733/2016

Helsingfors den 25 augusti 2016

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om skrotfordon och om begränsning av användningen av farliga ämnen i fordon

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om skrotfordon och om begränsning av användningen av farliga ämnen i fordon (123/2015) 2 § 2 punkten, 4 §, bilaga 1 och 3 punkten i bilaga 2, som följer:

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med


2) trehjuligt fordon ett fordon i kategori L5e enligt 11 och 12 § i fordonslagen samt fordon som hör till motsvarande kategori enligt bestämmelser som gällde innan fordonslagen trädde i kraft,


4 §
Begränsningar av användningen av vissa farliga ämnen

Material och komponenter i fordon som släpps ut på marknaden får inte innehålla bly, kvicksilver, kadmium eller sexvärt krom.

Förbudet i 1 mom. tillämpas inte i de fall och under de villkor som anges i bilaga 1.


Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2016. Förordningens 4 § träder dock i kraft först den 19 november 2016.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/53/EG (32000L0053); EGT L 269, 21.10.2000, s. 34
Kommissionens direktiv (EU) 2016/774 (32016L0774); EUT L 128, 19.5.2016, s. 4

Helsingfors den 25 augusti 2016

Jordbruks- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Miljöråd
Klaus Pfister

Bilaga 1

Material och komponenter som inte omfattas av förbudet i 4 § 1 mom.

A. Bly som legeringsämne
Material och komponenter Tillämpningsområde och när tillämpningen av förbudet upphör Ska märkas eller annars göras identifierbara
1a. Stål avsett för bearbetning och satsvis varmförzinkade stålkomponenter som innehåller högst 0,35 viktprocent bly
1b. Kontinuerligt förzinkad stålplåt som innehåller högst 0,35 viktprocent bly Fordon som typgodkänts före den 1 januari 2016 och reservdelar till sådana fordon
2a. Aluminium avsett för bearbetning som innehåller högst 2 viktprocent bly Reservdelar till fordon som släppts ut på marknaden före den 1 juli 2005
2b. Aluminium som innehåller högst 1,5 viktprocent bly Reservdelar till fordon som släppts ut på marknaden före den 1 juli 2008
2c. Aluminium som innehåller högst 0,4 viktprocent bly 1)
3. Kopparlegeringar som innehåller högst 4 viktprocent bly 1)
4a. Lagerskålar och -bussningar Reservdelar till fordon som släppts ut på marknaden före den 1 juli 2008
4b. Lagerskålar och -bussningar i motorer, transmissioner och kompressorer för luftkonditionering Reservdelar till fordon som släppts ut på marknaden före den 1 juli 2011
B. Bly och blyföreningar i komponenter
Material och komponenter Tillämpningsområde och när tillämpningen av förbudet upphör Ska märkas eller annars göras identifierbara
5. Batterier 1) X
6. Vibrationsdämpare Fordon som typgodkänts före den 1 januari 2016 och reservdelar till sådana fordon X
7a. Vulkaniseringsmedel och stabilisatorer för elastomerer som används i bromsslangar, bränsleslangar, ventilationsslangar, elastomer- och metalldelar i chassikonstruktioner och motorupphängningar Reservdelar till fordon som släppts ut på marknaden före den 1 juli 2005
7b. Vulkaniseringsmedel och stabilisatorer för elastomerer som används i bromsslangar, bränsleslangar, ventilationsslangar, elastomer- och metalldelar i chassikonstruktioner och motorupphängningar som innehåller högst 0,5 viktprocent bly Reservdelar till fordon som släppts ut på marknaden före den 1 juli 2006
7c. Bindemedel för elastomerer som används i drivlinesystem, som innehåller högst 0,5 viktprocent bly Reservdelar till fordon som släppts ut på marknaden före den 1 juli 2009
8a. Bly i lod för att fästa elektriska och elektroniska komponenter vid elektroniska kretskort och bly i pläteringsskikt på anslutningar på andra komponenter än elektrolytiska kondensatorer av aluminium, på komponentstift och på elektroniska kretskort Fordon som typgodkänts före den 1 januari 2016 och reservdelar till sådana fordon X3)
8b. Bly i lod i elektriska tillämpningar, utom för lödning på elektroniska kretskort eller på glas Fordon som typgodkänts före den 1 januari 2011 och reservdelar till sådana fordon X3)
8c. Bly i pläteringsskikt på anslutningar på elektrolytiska kondensatorer av aluminium Fordon som typgodkänts före den 1 januari 2013 och reservdelar till sådana fordon X3)
8d. Bly som används vid lödning på glas i luftmassemätare Fordon som typgodkänts före den 1 januari 2015 och reserv-delar till sådana fordon X3)
8e. Bly i lödmetall med hög smälttemperatur (dvs. blybaserade legeringar som innehåller mer än 85 viktprocent bly) 2) X3)
8f. a) Bly i press-fit-don Fordon som typgodkänts före den 1 januari 2017 och reserv-delar till sådana fordon X3)
8f. b) Bly i press-fit-don förutom i anslutningsdon i fordons kabelnät 2) X3)
8g. Bly i lödpunkter för elektrisk koppling mellan halvledarskiva och substrat i flip-chip-stackar av integrerade kretsar 2) X3)
8h. Bly i lod för att fästa värmespridare vid kylfällan i effekthalvledarenheter med en chipstorlek på minst 1 cm2 projektionsyta och en nominell strömtäthet på minst 1 A/mm2 kiselchipyta Fordon som typgodkänts före den 1 januari 2016 och reservdelar till sådana fordon X3)
8i. Bly i lod i elektriska tillämpningar på glas, utom för lödning av laminerat glas Fordon som typgodkänts före den 1 januari 2016 och reservdelar till sådana fordon X3)
8j. Bly i lod för lödning i laminerat glas Fordon som typgodkänts före den 1 januari 2020 och reservdelar till sådana fordon X3)
9. Ventilsäten Reservdelar till motortyper som utvecklats före den 1 juli 2003
10a. Elektriska och elektroniska komponenter som innehåller bly, i glas eller keramiskt material, i en matris av glas eller keramiskt material, i ett glaskeramiskt material eller i en matris av glaskeramiskt material. Detta undantag omfattar inte användning av bly i— glas i glödlampor och glasyr på tändstift, eller— dielektriska keramiska komponenter förtecknade under 10b, 10c och 10d. X4) (för andra komponenter än piezo-komponenter i motorer)
10b. Bly i PZT-baserade dielektriska keramiska material i kondensatorer som ingår i integrerade kretsar eller diskreta halvledare
10c. Bly i dielektriska keramiska material i kondensatorer med en märkspänning på mindre än 125 V AC eller 250 V DC Fordon som typgodkänts före den 1 januari 2016 och reservdelar till sådana fordon
10d. Bly i dielektriska keramiska material i kondensatorer som kompenserar temperaturrelaterade avvikelser hos sensorer i sonarsystem som använder ultraljud Fordon som typgodkänts före den 1 januari 2017 och reservdelar till sådana fordon
11. Pyrotekniska laddningar Fordon som typgodkänts före den 1 juli 2006 och reservdelar till sådana fordon
12. Blyhaltiga termoelektriska material i fordonselektriska tillämpningar för att minska koldioxidutsläpp genom återvinning av värme från avgaser Fordon som typgodkänts före den 1 januari 2019 och reservdelar till sådana fordon X
C. Sexvärt krom
Material och komponenter Tillämpningsområde och när tillämpningen av förbudet upphör Ska märkas eller annars göras identifierbara
13a. Korrosionsskyddande beläggningar Reservdelar till fordon som släppts ut på marknaden före den 1 juli 2007
13b. Korrosionsskyddande beläggningar på bultar/muttrar i chassikonstruktioner Reservdelar till fordon som släppts ut på marknaden före den 1 juli 2008
14. Som korrosionsskydd för kolstålssystemet i absorptionskylskåp i husbilar, högst 0,75 viktprocent i köldmediet, utom då andra kyltekniker är praktiskt användbara (dvs. tillgängliga på marknaden för användning i husbilar) och inte leder till negativa effekter för miljö, hälsa och/eller konsumentsäkerhet X
D. Kvicksilver
Material och komponenter Tillämpningsområde och när tillämpningen av förbudet upphör Ska märkas eller annars göras identifierbara
15a. Urladdningslampor för strålkastare Fordon som typgodkänts före den 1 juli 2012 och reservdelar till sådana fordon X
15b. Lysrör som används i belysningen i instrumentpaneler Fordon som typgodkänts före den 1 juli 2012 och reservdelar till sådana fordon X
E. Kadmium
Material och komponenter Tillämpningsområde och när tillämpningen av förbudet upphör Ska märkas eller annars göras identifierbara
16. Batterier för eldrivna fordon Reservdelar till fordon som släppts ut på marknaden före den 31 december 2008
1) En översyn av detta undantag inleddes 2015.2) Detta undantag ska ses över 2019.3) Demontering om ett genomsnittligt gränsvärde på 60 gram per fordon överskrids i samband med punkt 10a. För tillämpningen av denna bestämmelse ska endast fabriksmonterad elektronisk utrustning beaktas.4) Demontering om ett genomsnittligt gränsvärde på 60 gram per fordon överskrids i samband med punkt 8 a—8 j. För tillämpningen av denna bestämmelse ska endast fabriksmonterad elektronisk utrustning beaktas.

