761/2016

Helsingfors den 1 september 2016

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om grunderna för arvoden vid allmän rättshjälp

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om grunderna för arvoden vid allmän rättshjälp (290/2008) 5 § 1 mom., det inledande stycket i 8 §, 9 § 2 mom., 11 § 2 mom. och 12 §, av dem det inledande stycket i 8 § sådant det lyder i förordning 424/2012 och 12 § sådan den lyder i förordningarna 424/2012 och 820/2013, samt

fogas till förordningen en ny 7 a § som följer:

5 §
Restid

Arvode betalas inte för restid om resan är kortare än 20 kilometer i en riktning eller det är fråga om ett ärende som avses i 7 a §.


7 a §
Arvode i ett ärende som gäller internationellt skydd

I ett ärende som gäller internationellt skydd betalas biträdet i stället för ett arvode som fastställs utifrån den tid som använts för skötseln av ett uppdrag ett fast arvode enligt ärende som följer:

1) i ett ärende som behandlas i förvaltningsförfarande 600 euro eller, om det funnits särskilt vägande skäl till biträdets närvaro vid asylsamtalet, 900 euro,

2) i ett ärende som behandlas vid förvaltningsdomstolen 800 euro eller, om ärendet till sin natur och omfattning är särskilt krävande, 1 300 euro,

3) i ett besvärstillståndsärende som behandlas vid högsta förvaltningsdomstolen 400 euro eller, om ärendet till sin natur och omfattning är särskilt krävande, 1 000 euro.

Om det emellertid är fråga om en uppenbart ogrundad ansökan enligt 101 §, en ny ansökan enligt 102 § eller avvisande av ansökan utan prövning enligt 103 § i utlänningslagen (301/2004) är arvodet i ett ärende som behandlas i förvaltningsförfarande 300 euro, i ett ärende som behandlas vid förvaltningsdomstolen 400 euro och i ett ärende som behandlas vid högsta förvaltningsdomstolen 200 euro.

Om domstolen eller rättshjälpsbyrån har återkallat förordnandet för biträdet och i samma ärende förordnat ett nytt biträde, kan det fasta arvodet enligt ärende fördelas mellan de biträden som skött ärendet.

Arvodet omfattar alla åtgärder som vidtagits i ärendet. Arvodet omfattar även andra uppehållstillståndsärenden som domstolen ska avgöra i samband med ärendet. Arvodet kan fastställas utan räkningsspecifikation.

8 §
Höjning av arvodet

Biträdets arvode, dock inte det arvode som avses i 7 a §, höjs med högst 20 procent om ett eller flera av de följande villkoren uppfylls:


9 §

Också arvode som avses i 7 och 7 a § kan sänkas.

11 §
Ersättning för kostnader

Ersättning betalas för resekostnader, post-, telefon- och kopieringsutgifter som är större än normalt samt andra direkta kostnader. Ersättning för resekostnader betalas dock endast om det enligt denna förordning ska betalas arvode för restiden eller arvode som avses i 7 a § till biträdet.


12 §
Utredning om begärda arvoden och kostnadsersättningar

Den utredning om vidtagna åtgärder och biträdets kostnader som avses i 17 § i rättshjälpslagen ska lämnas in via justitieförvaltningens elektroniska tjänster.

Av utredningen ska framgå

1) ärendenumret för rättshjälpsärendet,

2) identifieringsuppgifterna för ärendet,

3) grunden för höjning av arvodet enligt 8 §,

4) huruvida biträdet begär arvode enligt 7 eller 7 a § i ett ärende som gäller internationellt skydd,

5) huruvida en partiellt ersättningsskyldig rättshjälpstagare har godkänt biträdets faktura,

6) huruvida biträdet har haft flera huvudmän i ärendet,

7) den tid som använts för biträdande vid förundersökning per dag, om inte begäran avser arvode enligt 7 §,

8) förberedande åtgärder och den tid som använts för dessa per dag, om inte begäran avser arvode enligt 7 eller 7 a §,

9) åtgärder efter ett domstolsbeslut och den tid som ska användas för dessa, om inte begäran avser arvode enligt 7 eller 7 a §,

10) restid per dag, om inte begäran avser arvode enligt 7 a §,

11) begärda kostnadsersättningar specificerade enligt kostnadslag.

De begärda arvodena och kostnadsersättningarna ska anges utan mervärdesskatt.

När domstolen bestämmer arvodet gör den en anteckning om hur lång tid som gått åt för förhandlingen vid sammanträde, om inte begäran avser arvode enligt 7 eller 7a §.

Om biträdet biträder flera huvudmän i samma ärende, ska det upprättas en separat utredning för varje huvudman.

Vad som i 1 mom. föreskrivs om inlämnande av utredningar via justitieförvaltningens elektroniska tjänster tillämpas inte på ärenden som avses i 9 § i utlänningslagen om det är fråga om tagande i förvar.


Denna förordning träder i kraft den 15 september 2016.

I rättshjälpsärenden som är anhängiga när denna förordning träder i kraft tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Helsingfors den 1 september 2016

Justitie- och arbetsminister
Jari Lindström

Regeringssekreterare
Päivi Tiainen-Hyrkäs

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.