759/2016

Helsingfors den 1 september 2016

Statsrådets förordning om ändring av jaktförordningen

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i jaktförordningen (666/1993) 8 och 16 a §, 23 § 1 mom., 24 § 1 mom. 10 punkten och 25 §, sådana de lyder, 8 § i förordning 170/2011, 16 a § i förordning 270/2013, 23 § 1 mom. i förordning 440/2005 samt 24 § 1 mom. 10 punkten och 25 § i förordning 816/2014, och

fogas till 24 §, sådan den lyder i förordning 816/2014, ett nytt 2 mom. som följer:

8 §
Ansökan om jaktlicens för hjortdjur

Varje jaktvårdsförening ska för sitt eget område utarbeta en beskattningsplan för hjortdjur senast den 15 april.

Jaktlicens för hjortdjur ska sökas senast den 30 april. Ansökan ska delges den jaktvårdsförening inom vars verksamhetsområde huvuddelen av det jaktområde som avses i ansökan är beläget.

Jaktlicens för hjortdjur gäller under ett jaktår i taget.

16 a §
Allmänna krav på kulvapen

Anslagsenergin hos kulan i ett räfflat kulvapen som används för att skjuta vilt ska vid pipans mynning vara minst 100 joule.

Utöver vad som föreskrivs i 1 mom. får

1) rödräv, fjällräv som uppfötts i farm, grävling, utter, mårdhund, tvättbjörn, sumpbäver, skogshare, fälthare, tjäder, orre och gås endast skjutas med vapen där patronkulan väger minst 2,5 gram och dess träffenergi uppmätt på 100 meters avstånd från pipans mynning är minst 200 joule eller där anslagsenergin hos patronkulan oberoende av kulans vikt är minst 300 joule uppmätt från pipans mynning,

2) rådjur, östersjövikare, gråsäl, knubbsäl, varg, lodjur, järv, europeisk bäver, kanadensisk bäver och mufflon endast skjutas med vapen där patronkulan väger minst 3,2 gram och dess anslagsenergi uppmätt på 100 meters avstånd från pipans mynning är minst 800 joule,

3) vitsvanshjort, kronhjort, skogsvildren, dovhjort och sikahjort endast skjutas med vapen där patronkulan väger minst 6 gram och dess anslagsenergi uppmätt på 100 meters avstånd från pipans mynning är minst 2 000 joule eller, om kulans vikt är minst 8 gram, dess anslagsenergi uppmätt på motsvarande sätt är minst 1 700 joule,

4) älg, vildsvin och brunbjörn endast skjutas med vapen där patronkulan väger minst 9 gram och dess anslagsenergi uppmätt på 100 meters avstånd från pipans mynning är minst 2 700 joule eller, om kulans vikt är minst 10 gram, dess anslagsenergi uppmätt på motsvarande sätt är minst 2 000 joule.

För att skjuta djur som nämns i 2 mom. 3 och 4 punkten ska det användas kulor som är konstruerade för att expandera.

23 §
Jaktledares uppgifter

Jaktledaren för jakt på dovhjort, kronhjort, sikahjort, älg, vitsvanshjort och skogsvildren ska

1) planera de praktiska arrangemangen under jakten,

2) ge dem som deltar i jakten behövliga föreskrifter om jakten och säkerhetsåtgärderna under jakten,

3) se till att villkoren i jaktlicensen och bestämmelserna om jakt iakttas,

4) se till att man försöker döda en årskalv som förlorat sin mor vid jakten.


24 §
Allmänna fredningstider

Viltet är fridlyst som följer:


10) älg i kommunerna Enontekis, Enares och Utsjokis områden från och med den 1 december till och med den 31 augusti och från och med den 16 september till och med dagen före den andra lördagen i oktober, samt i kommunerna Kemis, Kemijärvis, Keminmaas, Kittiläs, Kolaris, Muonios, Pelkosenniemis, Pellos, Posios, Ranuas, Rovaniemis, Sallas, Savukoskis, Simos, Sodankyläs, Tervolas, Torneås och Övertorneås områden från och med den 1 januari till och med den 31 augusti och från och med den 16 september till och med dagen före den andra lördagen i oktober samt i övriga delar av landet från och med den 1 januari till och med dagen före den andra lördagen i oktober,


Trots vad som föreskrivs i 1 mom. 10 och 11 punkten får annanstans än i kommunerna i landskapet Lappland

1) älg jagas genom vaktjakt på åkrar från och med den 1 september till och med dagen före den andra lördagen i oktober,

2) dovhjort, kronhjort, sikahjort och vitsvanshjort jagas genom vaktjakt från och med den 1 september till och med dagen före den sista lördagen i september.

25 §
Särskilda fredningstider

En sådan hona av i farm uppfödd fjällräv, mårdhund, tvättbjörn, iller, mink och sumpbäver som åtföljs av årsunge är fridlyst från och med den 1 maj till och med 31 juli.

En sådan hona av vildsvin som åtföljs av årsunge är fridlyst från och med den 1 mars till och med den 31 juli.

En sådan hona av älg som åtföljs av årsunge är fridlyst från och med den 1 september till och med dagen före den andra lördagen i oktober.

En sådan hona av sikahjort, dovhjort, rådjur, mufflon, vitsvanshjort och kronhjort som åtföljs av årsunge är fridlyst från och med den 1 september till och med dagen före den sista lördagen i september.


Bestämmelserna i 16 a §, 23 § 1 mom. och 25 § i denna förordning träder i kraft den 6 september 2016.

Bestämmelserna i 8 § och 24 § i denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

Helsingfors den 1 september 2016

Jordbruks- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Konsultativ tjänsteman
Sami Niemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.