742/2016

Helsingfors den 25 augusti 2016

Lag om ändring av 2 § i lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism (503/2008) 2 § 1 mom. 24 punkten, sådan den lyder i lag 178/2014, och

fogas till 2 § 1 mom., sådant det lyder i lagarna 303/2010, 1368/2010, 907/2011, 1497/2011, 772/2012, 1185/2013, 178/2014, 638/2014 och 1151/2015, en ny 25 punkt som följer:

2 §
Lagens tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på


24) advokater som avses i lagen om advokater (496/1958), dem som biträder advokaterna och andra som affärs- eller yrkesmässigt tillhandahåller juridiska tjänster, när det är fråga om att handla i en klients namn eller för en klients räkning vid affärstransaktioner i anknytning till

a) köp, försäljning, genomförande eller planering av fastigheter eller affärsenheter,

b) förvaltning av klientens pengar, värdepapper eller andra tillgångar,

c) öppnande eller förvaltning av bank-, spar- eller värdeandelskonton,

d) organisering av de medel som behövs för bildande eller ledning av bolag eller för förvaltning av företag, eller

e) bildande eller ledning av stiftelser, bolag eller motsvarande sammanslutningar eller ansvar för deras verksamhet,

25) sådana förmedlare av gräsrotsfinansiering som avses i lagen om gräsrotsfinansiering (734/2016).Denna lag träder i kraft den 1 september 2016.

RP 46/2016
EkUB 15/2016
RSv 98/2016

Helsingfors den 25 augusti 2016

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Petteri Orpo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.