771/2016

Helsingfors den 9 september 2016

Lag om arbetsgivares sjukförsäkringsavgift

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Tillämpningsområde

Denna lag innehåller bestämmelser om erläggande av arbetsgivares sjukförsäkringsavgift.

2 §
Tillämpning av andra lagar

Utöver bestämmelserna i denna lag finns bestämmelser om beskattningsförfarandet och ändringssökande i fråga om arbetsgivares sjukförsäkringsavgift i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ (768/2016) och bestämmelser om skatteuppbörd i lagen om skatteuppbörd (769/2016).

3 §
Arbetsgivare

Med arbetsgivare avses i denna lag

1) arbetsgivare som avses i 14 § i lagen om förskottsuppbörd (1118/1996),

2) Nordiska investeringsbanken, Nordiska projektexportfonden, Nordiska utvecklingsfonden och Nordiska miljöfinansieringsbolaget,

3) den som enligt lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst (627/1978) och lagen om källskatt för löntagare från utlandet (1551/1995) är skyldig att uppbära källskatt,

4) en finsk arbetsgivare som sänder en arbetstagare utomlands till ett utländskt moder-, dotter- eller systerföretag inom samma ekonomiska enhet eller till ett sådant utländskt företag där den finska arbetsgivaren har bestämmande inflytande.

Vad som i denna lag föreskrivs om arbetsgivare tillämpas också på en sjukkassa enligt lagen om försäkringskassor (1164/1992) då den betalar kompletteringsdagpenning.

4 §
Arbetsgivares sjukförsäkringsavgift

Arbetsgivare är skyldiga att betala arbetsgivares sjukförsäkringsavgift om en arbetstagare enligt sjukförsäkringslagen (1224/2004) är försäkrad i Finland.

Arbetsgivaren är dock inte skyldig att betala arbetsgivares sjukförsäkringsavgift

1) för tiden före den månad som följer på den kalendermånad då arbetstagaren fyller 16 år,

2) efter den kalendermånad då arbetstagaren fyller 68 år,

3) om beloppet av de betalningar som en fysisk person eller ett dödsbo har gjort till samma mottagare och som inte hänför sig till näringsverksamhet eller annan förvärvsverksamhet som betalaren bedriver är ringa,

4) om en enskild tillfällig betalning är ringa.

Genom förordning av statsrådet utfärdas bestämmelser om maximibeloppet för betalningar som ska betraktas som ringa enligt 2 mom. 3 och 4 punkten.

En sådan finsk arbetsgivare som avses i 3 § 1 mom. 4 punkten är skyldig att för den utländska arbetsgivarens räkning betala arbetsgivares sjukförsäkringsavgift.

Om en sådan ställföreträdande betalare som avses i 9 § 2 mom. i lagen om förskottsuppbörd betalar ett lönetillgodohavande, är arbetsgivaren skyldig att betala arbetsgivares sjukförsäkringsavgift.

5 §
Grunden för arbetsgivares sjukförsäkringsavgift

Arbetsgivaren ska betala arbetsgivares sjukförsäkringsavgift på grundval av det sammanlagda beloppet av de löner som betalas till arbetstagarna.

Med lön avses i denna lag

1) löner, arvoden och ersättningar enligt 13 § i lagen om förskottsuppbörd på vilka förskottsinnehållning ska verkställas, kompletteringsdagpenning som betalas av en sådan sjukkassa som avses i lagen om försäkringskassor samt betjäningsavgifter som fås på grundval av en anställning,

2) den lön för utlandsarbete enligt 77 § i inkomstskattelagen (1535/1992) på vilken förskottsinnehållning ska verkställas i enlighet med 13 § i lagen om förskottsuppbörd,

3) lön enligt 4 § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och ersättning enligt 3 § i den lagen som grundar sig på en artists personliga verksamhet,

4) lön enligt 10 § i lagen om källskatt för löntagare från utlandet,

5) lön enligt 2 § i lagen om beskattning av anställda vid Nordiska Investeringsbanken, Nordiska projektexportfonden, Nordiska utvecklingsfonden och Nordiska miljöfinansieringsbolaget (562/1976).

Som lön betraktas inte de poster som nämns i 11 kap. 2 § 4 mom. i sjukförsäkringslagen.