Anmärkningar:

— En halt på högst 0,1 viktprocent bly, sexvärt krom och kvicksilver, och högst 0,01 viktprocent kadmium i homogent material ska tolereras.

— Återanvändning av fordonsdelar som redan finns på marknaden när giltighetstiden för ett undantag löper ut är tillåtet utan begränsning.

— Reservdelar som har släppts ut på marknaden efter den 1 juli 2003 och som används i fordon som har släppts ut på marknaden före den 1 juli 2003 ska inte omfattas av förbudet i 4 § 1 mom. Detta gäller dock inte för hjulbalanseringsvikter, kolborstar för elmotorer och bromsbelägg.

Bilaga 2

Tekniska minimikrav för lagring och förbehandling av skrotfordon

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

3. Vid förbehandling ska för sanering av skrotfordonen så snart som möjligt

— batterier och tankar med flytgas avlägsnas,

— explosiva komponenter, exempelvis luftkuddar, avlägsnas eller på annat sätt oskadliggöras,

— bränsle, motorolja, växellådsolja, transmissionsolja, hydraulolja, kylvätska, frostskyddsmedel, bromsvätska, vätskor från luftkonditioneringssystemet och andra vätskor i skrotfordonet avlägsnas samt samlas in och lagras separat, om de inte är nödvändiga för återanvändningen av de berörda komponenterna,

— alla komponenter som konstaterats innehålla kvicksilver avlägsnas i så stor utsträckning som möjligt,

— de komponenter som konstaterats innehålla sådana långlivade organiska föreningar som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 850/2004 om långlivade organiska föreningar och om ändring av direktiv 79/117/EEG avlägsnas i så stor utsträckning som möjligt.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.