760/2016

Helsingfors den 2 september 2016

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovårdens avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut

upphävs i social- och hälsovårdsministeriets förordning om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovårdens avgiftsbelagda prestationer (1749/2015) 4 § 7 punkten, samt

ändras 2 § 10 punkten och bilaga 1 som följer:

2 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer enligt 6 § i lagen om grunderna för avgifter till staten, för vilka Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården enligt avgiftstabellen i bilagan tar ut fasta avgifter som motsvarar de genomsnittliga kostnaderna för prestationerna, är följande:


10) undersökningar enligt 90 § 3 mom. 1 punkten i tobakslagen (549/2016), verifieringar enligt 2 punkten i det momentet och mottagning, lagring, hantering, analys och offentliggörande av uppgifter samt anknytande åtgärder enligt 3 punkten i det momentet;



Denna förordning träder i kraft den 7 september 2016.

Helsingfors den 2 september 2016

Familje- och omsorgsminister
Juha Rehula

Regeringsråd
Anne Koskela

Bilaga 1

Social- och hälsovårdsministeriets förordning

om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovårdens avgiftsbelagda prestationer

1. Beslut om yrkesverksamhet inom hälsovård samt intyg

1.1 Gemensamma ansökningar, intyg och utdrag ur registret
legitimation på basis av en gemensam ansökan från en läroanstalt 40 €
intyg om registrering på basis av en gemensam ansökan från en läroanstalt 40 €
intyg över rätt eller tillstånd att utöva yrke, över utbildning, specialkompetens eller registrering av yrkesutbildad person med skyddad yrkesbeteckning (EU-intyg)utdrag ur centralregistret 90 €45 €
1.2 Legitimation och skydd av yrkesbeteckning (personer som utbildats i Finland)
legitimation av yrkesutbildad person 4 § och 5 § 1 mom. i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994) 100 €
registrering av skydd av yrkesbeteckning (reglerad utbildning) 5 § 2 mom. i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 2 a § i förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (564/1994), sådan den lyder ändrad i förordning 1120/2010 100 €
legitimation på basis av läkarutbildning i Finland 4 § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 235 €
godkännande och registrering av oreglerad utbildning 5 § 2 mom. i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården, 2 b § i förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården, sådan den lyder ändrad i förordning 1120/2010 300 €
godkännande av oreglerad psykoterapeutbildning 5 § 2 mom. i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården, 2 § 2 mom. i förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården, sådant det lyder i förordning 564/1994 400 €
registrering av närvårdare både i centralregister över yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården och i centralregistret över yrkesutbildade personer inom socialvården 5 § 2 mom. i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården och 3 § i lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården (817/2015) 140 €
registrering av närvårdare som finns i centralregistret över yrkesutbildade personer inom socialvården i registret över yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 5 § 2 mom. i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården och 3 § i lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården 40 €
1.3 Legitimation och skydd av yrkesbeteckning (personer som utbildats i de nordiska länderna)
legitimation av yrkesutbildad person 3 § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården, förordningen om ikraftträdande av överenskommelsen mellan de nordiska länderna om gemensam nordisk arbetsmarknad för viss hälso- och sjukvårdspersonal och veterinärer samt av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen 5.1.1994/2, FördrS 2 400 €
