst ska betalas skatt till staten. Kommunernas rätt till avkastningen av beskattningen av kapitalinkomster beaktas vid fördelningen av skatteinkomsterna så som föreskrivs nedan i denna lag och i lagen om skatteuppbörd (769/2016).


57 §
Donationsavdrag

Bestämmelser om överklagande av ett sådant av Skatteförvaltningen fattat namngivningsbeslut som avses i 1 mom. 2 punkten finns i lagen om beskattningsförfarande.

122 §
Inverkan av ägarväxling på rätten att dra av förluster

Bestämmelser om överklagande av beslut som avses i 3 och 4 mom. finns i lagen om beskattningsförfarande.

127 b §
Grunden för hushållsavdrag

Den skattskyldige får dra av

1) arbetsgivares sjukförsäkringsavgift, obligatorisk arbetspensionsavgift, olycksfallsförsäkringspremie, arbetslöshetsförsäkringspremie och grupplivförsäkringspremie som den skattskyldige har betalt för sådant arbete som berättigar till hushållsavdrag samt dessutom 15 procent av den utbetalda lönen,Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

Vid sökande av ändring i beslut som Skatteförvaltningen meddelat före denna lags ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 29/2016
FiUB 9/2016
RSv 104/2016

Helsingfors den 9 september 2016

Republikens President
Sauli Niinistö

Utrikeshandels- och utvecklingsminister
Kai Mykkänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.