739/2016

Helsingfors den 25 augusti 2016

Lag om ändring av lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (162/2014) 5 kap. 2 § 4 punkten och 19 kap. 6 § 1 och 3 mom. samt

fogas till 1 kap. 6 § ett nytt 7 mom., till 2 kap. 1 § ett nytt 2 mom. och till 5 kap. 2 § en ny 5 punkt som följer:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

6 §
Förhållande till annan lagstiftning

Bestämmelser om europeiska långsiktiga investeringsfonder finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/760 om europeiska långsiktiga investeringsfonder.

2 kap.

Definitioner

1 §
AIF-fond

Under de förutsättningar som anges i lagen om placeringsfonder och lagen om gräsrotsfinansiering (734/2016) avses med AIF-fond också ett sådant företag eller kollektiva investeringar i annan form och sådan förmedling av gräsrotsfinansiering som inte kräver auktorisation enligt artikel 5 i fondföretagsdirektivet, där kapital tas emot från en eller flera investerare genom gräsrotsfinansiering, kreditförmedling eller på något annat sätt för kollektiv investering och investeras i enlighet med en fastställd investeringspolicy till förmån för dessa investerare.

5 kap.

Registrering

2 §
Finansinspektionens register

Finansinspektionen ska föra ett offentligt register över


4) sådana europeiska långsiktiga investeringsfonder som avses i 1 kap. 6 § och vars säte enligt den i paragrafen avsedda förordningen finns i Finland,

5) sådana förvaltare av europeiska långsiktiga investeringsfonder som avses i 1 kap. 6 § och vars säte enligt den i paragrafen avsedda förordningen finns i Finland.

19 kap.

EES-staterna

6 §
Tillhandahållande av investeringstjänster

En EES-baserad AIF-förvaltare som i Finland förvaltar en AIF-fond i enlighet med 2 § eller som i enlighet med 5 § i Finland erbjuder andelar i AIF-fonder har rätt att i Finland tillhandahålla sådana investeringstjänster och sidotjänster som avses i 3 kap. 2 § 2 mom. utan att etablera dotterföretag eller filial.


För tillstånd som avses i 2 mom. krävs det att

1) den EES-baserade AIF-förvaltarens hemmedlemsstat å sin sida erkänner AIF-förvaltarens rätt att tillhandahålla sidotjänster, med undantag för investeringsrådgivning, förvaring och förvaltning av aktier eller andelar i fondföretag samt mottagande och förmedling av order som gäller finansiella instrument,

2) den EES-baserade AIF-förvaltaren har fått en sådan anmälan som avses i 2 §,

3) den EES-baserade AIF-förvaltaren har beviljats auktorisation av sin hemmedlemsstats utländska EES-tillsynsmyndighet att tillhandahålla tjänsten i fråga,

4) den EES-baserade AIF-förvaltaren i tillämpliga delar iakttar lagen om investeringstjänster.Denna lag träder i kraft den 1 september 2016.

RP 46/2016
EkUB 15/2016
RSv 98/2016

Helsingfors den 25 augusti 2016

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Petteri Orpo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.