registrering av skydd av yrkesbeteckning (reglerad utbildning) 3 § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården, förordningen om ikraftträdande av överenskommelsen mellan de nordiska länderna om gemensam nordisk arbetsmarknad för viss hälso- och sjukvårdspersonal och veterinärer samt av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen 5.1.1994/2, FördrS 2 400 €
legitimation på basis av läkarutbildning i de nordiska länderna 3 § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården, förordningen om ikraftträdande av överenskommelsen mellan de nordiska länderna om gemensam nordisk arbetsmarknad för viss hälso- och sjukvårdspersonal och veterinärer samt av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen 5.1.1994/2, FördrS 2 400 €
godkännande och registrering av oreglerad utbildning 3 § och 5 § 2 mom. i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 400 €
1.4 Erkännande av yrkeskvalifikationer, legitimation och skydd av yrkesbeteckning personer som utbildats i ett EU- eller EES-land)
legitimation och skydd av yrkesbeteckning i fråga om en yrkesutbildad person som kommer från ett EU- eller EES-land 6–8 §, 8 a §, 10 §, 11 § 4 mom. och 12 § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 400 €
villkorligt beslut om erkännande 13 § 2 mom. i lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer (1384/2015) 400 €
erkännande av yrkeskvalifikationer, legitimation eller skydd av yrkesbeteckning efter en anpassningsperiod eller efter avlagt lämplighetsprov 13 § 2 mom. i lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer och 8 b § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 150 €
erkännande av yrkeskvalifikationer 13 § i lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer 8 b § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994) 400 €
legitimation och skydd av yrkesbeteckning efter påvisande av språkkunskaper när personens yrkeskvalifikationer har erkänts 8 b § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 100 €
legitimering av läkare för viss tid 6 a § 1 mom. i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 100 €
legitimering av läkare efter yrkespraktik som avlagts i Finland 6 a § 2 mom. i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 400 €
förberedande och/eller utfärdande av europeiskt yrkeskort 8 c § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården och 18–21 § i lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer 150 €
villkorligt beslut om erkännande innan ett yrkeskort utfärdas 21 § 1 mom. i lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer 150 €
registrering av utbildning 16 och 17 § i förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 200 €
avgift för utlåtande av en högskola eller läroanstalt om bedömning av en utländsk utbildning 350 €
1.5 Godkännande av examen, legitimation och skydd av yrkesbeteckning (personer som utbildats utanför EU- eller EES-området)
godkännande av examen för läkare eller tandläkare 14 c § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården och 100 €
tillstånd att utöva yrke 11 och 13 § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården; 4 och 14 § i förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 500 €
förlängning av tidigare beviljat tillstånd eller beviljande av rätt att utöva yrke efter beviljat tillstånd 250 €
legitimation och skydd av yrkesbeteckning 11 och 13 § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 700 €
avgift för utlåtande av en högskola eller läroanstalt om bedömning av en utländsk utbildning 200–600 €
registrering av utbildning 16 och 17 § i förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 200 €
1.6 Andra beslut om rätt till yrkesutövning
införande av uppgift om begränsad rätt att förskriva läkemedel eller annan specialistkompetens 14 och 22 a § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 165 €
identifikationskod för optiker och munhygienist 22 a § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 140 €
identifikationskod för optiker och munhygienist på basis av gemensam ansökan 22 a § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 40 €
