748/2016

Helsingfors den 25 augusti 2016

Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statsrådets förordning om statsrådets kansli

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om statsrådets kansli (393/2007) 1 §, sådan den lyder i förordning 134/2015, som följer:

1 §
Statsrådets kanslis uppgifter

Till statsrådets kanslis uppgifter hör

1) samordning av regeringens och riksdagens arbete,

2) uppföljning av hur regeringsprogrammet genomförs,

3) regeringens årsberättelse,

4) åtgärder i anslutning till regeringsskifte och till regeringens arbete,

5) samordning av beredningen och behandlingen av ärenden som behandlas i ministerierna och avgörs inom Europeiska unionen,

6) ärenden som gäller ändringar i Europeiska unionens grundfördrag i samråd med utrikesministeriet,

7) samordning av ärenden som gäller ändringar i Europeiska unionens grundfördrag samt av ärenden som gäller fördrag och andra internationella förpliktelser som ska behandlas inom Europeiska unionen,

8) horisontella och institutionella frågor som är centrala för utvecklingen av Europeiska unionen,

9) utnämningsärenden som gäller Europeiska kommissionen, Europeiska unionens domstol, Europeiska revisionsrätten samt tribunalen, Europeiska centralbankens direktion och Ekonomiska och sociala kommittén.

10) planering av framtidspolitiska och andra samhällspolitiska frågor,

11) statsrådets gemensamma kommunikation och samordningen av ministeriernas externa kommunikation samt den allmänna utvecklingen och samordningen av statsförvaltningens externa kommunikation,

12) den officiella korrespondensen mellan riksdagen och regeringen, skriftliga spörsmål, frågestunder samt övriga kontakter mellan regering och riksdag,

13) statsrådets organisation och beslutsprocesser,

14) ärenden som gäller titlar som förlänas av republikens president,

15) ärenden som gäller republikens presidents kansli och som ska handläggas i statsrådet,

16) justitiekanslersämbetets ekonomiförvaltning,

17) beviljande av partistöd,

18) beredning av inkomstpolitiken,

19) sekretariatuppgifter för ekonomiska rådet,

20) beredning och verkställighet av statens allmänna ägarpolitik och ägarstyrning, ägarstyrning av de statligt ägda bolag som lyder under ett ministerium samt samordning av ministeriernas praxis för ägarstyrning och av samarbetet mellan ministerierna,

21) samordning av beredningen och planeringen av de externa ekonomiska relationerna,

22) sammanställande av en gemensam lägesbild för statsrådet och allmän samordning av hanteringen av störningssituationer samt statsrådets gemensamma beredskap för undantagsförhållanden och störningssituationer,

23) styrning och samordning av statsrådets och ministeriernas gemensamma säkerhet samt säkerhetstjänster,

24) styrning och samordning av statsrådets och ministeriernas gemensamma personalplanering och ansöknings- och utnämningsförfaranden i fråga om personalen samt övriga uppgifter inom den gemensamma personaladministrationen,

25) statsrådets och ministeriernas gemensamma personalutveckling och styrning och samordning av den samt anordnande av gemensam utbildning,

26) planering, styrning och samordning av för statsrådet och ministerierna gemensam god informationshantering och övergripande arkitektur,

27) registrering, arkivering och gallring av handlingar samt övriga uppgifter för arkivbildaren i anknytning till statsrådets och ministeriernas arkivbildning,

28) att för ministeriernas räkning utföra uppgifter i fråga om dokumenthantering och vidta åtgärder som krävs med tanke på god informationshantering, inklusive informationshantering i fråga om EU-ärenden och internationella ärenden samt hanteringen av statsrådets och ministeriernas projektinformation,

29) styrning och samordning av statsrådets och ministeriernas gemensamma datasäkerhet samt hantering av datasäkerhet i fråga om gemensam informations- och kommunikationsteknik och gemensamma informationssystem,

30) förvaltning och utveckling av statsrådets och ministeriernas gemensamma informations- och kommunikationstekniska tjänster och informationssystem,

31) förvaltning av statsrådets och ministeriernas lokaler och representationslokaler i Finland samt tjänster i anknytning till dem,

32) registratorstjänster, biblioteks- och informationstjänster, publikationsverksamhet, författningsöversättning till nationalspråken och övriga översättnings- och språktjänster samt transport- och ämbetsverkstjänster som ingår i statsrådets och ministeriernas gemensamma tjänster,

33) samordning av det nationella verkställandet av hållbar utveckling,

34) uppgifter som inte hör till något annat ministerium.


Denna förordning träder i kraft den 1 september 2016.

Helsingfors den 25 augusti 2016

Statsminister
Juha Sipilä

Lagstiftningsrådet
Sanna Helopuro

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.