Om en försäkrad arbetar som utsänd arbetstagare eller annars utomlands och får skattefri utlandsarbetsinkomst enligt 77 § i inkomstskattelagen eller är begränsat skattskyldig, används som grund för arbetsgivares sjukförsäkringsavgift, i stället för den utlandsarbetsinkomst som avses i 2 mom. 2 punkten samt den lön och ersättning som avses i 2 mom. 3 punkten, den lön enligt arbetspensionslagarna som vid arbete utomlands betraktas som grund för den arbetsinkomst som ska räknas till pensionslönen samt för pensionsavgifterna (försäkringslön), förutsatt att den försäkrades pensionsskydd har ordnats antingen obligatoriskt eller frivilligt i enlighet med arbetspensionslagarna.

6 §
Den månad till vilken arbetsgivares sjukförsäkringsavgift hänförs

Arbetsgivares sjukförsäkringsavgift hänförs till den kalendermånad under vilken förskottsinnehållning har verkställts eller skatt tagits ut på den lön som ligger till grund för sjukförsäkringsavgiften.

7 §
Arbetsgivares sjukförsäkringsavgift på idrottsinkomst

Om en arbetsgivare betalar en idrottsutövare lön i form av idrottsinkomst enligt 116 a § i inkomstskattelagen till den idrottsutövarfond som avses i 116 c § i den lagen, är arbetsgivaren skyldig att betala arbetsgivares sjukförsäkringsavgift på grundval av den lön som inbetalts till fonden.

8 §
Ansvar för arbetsgivares sjukförsäkringsavgift

Arbetsgivaren är gentemot staten ansvarig för sjukförsäkringsavgift som arbetsgivaren enligt denna lag är skyldig att betala.

9 §
Återbäring av arbetsgivares sjukförsäkringsavgift

En arbetsgivare har rätt att från Skatteförvaltningen få tillbaka en sjukförsäkringsavgift som har betalts på grundval av semesterlön eller semesterersättning enligt 14 kap. 1 § i sjukförsäkringslagen.

En arbetsgivare som på basis av lön som arbetsgivaren har betalat, på ansökan har fått en dagpenningsförmån enligt sjukförsäkringslagen eller dagpenning enligt en lagstadgad obligatorisk eller frivillig olycksfalls- eller trafikförsäkring eller arbetspension, rehabiliteringspenning eller sjukpension och därtill hörande rehabiliteringstillägg enligt arbetspensionslagarna, är berättigad att från Skatteförvaltningen få tillbaka den sjukförsäkringsavgift som arbetsgivaren har betalat till den del sjukförsäkringsavgiften motsvarar den dagpenning, pension, rehabiliteringspenning eller det rehabiliteringstillägg som betalts till arbetsgivaren.

På återbäring av sjukförsäkringsavgifter tillämpas vad som föreskrivs om rättelse av fel i 25 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ. Arbetsgivaren kan rätta arbetsgivares sjukförsäkringsavgift som arbetsgivaren betalat även genom att dra av det överbetalda beloppet från arbetsgivares sjukförsäkringsavgift som ska betalas för samma kalenderår.

10 §
Förhandsavgörande

På förhandsavgörande som gäller arbetsgivares sjukförsäkringsavgift tillämpas bestämmelserna om förhandsavgörande i lagen om förskottsuppbörd.

11 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

Genom denna lag upphävs lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift (366/1963).

Lagen tillämpas på beskattningsförfarandet och ändringssökandet för en skatteperiod som börjar den dag då lagen träder i kraft eller därefter.

På beskattningsförfarandet och ändringssökandet för en skatteperiod som gått ut före lagens ikraftträdande samt i andra beslut som Skatteförvaltningen meddelat före ikraftträdandet tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Vid sökande av ändring i beslut av Skatteförvaltningen som meddelats efter ikraftträdandet och som gäller en skatteperiod som gått ut före ikraftträdandet samt i andra beslut som Skatteförvaltningen meddelat efter ikraftträdandet tillämpas bestämmelserna i denna lag.

Om det på något annat ställe i lagstiftningen hänvisas till lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift, avses därmed en hänvisning till denna lag.

RP 29/2016
FiUB 9/2016
RSv 104/2016

Helsingfors den 9 september 2016

Republikens President
Sauli Niinistö

Utrikeshandels- och utvecklingsminister
Kai Mykkänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.