godkännande av en utländsk utbildning som utbildning som ger specialistkompetens 14 § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 400 €
identifikationskod för optiker och munhygienist på basis av utländsk utbildning 22 a § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 400 €
erkännande av yrkeskvalifikationer för förstavårdare 8 d § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 400 €
anmälan om temporärt och sporadiskt tillhandahållande av tjänster 9 § 1 mom. i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 200 €
beslut om kontroll av yrkeskvalifikationer för temporärt och sporadiskt tillhandahållande av tjänster 9 § 3 mom. i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 400 €
registrering av en utländsk studerande 3 b och 3 c § i förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 100 €
2. Beslut om rätt att utöva yrke inom socialvården samt intyg
2.1. Intyg och utdrag ur register
intyg över rätt att utöva yrke, registrering av yrkesutbildad person med skyddad yrkesbeteckning, utbildning, införande av uppgift om avläggande av specialiseringsutbildning eller yrkesinriktad licentiatexamen inom det sociala området (EU-intyg) 90 €
utdrag ur centralregistret 45 €
2.2. Legitimation och skydd av yrkesbeteckning (personer som utbildats i Finland)
legitimation av yrkesutbildad person 7 och 8 § i lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården (817/2015) 100 €
registrering av skydd av yrkesbeteckning 3 § i lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården 100 €
legitimering av yrkesutbildad person med stöd av behörighet enligt lagen om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården 32 § i lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården 200 €
registrering av närvårdare som finns i registret över yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården i registret över yrkesutbildade personer inom socialvården 40 €
registrering av närvårdare både i registret över yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården och i registret över yrkesutbildade personer inom socialvården 3 § i lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården, 5 § 2 mom. i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården. 140 €
2.3. Legitimation och skydd av yrkesbeteckning (personer som utbildats i ett EU- eller EES-land)
legitimation och skydd av yrkesbeteckning i fråga om en yrkesutbildad person som kommer från ett EU- eller EES-land 10 § i lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården 400 €
villkorligt beslut om erkännande 10 § 3 mom. i lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården 400 €
legitimation och registrering av skydd av yrkesbeteckning efter en anpassningsperiod eller efter avlagt lämplighetsprov 10 § 3 mom. i lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården 150 €
avgift för utlåtande av en högskola eller läroanstalt om bedömning av en utbildning 100–350 €
2.4. Legitimation och skydd av yrkesbeteckning (personer som utbildats utanför EU- eller EES-området)
legitimation och skydd av yrkesbeteckning i fråga om en yrkesutbildad person som kommer från ett land utanför EU- eller EES-området 11 § i lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården 700 €
villkorligt beslut om erkännande 11 § 3 mom. i lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården 500 €
legitimation och registrering av skydd av yrkesbeteckning efter en anpassningsperiod eller efter avlagt lämplighetsprov 11 § 3 mom. i lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården 200 €
avgift för utlåtande av en högskola eller läroanstalt om bedömning av en utbildning 200–600 €
2.5. Andra beslut om rätt till yrkesutövning
införande av uppgift om avläggande av högre yrkeshögskoleexamen, yrkesinriktad licentiatexamen eller specialiseringsutbildning för högskoleutbildade inom det sociala området (utbildning som genomgåtts i Finland) 100 €
införande av uppgift om avläggande av högre yrkeshögskoleexamen, yrkesinriktad licentiatexamen eller specialiseringsutbildning för högskoleutbildade inom det sociala området (utbildning som genomgåtts i utlandet) 200 €
3. Godkännande som sjömansläkare
godkännande av en läkare som sjömansläkare, beslut om godkännande och registrering av beslutet 1 § i lagen om godkännande av läkare som sjömansläkare (47/2009), 24 a § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 240 €
4. Tillstånd med stöd av lagen om användning av mänskliga organ, vävnader och celler för medicinska ändamål (101/2001)
tillstånd för tillvaratagande och användning av mänskliga organ, vävnader och celler för medicinskt bruk 7 § i lagen om användning av mänskliga organ, vävnader och celler för medicinska ändamål 700 €
tillstånd för användning av kroppen efter en avliden samt tagande av organ, vävnader och celler för medicinsk forskning eller undervisning 11 § i lagen om användning av mänskliga organ, vävnader och celler för medicinska ändamål 700 €
tillstånd för ändrat användningsändamål för organ, vävnader, celler och vävnadsprov 19 och 20 § i lagen om användning av mänskliga organ, vävnader och celler för medicinska ändamål 700 €
beslut på ansökan på grund av negativt utlåtande av etiska kommittén 11 § 2 mom., 19 § 4 mom. och 20 § i lagen om användning av mänskliga organ, vävnader och celler för medicinska ändamål 2 700 €
tillstånd för medicinskt eller samhälleligt betydande forskning 21 a § i lagen om användning av mänskliga organ, vävnader och celler för medicinska ändamål 700 €
5. Tillstånd med stöd av lagen om medicinsk forskning (488/1999)
tillstånd för anstalter som bedriver forskning som gäller embryon 11 § i lagen om medicinsk forskning 2 500 €
6. Tillstånd med stöd av lagen om assisterad befruktning (1237/2006)
tillstånd för lagring av könsceller och embryon och utförande av assisterad befruktning 24 § i lagen om assisterad befruktning 5 000 €
7. Beslut med stöd av lagen om avbrytande av havandeskap (239/1970)
förordnande att vara läkare med behörighet att avge utlåtande i ärenden som gäller avbrytande av havandeskap 8 § 1 mom. i lagen om avbrytande av havandeskap 100 €
godkännande av sjukhus som abortsjukhus 8 § 2 mom. i lagen om avbrytande av havandeskap 1 500 €
8. Tillstånd som beviljas tjänsteproducenter inom privat hälso- och sjukvård och privat socialvård och andra beslut i anslutning till detta
tillstånd att tillhandahålla privata hälso- och sjukvårdstjänster 2 a och 4 § i lagen om privat hälso- och sjukvård (152/1990) - sjukhus eller rehabiliteringsinrättning 3 500 €/ verksamhetsenhet eller verksamhetsställe
- övrig verksamhet dygnet runt 2 500 €/högst 5 verksamhetsenhe-ter, verksamhetsställen eller stationer, och därtill 500 € för vart femte nytt verksamhetsställe eller var femte ny verksamhetsenhet eller station
- annat tillstånd 2 200 €/högst 5 verksamhetsenhe-ter, verksamhetsställen eller stationer, och därtill 500 € för vart femte nytt verksamhetsställe eller var femte ny verksamhetsenhet eller station
beslut om ändring av tillstånd att tillhandahålla privata hälso- och sjukvårdstjänster 9 § i lagen om privat hälso- och sjukvård- nytt sjukhus eller ny rehabiliteringsinrättning 3 500 €/ verksamhetsenhet eller verksamhetsställe
- andra nya verksamhetsenheter, verksamhetsställen eller stationer 800 €/högst 5 verksamhetsenheter, verksamhetsställen eller stationer, och därtill 500 € för vart femte nytt verksamhetsställe eller var femte ny verksamhetsenhet eller station
- inrättande av en ny verksamhetsenhet eller ett nytt verksamhetsställe i lokaler som ägs av en annan privat serviceproducent som idkar motsvarande tillståndspliktig verksamhet 500 €/högst 5 verksamhetsenheter, verksamhetsställen eller stationer, och därtill 500 € för vart femte nytt verksamhetsställe eller var femte ny verksamhetsenhet eller station
godkännande av föreståndare som ansvarar för hälso- och sjukvårdstjänsterna 2 a och 5 § i lagen om privat hälso- och sjukvård 500 €
- annat beslut om ändring av tillstånd 400 €
- Då flera serviceproducenter som är verksamma i samma lokaler samtidigt flyttar till nya lokaler tas en avgift ut hos den serviceproducent som innehar lokalerna för ett beslut om ändring av tillstånd som gäller inrättande av ett nytt verksamhetsställe. Hos de övriga serviceproducenterna som flyttar med tas en avgift på 250 euro ut för beslut om ändring av tillstånd.
en serviceproducents årsavgift för tillhandahållande av privata hälso- och sjukvårdstjänster för vart femte nytt verksamhetsställe. 500 €
tillstånd att tillhandahålla privat socialservice dygnet runt 7 § i lagen om privat socialservice (922/2011) 3 000 €/högst 5 verksamhetsenhe-ter, och därtill 500 € för var femte ny verksamhetsenhet
beslut om ändring av tillstånd att tillhandahålla privat socialservice dygnet runt 7 § i lagen om privat socialservice- inrättande av en ny verksamhetsenhet 1 500 €/högst 5 verksamhetsenhe-ter, och därtill 500 € för var femte ny verksamhetsenhet
- andra beslut om ändring 500 €
en serviceproducents årsavgift för tillhandahållande av privat socialservice för var femte ny verksamhetsenhet 500 €
registrering av anmälan i registret över privata socialserviceproducenter 11 § i lagen om privat socialservice- serviceboendeverksamhet 800 €
- övrig verksamhet 450 €
registrering av ändring som avses i 11 § i lagen om privat socialservice i registret över privata socialserviceproducenter- tillägg av en enhet för serviceboende 500 €
- tillägg av en ny kommun 100 €
- annan ändring 250 €
inspektion, som regionförvaltningsverket utför på begäran av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården i en verksamhetsenhet som tillhandahåller socialservice dygnet runt 9 § i lagen om privat socialserviceOm en ansökan som gäller tillhandahållande av socialservice dygnet runt återtas eller annars förfaller innan ärendet har behandlats, men när regionförvaltningsverket redan på begäran av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården har inspekterat den verksamhetsenhet som avses i ansökan, tas inspektionsavgiften enligt denna förordning ut i dess helhet av sökanden. 1 000 €
Registerutdrag ur registret över privata serviceproducenter inom social- och hälsovården 20 €
Hos en ny serviceproducent som beviljats tillstånd tas inte ut någon årsavgift under det första kalenderåret. Om en serviceproducent har lagt ned sin verksamhet och senast den 31 mars samma år meddelat detta till Tillstånds- och tillsynsverket för social och hälsovården, tas ingen årsavgift ut för det året.
9. Beslut och behandling av beslut med stöd av lagen om produkter och utrustning för hälso- och sjukvård (629/2010)
beslut om tillämpning av lagen och beslut om klassificering 53 § 3 mom. i lagen om produkter och utrustning för hälso- och sjukvård 85 €
tillstånd till undantag 55 § i lagen om produkter och utrustning för hälso- och sjukvård 1 750 €
anmälan om klinisk prövning av produkter klass A (icke riskprodukter) och 335 €
klass B (riskprodukter) 20 § i lagen om produkter och utrustning för hälso- och sjukvård 840 €
10. Tillstånd och beslut med stöd av alkohollagstiftningen
10.1 Serveringsärenden
tillstånd till försäljning av alkoholdrycker i internationell trafik 9 § 3 mom., 14 § 1 mom. och 19 § 1 mom. i förordningen om försäljning av alkoholdrycker och övervakning av försäljningen i färdmedel som trafikerar mellan Finland och utlandet (1346/1994) 500 €
tillstånd till förlängd tid i internationell trafik 11 § 2 mom. och 16 § 2 mom. i förordningen om försäljning av alkoholdrycker och övervakning av försäljningen i färdmedel som trafikerar mellan Finland och utlandet 400 €
annat tillstånd eller godkännande som gäller servering 24 § 6 mom. och 25 § 2 mom. 3 punkten i förordningen om alkoholdrycker och sprit (1344/1994) 500 €
10.2 Detaljhandelsärenden
godkännande som gäller detaljhandel 16 § 2 mom. 2 punkten i förordningen om alkoholdrycker och sprit 150 €
10.3 Tillverkningsärenden
tillverkningstillstånd för alkoholdrycker och sprit 5 § i alkohollagen (1143/1994) 1 500 €
tillverkningstillstånd för alkoholdrycker för undervisnings- eller forskningsändamål 500 €
godkännande av tillverkningsställe 7 § 2 mom. i förordningen om alkoholdrycker och sprit 1 150 €
annat godkännande som gäller tillverkning 7,18 och 20 § i lagen om tillsyn över ekologisk produktion (294/2015) 500 €
10. 4 Partihandelsärenden
partihandelstillstånd för alkoholdrycker och sprit 27 § i alkohollagen 1 500 €
tidsmässigt begränsat partihandelstillstånd för alkoholdrycker, högst en månad 250 €
partihandelstillstånd för alkoholpreparat 7 § 1 mom. i förordningen om alkoholpreparat och denaturering (1345/1994) 250 €
annat godkännande som gäller partihandel 7,18 och 20 § i lagen om tillsyn över ekologisk produktion 400 €
10.5 Importärenden
importtillstånd för sprit 8 § 2 mom. 1 punkten i alkohollagen 1 500 €
behandling av importanmälan 11 § i alkohollagen 500 €
10.6 Användningstillståndsärenden
användningstillstånd för alkoholdrycker och sprit 17 § i alkohollagen 255 €
användningstillstånd för alkoholpreparat 10 § i förordningen om alkoholpreparat och denaturering 255 €
användningstillstånd för skattepliktig sprit 29 § 1 mom. i alkohollagen 255 €
behandling av importanmälan 11 § i alkohollagen 60 €
10.7 Andra ärenden som ska behandlas enligt alkohollagen
godkännande av skattefritt lager 35 § 1 mom. i alkohollagen 550 €
behandling av överklaganden som gäller upptagande av alkoholdrycker till minutförsäljning, avlägsnande ur minutförsäljning eller prissättningsgrunder för minutförsäljning 51 § 3 mom. i alkohollagen 440 €
ändring av tillstånd eller godkännande eller villkor för tillstånd 150 €
Tillstånds- och tillsynsverket tar för tillsyn över tillståndskrävande verksamhet som avses i 55 § i alkohollagen ut årliga avgifter hos tillståndshavarna enligt avgiftstabellen och avgiftsgrunderna i bilaga 2.
11. Prestationer enligt tobakslagen (549/2016)
undersökning av förbjudna tillsatser 90 § 3 mom. 1 punkten i tobakslagen 300 €/ undersökt tillsats
verifiering av mätningar av utsläppsnivåer 90 § 3 mom. 2 punkten i tobakslagen 1 500 €/ produkt
uppgifter som lämnats med stöd av tobakslagen 90 § 3 mom. 3 punkten i tobakslagen 150 €/ anmälan
12. Prestationer enligt hälsoskyddslagen (763/1994)
intyg över anläggningsteknisk och hushållsvattenhygienisk kompetens 20 b § i hälsoskyddslagen 15 €
intyg över anläggningsteknisk och bassängvattenhygienisk kompetens 28 a § i hälsoskyddslagen 15 €
beslut om godkännande som testare 59 a § i hälsoskyddslagen 110 €
13. Tillstånd enligt adoptionslagen (22/2012)
tillstånd att driva adoptionsbyrå 87 § i adoptionslagenförnyande av ett gällande tillstånd 810 €140 €
tillstånd att tillhandahålla internationell adoptionstjänst 87 § i adoptionslagenförnyande av ett gällande tillstånd 810 €140 €
tillstånd till samarbete med ett utländskt adoptionstjänstorgan 90 § i adoptionslagen förnyande av ett gällande tillstånd 350 €100 €
14. Beslut och behandling av anmälningar med stöd av biobankslagen (688/2012) samt inspektioner av verksamheten och avgifter för förvaltning och användning av biobanksregistret
en biobanks anmälan om att verksamheten inleds 9 § 1 mom. i biobankslagen 1 500 €
en biobanks anmälan om ändring av verksamheten 9 § 2 mom. i biobankslagen 300 €
en biobanks anmälan om sammanslagning av funktioner 10 § i biobankslagen 500 €
tillstånd att helt eller delvis överföra biobanksverksamheten till utlandet 35 § i biobankslagen 500 €
inspektion av en biobanks utrymmen och verksamhet (dag) 32 § 1 mom. i biobankslagen 1 000 €
årlig avgift för kostnaderna för förvaltning och användning av biobanksregistret 30 § 1 mom. i biobankslagen 800 €
beslut av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården om uppfyllande av villkoren för offentlig delgivning 13 § 4 mom. i biobankslagen 665 €
beslut på ansökan på grund av negativt utlåtande av etiska kommittén 13 § 3 mom. i biobankslagen 2 700 €
15. Tillstånd för forskning samt officiella avskrifter
tillstånd att använda sekretessbelagda handlingar tillstånd att använda sekretessbelagda handlingar i lärdomsprov 28 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) avskrift av verkets handlingar eller handlingar som lagts fram till det och bestyrkande av handlingens riktighet per sida, dock högst 30 € per handling. 250 €80 €3 €

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.